18.01.2021

Usnesení 32. veřejného zasedání ZM Stráž konaného dne 11.3.09

Usnesení
32. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 11.3.2009

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18. 2. 2009.
2. Příští zasedání Zastupitelstva městyse Stráž dne 22. 4. 2009 od 17.00 hod.

 

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:
2. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2009.
3. Plán činnosti finančního výboru na rok 2009.
4. Plán činnosti kulturní komise na rok 2009.
5. Rozpočet Městyse Stráž na rok 2009 jako schodkový. Celkové příjmy rozpočtu ve výši
    15.899.823,- Kč, celkové výdaje rozpočtu ve výši 30.403.250,- Kč (kapitálové výdaje
    18.762.570,- Kč a běžné výdaje 11.640.680,- Kč), celkové financování ve výši 14.503.427,-
    Kč. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
6. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2009 dle tabulky č.1 v tabulkové části materiálu
    „ Rozpočet na rok 2009 - návrh ".
7. Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Stráž, přísp. organizace, dle schváleného rozpočtu na
    rok 2009 zasílat měsíčně na účet MŠ Stráž ve výši 40.000,- Kč do vyčerpání schváleného
    neinvestičního příspěvku v rozpočtu na rok 2009.
8. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Stráž, přísp. organizace, dle schváleného rozpočtu na
    rok 2009 zasílat měsíčně na účet ZŠ Stráž ve výši 200.000,- Kč do vyčerpání schváleného
    neinvestičního příspěvku v rozpočtu na rok 2009.
9. Uzavření smlouvy o provádění udržovacích prací na hřbitově ve Stráži na rok 2009 na
    částku 15.000,- Kč mezi Městysem Stráž a hokejovým oddílem TJ Sokol Stráž o.s..
10. Uzavření smlouvy o provádění udržovacích prací na hřbitově v Bernarticích na rok 2009
      na částku 15.000,- Kč mezi Městysem Stráž a Kulturním spolkem Bernarticka.
11. Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené na činnost.
12. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví Městyse
      Stráž.
13. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse Stráž v domě č.p. 271 ve 
      Stráži.
14. Pronájem pozemku p.č. 945 o výměře 5865 m2, orná půda v k.ú. Borek u Tachova za
      roční nájemné 1.000,- Kč od 1.4.2009 společnosti FARMER GROUP s.r.o., Čižická 243,
      Štěnovice.
15. Pronájem pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 2433/1 o výměře 2455 m2,  vodní plocha a
      p.č. 2433/2 o výměře 9228 m2,  vodní plocha za roční nájemné 250,- Kč od  1.4.2009
      panu Vlastimilu Černému, Stráž 252.  
16. Prodej pozemků v k.ú. Olešná p.č. 41/4 o výměře   115 m2, zahrada, p.č. 49/4 o výměre
      1406 m2, ostatní plocha a p.č. 759/8 o výměře 23 m2, ostatní plocha  v ceně 10,- Kč/1 m2
       panu Jaroslavu Nováčkovi, Olešná 54, s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady  
      spojené s  prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZM dne 26.11.2008.
17. Dodatek č. 1  k Dohodě o způsobu a výši úhrady za přenechání práva výkonu myslivosti
      na  pozemcích přičleněných k vlastním honitbám LČR  uzavřený mezi Lesy České  
      republiky s.p., LS Přimda a Městysem Stráž ze dne  21.2.2006.
18. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu  pozemku  p.č. 186/1 díl F) o výměře 50 m2,
      lesní pozemek v k.ú. Borek u Tachova za účelem výstavby  rekreační chaty v RS
      Sycherák.
19. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2008 na údržbu veřejné
      zeleně v obci.
20. Kupní smlouvu na odkoupení veřejného osvětlení od firmy ČEZ energetické služby s.r.o.
21. Výběr firmy Elektrofirma Ryba a Viterna, Pernolec 39, 348 01 Staré Sedliště na
      provozování veřejného osvětlení.
22. Výběr firmy Tomovy parky s.r.o. Karlovice, Radvaňovice 11, 511 00 Turnov na realizaci
      dětského hřiště ve Strážském parku.
23. Výběr firmy KASFORM s.r.o., Kralovická 1, 323 00 Plzeň na realizaci dětského hřiště
      Mateřské školy Stráž.
24. Podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na rozšíření pracoviště CZECH POINT.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:
1. Starostu městyse podpisem smlouvy o koupi veřejného osvětlení.
2. Starostu městyse podpisem smlouvy s provozovatelem veřejného osvětlení.
3. Starostu městyse podpisem smlouvy se zhotovitelem dětského hřiště ve Strážském parku a
    Mateřské škole Stráž.

 

                                   Karel Fišpera                                    Věra Koktová

                                      starosta                                           místostarosta

 

Vyvěšeno: 12.3.2009
Sejmuto: 30.3.2009