Usnesení

8. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 23.5.2007


1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.

2. Příští jednání zastupitelstva dne 27. 6. 2007 od 17.OO hod. na Úřadě městyse Stráž.

3. Záměr převodu areálu sportoviště TJ SOKOL Stráž do majetku městyse.

4. Zprávu o provedené kontrole Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Stráž v Rekreačním středisku Sycherák bez uložení

opatření.

5. Přidělení dotace na výstavbu 8 bytových jednotek ve Stráži.

6. Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Tělovýchovnou jednotou Sokol Stráž a Městysem

Stráž.


2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.

2) Projednání připomínek části nájemníků z domů čp. 302-305 k ceně bytů.

3) Finanční náležitosti.

4) Prodej a pronájem pozemků.

5) Schválení Smlouvy o dílo s Projektovou kanceláří AFI Ateliér Plzeň.

6) Schválení smlouvy se Západočeskou energetikou Plzeň k zajištění veřej. osvětlení.

7) Záměr převodu Areálu sportoviště TJ Sokol Stráž do majetku obce.

8) Schválení výměny bytu, schválení přidělení bytu.

9) Různé, diskuze

2. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.2/2007 dle předložených § a položek.

3. Čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce ZŠ Stráž, příspěvkové organizace na pořízení interaktivní tabule dle žádosti

a to do výše 93 000,- Kč.

4. Finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč KS Bernarticka na pořádání akce „ Den dětí “ v Bernarticích, která se bude konat dne

2.6.2007.

5. Finanční příspěvek ve výši 6227,- Kč na činnost pečovatelské služby Polikliniky Bor.

6. Pronájem pozemku p.č. 830 o výměře 3000 m2, ostatní plocha v k.ú. Borek u Tachova od 1.7.2007 do 31.8.2007 za nájemné 1.000,-Kč za měsíc firmě Mobilní motokárová dráha, Václav Maule, Bělojarská 1926, Tachov.

7. Pronájem pozemků v k.ú. Borek u Tachova p.č. 907 o výměře1660 m2,ostatní plocha a p.č. 908 o výměře 190 m2,

ostatní plocha od 1.6.2007 za roční nájemné 200,- kč s tím, že pozemky budou řádně udržovány.

8. Zadat zpracování znaleckého posudku na prodej pozemků v k.ú. Bonětice p.č.1676/1, p.č. 1676/2, p.č. 1676/3 a p.č. 1676/4.

9. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemku p.č. 965 o výměře 1101 m2, ostatní plocha v k.ú. Borek u Tachova.

10. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Dehetná st. p.č. 27 o výměře 229 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č 19 o výměře 105 m2, trvalý travní porost.

11. Smlouvu č.j. 60900/2000-025 mezi Městysem Stráž a ČD, a.s.,se sídlem Praha 1, NábřežíL. Svobody 1222 o zřízení

věcného břemene k pozemku p.č. 3529 v k.ú. Stráž u Tachova. Věcné břemeno spočívá v tom, že oprávněný z věcného

břemene na dotčeném pozemku zřídil a provozuje plynovod, a to v rámci stavby a 242“ dle GP č. 346-83/2002. Věcné břemeno

se zřizuje za jednorázovou úhraduve výši 10 000,- Kč + DPH v sazbě aktuálně platné ke dni povolení
vkladu práva odpovídajícího

věcnému břemenu do katastru nemovitostí.

12. Návrh Smlouvy o dílo s Ing. Arch. Jiřím Ichou z Projektové kanceláře AFI Ateliér Plzeň o vypracování návrhu

Územního plánu.

13. Smlouvu se Západočeskou energetikou Plzeň k zajištění osvětlení.

14. Výměnu bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 279 (2+1) pro p. Vlastu Baníkovou z bytu č. 4 v bytovém domě č. 302.

15. Přidělení bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 302.

16. Firmu Ingem s.r.o. Plzeň pro přípravu a realizaci stavby 8 bytových jednotek ve Stráži.

17. Do 15. 6. 2007 zastupitelé předloží návrhy k využití budovy sauny.

18. Podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod návesního rybníka v Bernarticích na pozemku p.č. 51 v k.ú. Bernartice u Stráže do vlastnictví Městyse Stráž.


3/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Stížnost části nájemníků z bytových domů č.p. 302 – 305 ke snížení ceny prodávaných bytů.


4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Starostovi - projednat a vypracovat s firmou INGEM Mandátní smlouvu k realizaci výstavby 8 bytových

jednotek ve Stráži.

2. Místostarostce p. Koktové svolat zástupce zájmových organizací v posledním týdnu v červnu k projednání

programu Svatováclavské pouti.


                                                                Karel Fišpera starosta                    Věra Koktová místostarostka


Na úřední desce:


vyvěšeno dne: 24. 5. 2007


Sejmuto dne: 11. 6. 2007