Usnesení

10. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž

konaného dne 27.6.20071/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého řádného jednání zastupitelstva městyse.

2. Hospodaření Strážské obchodní společnosti s.r.o. a rozhodnutí valné hromady Strážské obchodní společnosti

s.r.o. o hospodářském výsledku za rok 2006.

3. Jmenování V. Pinty novým velitelem jednotky SDH Stráž.

4. Závěrečný účet Vodohospodářského sdružení obcí se sídlem v K. Varech za rok 2006.

5. Závěrečný účet SOČ za rok 2006

6. Závěrečný účet VSO Halže za rok 2006

7. Žádosti na byt

8. Sdělení o zvýšení nájemného dle zák. 107/2006 od 1. 1.2008

 

9. Příští zasedání zastupitelstva dne 25. 7. 2007

 

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého řádné zasedání.

  2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2006.

  3. Finanční náležitosti.

  4. Prodej a pronájem pozemků.

  5. Bytové hospodářství.

  6. Projednání smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci.

  7. Projednání mandátní smlouvy s firmou INGEM Plzeň na stavbu bytového domu.

  8. Projednání smlouvy na vypracování projektu „Strážský park“.

  9. Projednání vkladu nemovitého majetku TJ Sokol Stráž do majetku Městyse Stráž.

  10. Různé, diskuse

2. Hospodaření obce Stráž a závěrečný účet obce Stráž za rok 2006 bez výhrad.

3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stráž za rok 2006 bez výhrad.

4.
Hospodaření Mateřské školy Stráž, příspěvkové organizace za rok 2006 bez výhrad s tím, že hosp. výsledek - zisk ve výši 58.155,25 Kč se

rozdělí do těchto fondů Mateřské školy

Stráž, příspěvkové organizace: 25.000,- Kč do fondu odměn a 33.155,25 Kč do rezervního fondu.

5. Hospodaření Základní školy Stráž, příspěvkové organizace za rok 2006 bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek - zisk ve výši

171.426,91 Kč se rozdělí do těchto fondů Základní školy Stráž, příspěvkové organizace: 70.000,- Kč do fondu odměn a 101.426,91 Kč do

rezervního fondu.

6. Vyřazení DHM, DDHM z majetku městyse Stráž dle vyřazovacích protokolů ve výši 173.642,41 Kč na základě

rozhodnutí o vyřazení.

7. Vyřazení DHM a DDHM z majetku ZŠ Stráž, příspěvkové organizace dle vyřazovacích

protokolů ve výši 72.726,65 Kč na základě rozhodnutí o vyřazení.

8. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.3/2007 dle předložených § a položek.

9. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Římskokatolické farnosti Bor na koncert v rámci cyklu „ Hudební léto

Borska “ konaný dne 16.6.2007 ve Stráži.

10. Finanční příspěvek ve výši 2.876,- Kč na činnost Vlastenecko-dobročinné obce Baráčníků.

11.Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Stráž, příspěvkové organizace na vybavení tříd

stavitelnými lavicemi a židlemi dle žádosti a to do výše 185.000,- Kč.

12. Prodej pozemků v k.ú. Dehetná st. p.č. 27 o výměře 229 m2, zastavěná plocha a nádvoří v ceně 35,- Kč/1 m2 a p.č 19 o

výměře 105 m2, trvalý travní porost v ceně 1,- Kč/1 m2 paní s tím, že uhradí i veškeré náklady spojené s

prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

13. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 6/2006 ke dni 30.6.2007.

14. Prodej pozemků v k.ú. Bonětice p.č. 1676/1 o výměře 857 m2, vodní plocha, p.č. 1676/2 o výměře 1748

m2, vodní plocha, p.č. 1676/3 o výměře 806 m2, vodní plocha, p.č. 1676/4 o výměře 409 m2, vodní plocha v

ceně dle znaleckého posudku 5.460,-Kč firmě Polery s.r.o., Olešná, s tím, že uhradí i veškeré náklady spojené

s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

15. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 5/2006 ke dni 30.6.2007.

16. Prodej pozemku p.č. 965 o výměře 1101 m2, ostatní plocha v k.ú. Borek u Tachova v ceně 5,- Kč/1 m2

s tím, že uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZM dne

29.11.2006.

17. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 25/1 o výměře 1500 m2, ostatní plocha v k.ú.

Stráž u Tachova.

18. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1027 v k.ú. Bernartice u Stráže z majetku Pozemkového fondu ČR do

vlastnictví Městyse Stráž.

19. Prodej bytů bytového domu č.p.302 ve Stráži,postavený na st.p. č.475, který je zapsán na LV č.1 pro

obec Stráž,k.ú. Stráž u Tachova

Prodej bytu č.302 / 3 v I.nadzemním podlaží o velikosti 4 +1 za kupní cenu 359.952.-Kč

20. Prodej bytu č.302 / 12 ve IV.nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 369.996.-Kč

21. Prodej bytů bytového domu č.p.304 ve Stráži , postavený na st.p. č. 477 , který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž , k.ú. Stráž u Tachova

Prodej bytu č. 304 / 7 ve III.nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 346.140.-Kč

22. Prodej bytu č. 304 / 9 ve III.nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 331.580.-Kč

23. Prodej bytu č.304 / 11 ve IV.nadzemním podlaží o velikosti 2 + kk za kupní cenu 201.110.-Kč 

24. Prodej bytů bytového domu č.p. 305 ve Stráži,postavený na st.p. 478, který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž ,k.ú. Stráž u Tachova

Prodej bytu č .305 / 8 ve III.nadzemním podlaží o velikosti 2 + kk za kupní cenu 200.080.-Kč 

25. Prodej bytu č. 305 / 10 ve IV.nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 346.690.-Kč paní Daně Schneiderové

26. Prodej bytu č. 305 /11 ve IV.nadzemním podlaží o velikosti 2 +kk za kupní cenu 200.250.- Kč 

27. Částku 22,- Kč/m2 pro byty určené pro příjmově omezené osoby s novými nájemními smlouvami s tržní cenou.

28. Žádost  o poskytnutí slevy při koupi bytu č. 305/7 ve výši 100.000,- Kč , z důvodu trvalého zdravotního postižení.

29..Opravy regulace v kotelně byt. domu č.p. 305 a strojovnách byt. domů. č.p. 279, 303 a 305.

30. Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci

31. Mandátní smlouvu č. 055AS-NNŽ-07 se společností INGEM Plzeň a.s. k zajištění inženýrské činnosti projektové dokumentace a výběrového řízení na stavbu bytového domu ve

Stráži.

32. Smlouvu o provedení práce na projektové dokumentaci ke Strážskému parku s Jaroslavem Frčkem.

33. Bezúplatný převod nemovitého majetku TJ Sokol Stráž do majetku Městyse Stráž.

34. Prodej vozidla Škoda Forman SPZ TCB 99-74 za cenu 10.000,- Kč.


3/  Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:


1. Starostu městyse podpisem smlouvy s firmou INGEM Plzeň a.s.

2. Starostu městyse podpisem smlouvy s projektantem Jaroslavem Frčkem.4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:


1. Starostovi městyse vypracování smlouvy o převodu nemovitého majetku TJ Sokol Stráž do majetku

Městyse Stráž a smlouvy o pronájmu sportovního areálu TJ Sokol Stráž.

2. Kontrolnímu výboru provést kontrolu ve Středisku Sycherák lx v červenci, lx v srpnu s předložením zprávy.

3. Starostovi městyse jednat s Pozemkovým fondem v Tachově ve věci bezúplatného převodu

studny v obci Dehetná na pp.č. 175/5 v k.ú. Detetná.5/ Zastupitelstvo městyse Stráž revokuje:


Usnesení zastupitelstva ze dne 21.3.2007 bod 2/15 – prodej vozidla Škoda Forman.

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:


1. Projednání převodu studny na p.p.č. 175/*5 v k.ú. Dehetná do vlastnictví Městyse Stráž na příští jednání

zastupitelstva a zajištění potřebných informací na Pozemkovém fondu ČR.
Karel Fišpera Věra Koktová

starosta místostarostka