Usnesení

 

z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Stráž konaného dne 7.11.2006.

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

a) volí v souladu s § 84 odstavec 1, písmeno 1) zákona o obcích:

    1. starostou obce Stráž pana Karla Fišperu

    2. místostarostkou obce Stráž paní Věru Koktovou

 


b) schvaluje:

    1. program ustavujícího zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

        a zvolenou návrhovou komisi.

    2. veřejné hlasování o návrzích na starostu a místostarostu.


c) bere na vědomí:

1. složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odstavce 2 zákona o   

    obcích.

2. průběh diskuse