20.01.2021

Usnesení 42. veřejného zasedání ZM Stráž konaného dne 25.11.2009

 Č.j. 1083/09

Usnesení

42. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 25.11. 2009

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.10. 2009.
2. Nabídku spolupráce pojišťovacího makléře.

3. Výpověď nájemní smlouvy č.  1/ŽH/2009  ze dne 1.7.2009
     uzavřenou na pronájem části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Souměř za
    účelem přístupu na Židovský hřbitov.

4. Žádost o přidělení bytu.

5. Dohodu o skončení nájmu bytu v domě č.p. 310/2 ve Stráži  ke dni
    30.11.2009.                              

6. Výroční zprávu TJ Sokol Stráž, TJ Sokol Bernartice, SDH Stráž
    a Baráčnického spolku Stráž.

7. Nezískání dotace na výstavbu bytové zóny Stráž.

8. Oznámení o uzavření ZŠ Stráž dne 16.11.2009 z důvodu přesunu
    vyučování na sobotu 21.11.2009, na „Den otevřených dveří".

9. Příští zasedání zastupitelstva dne 16.12. 2009 v 17.00 hod.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.
2. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2009 dle předložených
    závazných ukazatelů.

3. Finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na
    činnost mládeže oddílu kopané.

4. Vyřazení DDHM z majetku Městyse Stráž dle vyřazovacích
    protokolů ve výši 6516,- Kč na základě rozhodnutí o vyřazení.

5. Směrnici pro provedení inventarizace majetku a závazků
    k 31.12.2009.

6. Prodej pozemku p.č. 770 o výměře 1259 m2, orná půda v k.ú.
    Olešná za cenu 3.000,- Kč s tím, že kupující uhradí i veškeré
    náklady spojené s prodejem pozemku dle zásad schválených na
    zasedání ZM dne 26.11.2008.

7. Pronájem pozemku p.č. 758/2 o výměře 930 m2, zahrada v k.ú.
    Olešná za roční nájemné 500,- Kč od 1.1.2010 .

8. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 1 CH/06  ke dni   
    31.12.2009.

9. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú.
    Bonětice  p.č. 2211/4 o výměře 3252 m2, lesní pozemek, p.č.
    2211/8 o výměře 549 m2, lesní pozemek, p.č. 2211/9 o výměře
    141 m2, lesní pozemek, p.č. 2211/11 o výměře 225 m2, ostatní
    plocha, p.č. 2211/12 o výměře 1503 m2, ostatní plocha, p.č.
    2211/13 o výměře 37 m2, ostatní plocha, p.č. 2211/14  o výměře
    341 m2, lesní pozemek, p.č. 2211/15 o výměře 1860 m2, lesní
    pozemek, p.č. 2211/19 o výměře  2525 m2, lesní pozemek,  p.č.
    2211/20 o výměře 1640 m2, lesní pozemek, p.č. 2249 o výměře
    72 m2, ostatní plocha, p.č. 2251 o výměře 360 m2, lesní pozemek,
    st.p.č. 57 o výměře 39 m2, zastavěná plocha, st.p.č. 58 o výměře
    39 m2, zastavěná plocha, st.p.č. 59 o výměře 39 m2, zastavěná
    plocha, st.p.č. 60 o výměře 39 m2,  zastavěná plocha a  st.p.č. 61/2
    o výměře  6 m2,  zastavěná plocha.

10. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu nebytových prostor
      budovy č.p. 190 na st.p.č. 306/1 v k.ú. Stráž u Tachova.

11. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. Z 3/2000  ke dni
      31.12.2009.

12. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú.
      Bernartice u Stráže p.č. 335/6 o výměře 43 m2, orná půda, p.č.
      335/7 o výměře 147 m2, orná půda,  p.č. 872/5 o výměře
      162m2, orná půda, p.č. 872/6 o výměře 12114 m2, orná půda
      a p.č. 903 o výměře 3773 m2, orná půda.

13. Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků
      Městyse Stráž.

14. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Stráž
      u Tachova p.č. 2424/13 o výměře 2881 m2, orná půda, p.č.
      2424/14 o výměře 2613  m2, orná půda, p.č. 2424/15 o výměře
      5575 m2, orná půda, p.č. 2424/16 o výměře 2663 m2, orná půda
      a p.č. 2424/17 o výměře 2305 m2, orná půda.

15. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu části pozemku p.č.
      186/1 o výměře 5 m2, lesní pozemek v k.ú. Borek u Tachova.

16. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú.
      Strachovice u Bernartic p.č. 105 o výměře 7232 m2, ostatní
      plocha, p.č. 112/1 o výměře 2119 m2, ostatní plocha, p.č. 112/2
      o výměře 3394 m2, ostatní plocha, p.č. 289/5 o výměře 307 m2,  
      orná půda a p.č. 289/8 o výměře  8132 m2, orná půda. 

17. Přidělení bytu v bytovém domě č.p. 310/2 ve Stráži od 1.12.2009.
      

18. Obecně závaznou vyhlášku Městyse Stráž č. 1/2009, kterou se
      mění příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2008, o místním
      poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,
      třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

19. Dodatek smlouvy o dílo č. 53/09 s firmou Silnice Horšovský Týn.

20. Smlouvu o dílo č. 68/09 s firmou Silnice Horšovský Týn.

21. Smlouvu o dotaci z programu POV Plzeňského kraje na opravu
      komunikace v Bonětičkách.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:
1. Žádost společnosti LUKON Investment, a.s. o rozšíření rekreační
    plochy v k.ú. Bonětice o pozemky p.č. 1625, p.č. 1623  v novém
    územním plánu.

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:
1. Žádost o koupi pozemků p.č. 376/2 a p.č. 376/5 v k.ú. Dehetná do doby než bude
    provedena pozemková úprava v k.ú. Dehetná.

2. Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Bernartice na činnost oddílu
    kopané.

 

           Karel Fišpera v.r.                                Věra Koktová v.r.
              
starosta                                         místostarosta