20.01.2021

Usnesení 49. veřejného zasedání ZM Stráž konaného dne 26.5.2010

č.j. 528/10/LT

Usnesení

49. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného

dne 26.5. 2010

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.4. 2010.

2. Žádost o přidělení bytu:

3. Zprávu Oblastního inspektorátu práce v Plzni o kontrole na stavbě byt. domu ve Stráži.

4. Zprávu Kontrolního výboru městyse Stráž .

5. Opětovné zaslání žádosti o dotaci na bytovou zónu k novému hodnocení v rámci 5. výzvy
    ROP Jihozápad NUTS II.

6. Opětovné zaslání žádosti o dotaci na SFŽP, na zeleň parku ve Stráži.

7. Žádost o zrušení výjimky z počtu dětí v jedné třídě MŠ na školní rok 2010/11.

8. Příští jednání zastupitelstva dne 23.6. 2010 v 17.00 hod.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.

2. Finanční náležitosti městyse.

3. Prodej a pronájem majetku městyse.

4. Projednání smlouvy s MAS Český les.

5. Projednání smlouvy s BAU KONEX Tlučná.

6. Výběr zhotovitele dětského hřiště v obci Strachovice.

7. Různé, diskuse.

2.Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/2010 dle předložených závazných ukazatelů.

3.Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a TJ Sokol Stráž o.s. na Den dětí.

4.Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a Kulturním spolkem Bernarticka
    na dětský den.

5.Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a Kulturním spolkem Bernarticka
    na úhradu ročního pojistného rozhledny v Bernarticích.

6.Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a LMK Drápalík na činnost
    LMK.

7. Pronájem pozemků v k.ú. Dehetná p.č. 756/12 o výměře 2302 m2, orná půda, p.č. 762
    o výměře  4352 m2, orná půda, p.č. 763 o výměře 575 m2, orná půda, p.č. 764 o výměře
    3183 m2, orná půda a  p.č. 765 o výměře 10952 m2, orná půda za roční nájemné 2.136,- Kč
    od 1.6.2010 spol. BK II, s.r.o., Strážská 483, Bor.

8. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Souměř p.č. 54/8 o výměře 
    229 m2,  ostatní plocha a p.č. 56/1 o výměře  323 m2, ostatní plocha.

9. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje části pozemku p.č. 1019, ostatní plocha v k.ú.
    Borek u Tachova (po rozdělení pozemku geometrickým plánem).

10. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 186/1 díl G o výměře 50 m2,
      lesní pozemek v  k.ú. Borek u Tachova za účelem výstavby rekreační chaty v RS
      Sycherák.

11. Smlouvu č. IE-12-0003395/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
      k pozemku p.č. 3430 a p.č. 3439/2 v k.ú. Stráž u Tachova uzavřenou mezi Městysem Stráž
      a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8. Předmětem této smlouvy je
      sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
      dotčených nemovitostech, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování
      zařízení distribuční soustavy - stavba „ Stráž u TC, č.p. 250 - kabel NN  ".

12. Dodatek č. 2 k Dohodě o výši úhrady za přenechání práva na využití pozemků k výkonu
      práva myslivosti uzavřený  mezi  Lesy  České republiky, s.p., LS Přimda a Městysem

      Stráž.
13. Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem (od křižovatky u zrcadla směrem na Bor) 
      v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 3348/19 o výměře 712 m2, ostatní plocha - ostatní
      komunikace, p.č. 3348/20 o výměře 839 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, p.č.
      3376/4 o výměře 492 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, p.č. 3376/5 o výměře 61
      m2, ostatní plocha - ostatní komunikace a p.č. 3439/8 o výměře 1 m2, ostatní plocha -
      ostatní komunikace z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Městyse Stráž.

14. Smlouvu o dílo na doobjednané práce ke klubovně ve Stráži s fi.  BAU KONEX Tlučná.

15. Opravu havarijního stavu střechy budovy Úřadu městyse Stráž nad archivem
      pokrývačskou  firmou Jaroslava Nováčka z Olešné.

16. Sponzorskou smlouvu s MAS Český les.

17. Zhotovitele dětského hřiště ve Strachovicích firmu Kasform, Kralovická 1, Plzeň.

18. Smlouvu o dílo na provedení dětského hřiště ve Strachovicích s firmou Kasform,
      Kralovická 1, Plzeň

19. Výjimku z počtu dětí v jedné třídě MŠ na školní rok 2010/2011.

20. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a TJ Sokol Stráž o.s. na
      pronájem sálu v Hotelu U Nádraží na vystoupení skupiny Excentr.

21. Objednání 200 ks pamětních mincí a razidla.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1.Starostu městyse Stráž podpisem dodatků a smluv projednaných a schválených na zasedání
   dne 26.5.2010.

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:

1. Usnesení č. 2/20 z 48. veřejného zasedání ZM Stráž dne 21.4.2010 o schválení výjimky
    z počtu dětí v obou třídách MŠ na školní rok 2010/2011.

                       Karel Fišpera  v.r.                                    Věra Koktová v.r.
                             starosta                                            místostarostka

Vyvěšeno: 27.5.2010
Bude sňato: 14.6.2010