Usnesení 5. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž

konaného dne 28.2.2007


1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.

2. Informaci o stanovení obce Stráž městysem.

3. Informaci o povolení čerpání spodní a povrchové vody.

4. Informaci o stavu na úseku vybírání poplatků z odpadů a na úseku byt.hospodářství.

5. Informaci Dr. Michala Valenčíka o možnosti opravit zaniklé kapličky.

6. Žádost Kulturního spolku Bernarticka o poskytnutí daru – dřeva na řezivo na opravu kostela sv. Petra a

Pavla v Bernarticích v množství asi 67 m3 kulatiny.

7. Žádost Římskokatolické církve, farnost Bor o poskytnutí daru – dřeva na řezivo na opravu kostela sv. Petra

a Pavla v Bernarticích v množství asi 67 m3 kulatiny.

8.Zařazení do seznamu uchazečů o byt.

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Doplnění komise pro výběr projektových kanceláří na zpracování Územního plánu o další dva členy : p. Pavla Radoše a p.

Karla Fišperu a prodloužení termínu na výběr do 30.4.2007.

3. Smlouvu o nájmu, zajištění provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení mezi Městysem Stráž a Distribuční společností

ZČP NET, s.r.o. Plzeň.

4. Rozpočet Městyse Stráž na rok 2007.

5. Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Stráž, přísp.org., dle schváleného rozpočtu na rok 2007 zasílat měsíčně na účet MŠ

Stráž ve výši 40000,- Kč do vyčerpání schvál. příspěvku v rozpočtu.

6. Neinvestiční příspěvek na provoz a mzdové náklady ZŠ Stráž, přísp.org., dle schváleného rozpočtu na rok 2007 zasílat

měsíčně na účet ZŠ Stráž ve výši 190000,- Kč do vyčerpání schvál. příspěvku v rozpočtu.

7. Výši odměny neuvolněným členům městyse Stráž dle předlož. návrhu s účinností od 1.3.2007.

8. Dodatek č.1/2007 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území

Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.

9. Smlouvu o provádění udržovacích prací na hřbitově ve Stráži na rok 2007 s hokejovým oddílem TJ Sokol Stráž.

10. Smlouvu o provádění udržovacích prací na hřbitově v Bernarticích na rok 2007 s Kulturním spolkem Bernarticka.

11. Obecně závaznou vyhlášku Městyse Stráž č. 1/2007 Požární řád Městyse Stráž.

12. Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2006.

13. Prodej pozemků v k.ú. Dehetná p.č. 407/3 o výměře 807 m2, TTP v ceně 100,- Kč/1 m2 a p.č. 407/4 o výměře 35 m2, TTP v

ceně 20,- Kč/1 m2, s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na
zasedání ZO dne 29.11.2006.

 

14. Vyvěšení na úřední desce záměru směny pozemku p.č. 365/13 díl d) o výměře 59 m2, TTP za pozemek

p.č. 365/8 díl b) o výměře 59 m2, TTP v k.ú. Stráž u Tachova.

15. Návrh změny územního plánu Obce Stráž v rozsahu: - změna rozvojové plochy na pozemek p.č 2424/1 v k.ú. Stráž u

Tachova ze smíšeného území venkovského na plochu bydlení venkovské. Dále schvaluje vyloučit pozemek p.č. 2424/1 v k.ú.

Stráž u Tachova z převodu prodeje než bude zpracována změna územního plánu obce, aby tento pozemek nebyl Pozemkovým

fondem ČR prodán.

16. Vyvěšení na úřed.desce záměru prodeje st.p.č. 43 o vým. 8 m2, zast.pl. a nádvoří v k.ú. Dehetná.

17. Vyvěšení na úřed.desce záměru prodeje st.p.č. 91 o vým. 4 m2, zast.pl. a nádvoří v k.ú. Bernartice u Stráže.

18. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 6/2001 ke dni 28.2.2007.

19. Vyvěšení na úřed.desce záměru pronájmu poz.p.č. 365/7 o vým. 200 m2, TTP v k.ú. Stráž u Tc.

20. Vyvěšení na úřed.desce záměru pronájmu poz.p.č. 365/7 o vým. 50 m2, TTP v k.ú. Stráž u Tc.

21. Prodloužení termínu zaplacení rekreačního poplatku ZO ČMOS Bor do 30.4.2007.

22. Odkoupení pozemku p.č. 2455/3 o výměře 16 m2, ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova za cenu 630,- Kč

do vlastnictví Městyse Stráž.

23. Odkoupení pozemku p.č. 2447/8 o výměře 29 m2, zahrada v k.ú. Stráž u Tachova za cenu 1.142,- Kč do

vlastnictví Městyse Stráž.

24. Odkoupení pozemku p.č. 3569 o výměře 8 m2, ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova za cenu 315,- Kč do

vlastnictví Městyse Stráž.

25. Odkoupení pozemků v k.ú. Stráž u Tachova st. p.č. 499 o výměře 71 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

st.p.č. 500 o výměře 73 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1157/6 o výměře 53 m2, ostatní plocha a p.č.

1157/8 o výměře 2567 m2, ostatní plocha za cenu dle znaleckého posudku 85.400,- Kč do vlastnictví Městyse

Stráž.

26. Objednání praporu městyse Stráž a smaltovaných znaků na budovu městyse.

27. Vytvoření cesty pro pěší přes lávku k p. Květovi na základě projektu.

28. Dodatek ke smlouvě o dílo k energetickému auditu Základní školy Stráž s p. Jaroslavem Drchotou –

prodloužení dodání auditu do 15.5.2007.

29. Nájemní smlouvu na nebytové prostory v domě čp. 279 ve Stráži mezi Poliklinikou Bor a Městysem Stráž

pro sociální účely ve výši 500,- Kč za 1 rok na dobu určitou od 1.1. do 31.12.2007.

30. Smlouvu o poskytování pečovatelské služby mezi Poliklinikou Bor a Městysem Stráž na rok 2007 takto: -

pomoc při základní péči o vlasy a nehty – doplatek 30,- Kč za 1 úkon,

- dovoz a donáška jídla – doplatek 10,- Kč za 1 oběd.

- doplatek za dopravu při obsluze 6,- Kč na 1 km.

31. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě pro projekt „Internetizace knihoven v Plzeň.kraji“

uzavřené dne 4.5.2005 mezi Městysem Stráž, zastoupenou Karlem Fišperou, starostou městyse a Plzeňským

krajem zastoupeným MUDr. Petrem Zimmermannem, hejtmanem kraje.

32. Schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městysem Stráž, zastoupenou Karlem Fišperou, starostou
městyse a Plzeňským krajem, zastoupeným MUDr. Petrem Zimmermannem, hejtmanem kraje, jejímž předmětem je bezplatné zapůjčení výpočetní techniky pro Místní knihovnu Stráž.

33. Schvaluje ceník za vytištění textů na tiskárně umístěné v Místní knihovně Stráž, platný ode dne schválení :

1. Za vytištění 1 strany papíru formátu A4 v černobílém provedení …............ Kč 2,-

2. Za vytištění 1 strany papíru formátu A4 v barevném provedení …............ Kč 10,-

34. Záměr prodeje bytů v bytovém domě čp. 279 a čp. 280 ve Stráži kromě půdních nástaveb v čp. 279 –

bytů číslo 10 a 11 a v čp. 280 bytů č. 10 a 11.

35. Příspěvek na konání akce „Jízda Saši Kolovrata“ dne 16.6.2007 v částce 3.000,- Kč.

36. Příspěvek Svazu tělesně postižených ČR MO Bor v částce 2.000,- Kč.

37. Příspěvek Centru pro zdravotně postižené Plzeň. kraje, pracoviště Tachov v částce 2.000,- Kč.

38. Příspěvek Zákl.škole Stráž na pořádání školního plesu 10.3.2007 ve Stráži ve výši 2.500,- Kč.

39. Příspěvek Kulturnímu spolku Bernarticka na pořádání Bernartické pouti ve dnech 30.6. - 1.7.2007 v

Bernarticích v částce 20.000,- Kč.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu p. Karla Fišperu k podpisu Dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě pro projekt „Internetizace knihoven

v Plzeňském kraji“ uzavřené dne 4.5.2005.

2. Starostu p. Karla Fišperu k podpisu Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je bezplatné zapůjčení výpočetní

techniky pro Místní knihovnu Stráž.

 

4 / Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Poskytnutí daru Kultur. spolku Bernarticka - dřevo na opravu kostela v Bernarticích.

 

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž doporučuje:

1. Valné hromadě Stráž.obchod.společnosti s.r.o. poskytnout Římskokatolické církvi, farnost Bor dar – dřevo

na řezivo na opravu kostela sv.Petra a Pavla v Bernarticích v množství 67 m3 kulatiny.

 

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž odročuje:

1. Projednání poskytnutí příspěvku na provoz LSPP do příštího jednání zastupitelstva a pozvání ředitelky p.

Bultasové k projednání.