Rozpočet na rok 2009 -  (v Kč)

       
P ř í j m y      
(daňové + dotace)      
       
R 2009      
       
2100000   1111 Daň z příjmů z.č.
180000   1112 Daň z příjmů f.o.
170000   1113 Daň z příjmů f.o.
3000000   1121 Daň z příjmů p.o.
0   1122 Daň z příjmů p.o. za obec
4200000   1211 Daň z přidané hodnoty
1455   1332 Popl. za vyp. škodl. látek
0   1334 Odvody za odnětí zem. půdy
650000   1337 Popl. za kom. odpad
50000   1341 Popl. ze psů
50000   1342 Popl. za rekreační pobyt
1000   1343 Popl. za užívání veř. prostor
15000   1345 Popl. z ubytovací kapacity
50000   1347 Popl. za VHP
0   1351 Odvod z výtěžku VHP
80000   1361 Správní poplatky
1100000   1511 Daň z přidané hodnoty
332168   4112 Neinv. přijatá dotace ze SR
0   4121 Neinv. přijatá dotace od obcí
0   4122 Neinv. přijatá dotace od krajů
0   4134 Převody z rozpočt. účtů
0   4213 Inv. přijatá dotace od SF
0   4222 Inv. přijatá dotace od kraje
11979623     Celkem
       
       
       

 

           
P ř í j m y       V ý d a j e  
(nedaňové + kapitálové)       (běžné + kapitálové)  
           
R 2009       R 2009  
           
116000   1031 Pěstební činnost 0  
174000   2142 Ubytování a stravování 50000  
0   2212 Silnice 1683480  
0   2219 Pozemní komunikace 55000  
0   2229 Dopravní značení 10000  
1800   2310 Pitná voda 0  
0   2321 Odpadní vody, kanalizace 1012000  
0   3111 Předškolní zařízení (MŠ) 465000  
0   3113 Základní škola 15698000  
1000   3314 Knihovnická činnost 24000  
0   3322 Zachování a obnova kulturních památek 150000  
0   3326 Zachování a obnova kultur. povědomí 0  
0   3399 Ostatní záležitosti kultury 50000  
2000   3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100000  
0   3419 Tělovýchovná činnost 75000  
500000   3421 Využití volného času dětí a mládeže 500000  
0   3429 Ostatní zájmová činnost 140000  
2197400   3612 Bytové hospodářství 298000  
225000   3613 Nebytové hospodářství 35000  
0   3631 Veřejné osvětlení 1399000  
0   3632 Pohřebnictví 48000  
0   3635 Územní plánování 848000  
0   3636 Územní rozvoj 215000  
80000   3722 Komunální odpad 1225000  
0   3745 Vzhled obcí, veř. zeleň 1246000  
0   4351 Pečovatelská služba 55000  
0   5512 Požární ochrana 257000  
0   6112 Zastupitelstvo obce 870000  
473000   6171 Místní správa 3674200  
150000   6310 Úroky 0  
0   6330 Převody z rozpočt. účtů 0  
0   6399 Ostatní finanční operace 0  
0   6402 Finanční vypořádání minulých let 7700  
3920200     Celkem 30190380  
           
15899823     Celkem 30190380  
           
    8124 Splátky úvěrů -306000  
    8115 Změna stavu peněních prostř. 13984557  
      Celkem financování 14290557  
           
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.          
V návrhu rozpočtu není v příjmech uvedena dotace na zateplení ZŠ ve Stráži. Celková předpokládaná výše          
dotace 10 448 525,- Kč. Dotace bude zahrnuta do rozpočtu po obržení smlouvy o dotaci.          
           
Vyvěšeno: 23.2.2009 Sejmuto: 23.3.09