Usnesení 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stráž
konaného dne 24.1.2007

1/ Zastupitelstvo obce Stráž bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.

2. Sdělení žadatelů o odstoupení od žádosti o prodej poz.p.č. 407/3 a 407/4 v k.ú. Dehetná.

3. Informaci o škodách způsobených vichřicí na obecním majetku.

4. Stav vodovodu v Bonětičkách.

5. Informaci starosty o rozhodnutí vlády ČR – vyhlášení nouzového stavu z důvodu vzniklé krizové situace – rozsáhlá živelní pohroma.

6. Informaci o hospodaření Strážské obchodní společnosti s.r.o. za období 1.-12./2006.

2/ Zastupitelstvo obce Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele zápisu a program dnešního jednání:

2. Prodej obecních bytů čp. 302, 303, 304, 305 a 271.

4. Organizační řád Obecního úřadu Stráž.

5. Organizační řád Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace.

6. Organizační řád Mateřské školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace.

7. Pracovní řád Obecního úřadu Stráž.

8. Směrnice bytového hospodářství obce Stráž.

9. Investiční akci na rok 2007 – vybudování chodníku v obci Stráž od Bělíka k Lunaru.

10. Investiční akci na rok 2007 – vybudování komunikace a kanalizace v části obce Bernartice.

11. Povodňovou komisi obce Stráž

12. Aktualizaci Povodňového plánu obce Stráž.

13. Nákup služebního vozidla tovární značky ŠKODA Octavia v částce do 500.000,- Kč.

14. Nákup vybavení kanceláře matriky a pokladny dle návrhu + oprava v částce do 100.000,- Kč.

15. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje poz. p. č. 407/3 o výměře 807 m2, TTP a p.p.č. 407/4 o výměře 35 m2, TTP v k.ú. Dehetná.
16. Zadání vypracování projektu na park ve Stráži.

17. Záměr výstavby 8 BJ v obci Stráž.

18. Urychleně zajistit zadání zpracování územních plánů pro všechny části obce.

19. Výběrovou komisi pro zadání územních plánů pro ostatní části obce Stráž: předseda -Mikuláš Timura, členové - Věra Koktová a Oldřich Hloušek.

20. Rozšíření veřejného osvětlení v Bernarticích, Stráži a Bonětičkách.

21. Nákup sněžné radlice za traktor v částce 3.500,- Kč, a zadání opravy.

22. Nákup digitálního fotoaparátu, digitálního nahrávače, CD mechaniky + softwéru.

23. Vykoupení části pozemku p.č. 2455, části pozemku p.č. 2447/4 a části pozemku st.p.č. 339 v k.ú. Stráž u Tc pro účely stavby chodníku.

24. Příspěvek ve výši 5.000,- Kč Vlastenec.dobročin.obci baráčníků Stráž na pořádání masopustu.

25. Příspěvek ve výši 3.000,- Kč ASPV ženy TJ Sokol Stráž na pořádání Dět. maškarního reje.

26. Příspěvek ve výši 4.000,- Kč Kultur.spolku Bernarticka na Masopust.zábavu a dět.maškar.rej.

27. Ukončení smlouvy o nájmu dopravního prostředku nákl. automobilu Dacia 1307 4HRI, SPZ TCE 27-45 uzavřenou mezi Obcí Stráž a Strážskou obchodní spol. s.r.o. k 31.12.2006.

28. Odkoupení pozemků v k.ú. Borek u Tachova st.p.č 67, p.č. 242/1, p.č. 242/7, p.č. 242/8, p.č. 242/9, p.č. 242/10, p.č. 243/2, p.č. 243/3, p.č. 243/4, p.č. 243/5, p.č. 243/6, p.č. 243/18, p.č. 243/20, p.č. 243/23, p.č. 243/24, p.č. 243/25, p.č. 243/26, p.č. 243/27, p.č. 244/2 o celkové výměře 53379 m2 za cenu 96.000,- Kč do vlastnictví Obce Stráž.

29. Návrh změny územního plánu Obce Stráž za účelem vybudování veřejně prospěšné stavby - místní obslužné komunikace v obci Stráž od RD p. Soukupa k prodejně Jednoty na pozemcích p.č. 2446/5, p.č. 150/2, p.č. 170/1, p.č. 177/4, p.č 177/3, p.č. 188/1, p.č. 190/1, p.č. 189/1, p.č. 192/6 a p.č. 192/1 v k.ú. Stráž u Tachova. Dále schvaluje vyloučit pozemky p.č. 150/2 a p.č. 170/1 v k.ú. Stráž u Tachova z převodu prodeje než bude zpracována změna územního plánu obce, aby tyto pozemky nebyly Pozemkovým fondem ČR prodány.

30. Návrh změny územního plánu Obce Stráž za účelem vytvoření stezky pro pěší v obci Stráž z místní obslužné komunikace přes pozemky p.č. 150/2, p.č. 168/1 a p.č. 170/1 v k.ú. Stráž u Tachova směřující od mateřské školy ke kostelu.

31. Výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemcích Les.společnosti a.s. Přimda - manipulač. sklad.

32. Odpovědnost zastupitelů za části obce.

3/ Zastupitelstvo obce Stráž ruší: 1. Usnesení č. 2/18 ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006. 2. Usnesení č. 2/13 z 2. zasedání Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006.

3. Usnesení č. 2/27 z 3. zasedání Zastupitelstva obce dne 20.12.2006.

4/ Zastupitelstvo obce Stráž pověřuje:

1. Starostu obce k jednání s kanceláři JUDr. Libové k prodeji bytů.

2. Starostu obce přípravami ke stavbě bytového domu ve Stráži 8BJ.

3. Starostu obce upřesněním bodu III.8 ve smlouvě o nájmu, provozu a údržbě

plynárenského zařízení s ZČP NET s.r.o. Plzeň.