Usnesení 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stráž konaného dne 29.11.2006


1/ Zastupitelstvo obce Stráž bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.

2. Předloženou zprávu p. Stančíkové - nedoplatky v BH a

odpad.hospodářství.

3. Informaci o možnosti prodeje obecních bytů.

4. Zpracovaný audit byt. hospodářství.

5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.10.2006.

6. Stav hospodaření v obecních lesích.

7. Stav hospodaření v Rekreačním středisku Sycherák.

8. Plán zimní údržby na místních komunikacích pro zimní období

2006-2007.

9. Výzvu k vrácení dotace od SFŽP v částce 523.211,- Kč za nesplněné

podmínky při akci "Plynofikace obce Stráž".

10. Informaci Krajského úřadu Plzeň. kraje, odb. dopravy o návrhu

příspěvku Obce Stráž na veřejnou dopravu pro rok 2007, který by měl činit

43.520,- Kč.


2/ Zastupitelstvo obce Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele zápisu a program

dnešního jednání.

2. Komisi pro výběr firmy k provedení energetického auditu byt.hospodářství a ZŠ ve složení:

předseda Mikuláš Timura, členové Věra Koktová, Pavel Radoš.

3. Zařadit do seznamu žádostí o byt nové uchazeče.

4. Jednací řád Zastupitelstva obce Stráž.

5. Zřízení kontrolního výboru a finančního výboru při Zastupitelstvu obce

Stráž.

6. Výši a účinnost odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce podle

předloženého návrhu.

7. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/2006 dle předložených

paragrafů a položek.

8. Směrnice k provedení inventarizace k 31.12.2006.

9. Obecně závaznou vyhlášku Obce Stráž č. 2/2006 o místním poplatku za

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálního odpadu.

10. Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Obce Stráž.

11. Statutárního zástupce obce, který je oprávněn podepisovat smlouvy,

jejichž předmětem je nakládání s majetkem obce : Karel Fišpera - starosta

obce.

12. Pronájem pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 114/6 o výměře 31 m2,

ostatní plocha a část pozemku p.č. 85/2 o výměře 150 m2, ostatní plocha

od 1.1.2007 za roční nájemné ve výši 100,- Kč s tím, že pozemky budou

řádně udržovány.

13. Prodej pozemků v k.ú. Dehetná p.č. 407/3 o výměře 807 m2, TTP v

ceně 100,- Kč/1 m2 a p.č. 407/4 o výměře 35 m2, TTP v ceně 20,- Kč/1

m2, s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemku

dle zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

14. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Stráž u

Tachova o celkové výměře 61132 m2 dle žádosti NOBOS Bor, s.r.o.

15. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 5/2002 ke dni 31.12.2006.

16. Bezúplatný převod pozemku st.p.č. 199/1 v k.ú. Stráž u Tachova z

majetku Pozem. fondu ČR do vlastnictví Obce Stráž. Pozemek je určen

územním plánem změnou č. 1 pro čisté bydlení.

17. Zpracování privatizačního projektu na bezúplatný převod poz. p.č.

441/8 a p.č.441/9 v k.ú. Bernartice u Stráže z majetku PF ČR do vlastnictví

Obce Stráž.

18. Zpracování privatizačního projektu na přímého nabyvatele na pozemek

p.č. 1676/5 v k.ú. Bonětice z majetku PF ČR do vlastnictví Obce Stráž .

19. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemku p.č. 371/2 o

výměře 20 m2, orná půda v k.ú. Borek u Tachova.

20. Dodatek "Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Stráž a Městem Bor na

výkon přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zák. č. 200/1990 Sb. o

přestupcích:

- Veřejnoprávní smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.1.2007 s dobou

trvání 4 roky.

- Za výkon předmětu smlouvy v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou poskytne obec Stráž ze svého rozpočtu městu Bor 500,- Kč za 1 vyřízený přestupek po dobu platnosti této veřejnoprávní smlouvy. Příspěvek bude hrazen na základě faktury se splatností 14 dní.

21. Oddací dny na rok 2007 každou sobotu mimo státem uznaný svátek v době od 9.00 hodin do 14.00 hodin.

22. Oddávajícími pro volební období 2006-2010 starostu a místostarostku obce.

23. Poskytovat občanům u příležitosti jubilea 60, 70, 75, 80 let věku a nad 80 let po každý rok věcný dar v částce do 300,- Kč.

24. Poskytovat věcné dárky u příležitosti vítání občánků v částce do 250,- Kč.

25. Dodatek č. 3 ke smlouvě se ZČE - stanovení ceny za veřejné osvětlení po jeho rozšíření na 430.357,- Kč + DPH.

26. Poskytnout Kulturnímu spolku Bernarticka příspěvek ve výši 2.000,- Kč na vánoční výzdobu.

27. Přílohu č. 1 a) Smlouvy č. 3001 o Převzetí a odstranění nebo využití odpadů mezi fi Ekodepon s.r.o. Černošín a Obcí Stráž - ceny služeb na rok 2007.

28. Ponechat ve funkci člena školské rady při ZŠ Stráž občanku obce Stráž p. Evu Kosovou.

29. Poskytnout Strážské obchodní společnosti s.r.o. bezúročnou finanční půjčku na podnikatelskou činnost společnosti, ekonomickou stabilizaci a další rozvoj společnosti ve výši 1.200.000,- Kč se splatností do 31.12.2007.

30. Proplacení faktury č. 06/11/188 ve výši 47.584,50 Kč na akci rekonstrukce uhelny na požární zbrojnici.

31. Odměnu ředitelce Mateřské školy Stráž, příspěvkové organizace p. Ireně Chavíkové ve výši jednoho násobku měsíční mzdy.

32. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Stráž, příspěvkové organizace do výše 100.000,- Kč na dovybavení dvou tříd novým výškově stavitelným nábytkem.

33. Instalaci antény firmy TaNET West, s.r.o. k Internetu na budově

Základní školy Stráž.


3/ Zastupitelstvo obce Stráž volí:

1. Předseda kontrolního výboru Pavel Radoš

Členové kontrolního výboru Karel Rada, Mikuláš Timura

2. Předseda finančního výboru Jitka Ježková

Členové finančního výboru Šárka Dostálová, Mikuláš Timura

4/ Zastupitelstvo obce Stráž ruší:

1. Usnesení č. 1/1 ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2002

2. Usnesení č. 2/10 ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2006 - prodej

doprav. prostředku Mercedes Vito 108 D KB.


5/ Zastupitelstvo obce Stráž neschvaluje:

1. Prodej pozemků v k.ú. Jadruž a v k.ú. Souměř do doby provedení

pozemkových úprav a vyjasnění vlastnických vztahů.


6/ Zastupitelstvo obce Stráž pověřuje:

1. Starostu obce vyplněním a zasláním žádosti o udělení statutu "Městys"

Obci Stráž.

2. Starostu obce - jednat s firmou INGEM inženýrská a.s. Plzeň o

ukončení mandátní smlouvy č. 055 AS- INŽ-06 dodatkem.


7/ Zastupitelstvo obce Stráž odročuje:

1. Projednání žádosti Základní školy Stráž, příspěvkové organizace o

souhlas s čerpáním z fondu reprodukce na příští jednání zastupitelstva obce.