Usnesení

7. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 25.4.2007

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse.

2. Znalecké posudky a prohlášení vlastníka k bytům v bytových domech čp. 302, 303,

304 a 305 ve Stráži.

3. Znalecký posudek o stanovení ceny ojetého motorového vozidla Škoda Forman,

SPZ TCB 99-74.

4. Plnění rozpočtu Městyse Stráž k 31.3.2007. 5. Hospodářské výsledky Strážské

obchodní společnosti s.r.o. za 1. čtvrtletí 2007.

6. Konání zápisu dětí do MŠ Stráž na rok 2007/2008.

7. Výsledky a závěr kontrolního měření znečištění podzemních vod v Souměři.

8. Opravy mostu na komunikaci č. 1951 u Bonětic v době od 2. 7. do 30. 8. 2007.

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Zapisovatele zápisů z jednání ZM, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program

dnešního jednání.

2. Zpracované zásady hospodaření s byty Městyse Stráž, s doplněním bodu 2/d o

dodatek.

3. Dodatek k rozúčtování nákladů pro vytápění a TUV bodem 4/ Odpisy hmotného a

nehmotného majetku kotelny.

4. Zásady a záměr prodeje bytů v bytových domech čp. 302, 303, 304 a 305 ve Stráži.

5. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.1/2007 dle předložených § a položek.

6. Prodej posilovacích strojů – lavici posilovací V 402 za 500,- Kč, lavici Bench-Press

za 500,- Kč, činku 80 kg 500,- Kč, činku 11 kg 500,- Kč a šikmou lavičku 500,- Kč.

7. Prodej podvozku maringotky za 3000,- Kč.

8. Neinvestiční příspěvek ve výši 25000,- Kč Poliklinice Bor, Přimdská 501, 348 02 Bor,

IČO 00574503 na provoz LSPP v roce 2007.

9. Finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč TJ Sokol Stráž-ASPV ženy na pořádání akce

„Den dětí“ ve Stráži, která se bude konat dne 2.6.2007.

10.Finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč KS Bernarticka na pořádání akce „Pálení

čarodejnic“ v Bernarticích, která se bude konat dne 30.4.2007.

11. Finanční příspěvek ve výši 4900,- Kč KS Bernarticka na činnost.

12. Pronájem pozemku p.č. 2415 o výměře 476 m2, TTP v k.ú. Stráž u Tachova od

1.5.2007 za roční nájemné 476,- Kč.

13. Pronájem pozemků v k.ú. Strachovice u Bernartic p.č. 580/4 o výměře 146 m2

, zahrada a p.č. 581/1 o výměře 200 m2, ostatní plocha od 1.5.2007 za roční nájemné

346,- Kč.

14. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 830 o výměře 3000 m2,

ostatní plocha v k.ú. Borek u Tachova.

15. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Bonětice p.č. 1676/1 o

výměře 857 m2, vodní plocha, p.č. 1676/2 o výměře 1748 m2, vodní plocha, p.č. 1676/3

o výměře 806 m2, vodní plocha a p.č. 1676/4 o výměře 409 m2, vodní plocha.

16. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 14/2001 ke dni 30.4.2007.

17. Použití výtěžku z provozování VHP za rok 2006 na údržbu veřejné zeleně v obci.

18. Dát souhlas nájemníkům domu čp. 310 ve Stráži k provedení oplocení části

pozemku p.č. 2446/4 mezi byt. domem a pozemkem p.č. 126/2 vše v k.ú. Stráž u Tachova

na vlastní náklady.

19. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Borek u Tachova p.č.

907 o výměře 1660 m2, ostatní plocha a p.č. 908 o výměře 190 m2, ostatní plocha.

20. Požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku p.č. 3362 o výměře

2262 m2, ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova do vlastnictví Městyse Stráž.

21. Členství Městyse Stráž ve Sdružení měst a obcí plzeňského kraje.

22. Podání žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu – Borek 2007 - Jadružský potok.

23. Podání žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu – Borek 2007 – Dubecký potok .

24. Koncept zápisu do Kroniky obce Stráž za rok 2006. 25. Plán činnosti kontrolního

výboru ZM Stráž na rok 2007.

26. Přidělení bytu č. 8 v čp. 302.

27. Uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na prodej pozemku p.č.407/3 a 407/4 v k.ú.

Dehetná.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Uhradit 28.203,- Kč za rozbor vzorku zeminy z roku 2005.

 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Kontrolnímu výboru ZM Stráž provést kontrolu připravenosti na sezonu ve

středisku Sycherák Strážské obchodní společnosti v měsíci květnu 2007. Dále provést

kontrolu dodržování směrnic pro provoz střediska Sycherák a činnost střediska 3x v

měsících červenec a srpen 2007.

2. Starostovi - zaslat žádost o pořízení územního plánu na MěÚ Tachov.

3. Starostovi – jednat dále se společností ZČP Net s.r.o. o prodeji STL rozvodu plynu

a se SFŽP.

4. Místostarostce dojednat termín setkání důchodců v červnu 2007 v Hotelu U 

Nádraží ve Stráži.

 

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž

1. Rozhodlo podle § 6 odst. 5, písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), o pořízení nového územního plánu

Městyse Stráž, který bude řešit celé správní území Úřadu městyse Stráž.

2. Rozhodlo na základě výsledků výběrového řízení o projektantovi nového územního

plánu Městyse Stráž, kterým je A.F.I. Ateliér Plzeň, Železniční 28, 301 00 Plzeň.

3. Schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, žádost městyse o pořízení

územního plánu Městyse Stráž Městským úřadem v Tachově, tj. úřadem územního

plánování dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

4. Určuje, ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, zastupitele obce pana

Karla Fišperu, bytem Bernartice 19, pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování

územního plánu Městyse Stráž.

 

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Prodej STL rozvodu plynu v obci na příští jednání zastupitelstva.