Usnesení

6. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného

dne 21.3.2007


1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.

2. Nepřiznání dotace na stavbu chodníku ve Stráži. 3. Účinnost zákona

o střetu zájmů č. 159/2006 Sb.

4. Dny jarního úklidu obcí 14.4. a 21.4.2007.

5. Žádosti o přidělení bytu.

6. Příští zasedání zastupitelstva městyse Stráž dne 25.4.2007.


2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Zrušení přejezdu přes trať ČD na poz.p.č. 3530/1 v k.ú. Stráž u

Tachova.

3. Přípravné práce na vzetí sakrálních předmětů do majetku městyse.

4. Omezení parkování na silnici č. II/195 ve Stráži u bytovek a umístění

dopravní značky č. B 29 - Zákaz stání – na dobu do realizace projektu

chodníku.

5. Příspěvek ve výši 2.500,- Kč na pronájem sálu pro TJ Sokol Stráž

ASPV ženy při konání velikonoční taneční zábavy dne 7.4.2007.

6. Prodej pozemku st.p.č. 43 o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří v

k.ú. Dehetná v ceně 35,- Kč/1 m2, s tím, že kupující uhradí i veškeré

náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání

ZO dne 29.11.2006.

7. Prodej pozemku st.p.č. 91 o výměře 4 m2, zastavěná plocha a nádvoří v

k.ú. Bernartice u Stráže v ceně 35,- Kč/1 m2, s tím, že kupující uhradí i

veškeré náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na

zasedání ZO dne 29.11.2006.

8. Směnu pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 365/13 díl d) o výměře 59

m2, TTP za pozemek p.č. 365/8 díl b) o výměře 59 m2, TTP - vlastnictví

Městyse Stráž, bez finančního vyrovnání.

9. Pronájem pozemku p.č. 365/7 o výměře 200 m2, TTP v k.ú. Stráž u

Tachova od 1.4.2007 za roční nájemné 200,- Kč.

11. Pronájem pozemku p.č. 365/7 o výměře 50 m2, TTP v k.ú. Stráž u

Tachova od 1.4.2007 za roční nájemné 50,- Kč.

12. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 44 N/97 ke dni 31.3.2007.

13. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 2415 o

výměře 476 m2, TTP v k.ú. Stráž u Tachova.

14. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Strachovice

u Bernartic p.č. 580/4 o výměře 146 m2, zahrada a p.č. 581/1 o výměře

200 m2, ostatní plocha.

15. Prodej osobního vozidla Škoda Forman, SPZ TCB 99 – 74 na základě

znaleckého posudku.

16. Zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny ojetého osobního

vozidla Škoda Forman, SPZ TCB 99 – 74.

17. Prodej posilovacích strojů, perličkové masážní koupele a masážní

matrace dle nabídek s tím, že bude zjištěn stav majetku a stanovena cena.

18. Smlouvu o provedení udržovacích prací – čištění příkopů komunikace

Bernartice – Dehetná s Mysliveckým sdružením Stráž – pole.

19. Poskytnutí finančního příspěvku na provoz LSPP Poliklinice Bor s tím,

že výše příspěvku bude schválena 25.4.2007 po úpravě rozpočtu.


3/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Příspěvek ve výši 7.000,- Kč pro ZŠ Stráž na hudbu při školním plesu.

2. Příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro ZJ Sokol Stráž ASPV ženy na hudbu

při velikonoční zábavě dne 7.4.2007.


4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Kontrolnímu výboru ZM vypracovat plán kontrolní činnosti na rok 2007

a předložit jej ke schválení dne 25.4.2007.

2. P. Fišperovi, p. Květovi a p. Dostálové - zjistit stav majetku k prodeji -posilovacích strojů, perličkové masážní koupele a masážní matrace a stanovit cenu po konzultaci s provozovatelem posilovny.

3. Starostovi – zajistit zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny

ojetého osobního vozidla Škoda Forman, SPZ TCB 99 – 74.

4. Místostarostce – ve spolupráci s p. Stančíkovou vypracovat Zásady pro

přidělování bytů do 25.4.200