Usnesení

13.veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž

konaného dne 5.9.2007
1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění rozpočtu Městyse Stráž k 31.7.2007.

2. Zařazení žádostí o byt do seznamu uchazečů

3. Program Strážské pouti ve dnech 28. - 30. září 2007.

4. Termín dalšího jednání zastupitelstva dne 17. října 2007 v 17:00 hod.


 

2. Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.

 2. Finanční náležitosti.

 3. Prodej a pronájem pozemků.

 4. Bytové hospodářství

 5. Schválení výběru firmy pro realizaci stavby chodníku (od Bělíků k Lunaru) ve Stráži.

 6. Schválení zadání projektu na stavbu víceúčelového hřiště ve Stráži.

 7. Schválení zadání projektu na opravu chodníku (ke hřbitovu) ve Stráži.

 8. Schválení zadání projektu na rekreační středisku Sycherák.

 9. Schválení výměny oken a dveří na budově Úřadu městyse Stráž

 10. Zpráva kontrolního výboru.

 11. Různé, diskuse.

2. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2007 dle předložených § a položek.

3. Finanční příspěvek ve výši 5.500,- Kč TJ Sokol Stráž – ASVP ženy na pouťovou zábavu

konanou dne 29.9.2007 ve Stráži. Příspěvek bude použit na úhradu vystoupení mažoretek a pronájmu sálu.

4. Prodej budovy bez čp/če na st.p.č. 155 a pozemků st.p.č. 155 o výměře 578 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 77o výměře 484 m2, zahrada vše v k.ú. Stráž u Tachova za cenu dle znaleckého posudku 44.670,- Kč  s tím, že uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem budovy a pozemků dle zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

5. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 6 N/97 ke dni 30.9.2007.

6. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 3348/2 v k.ú. Stráž u Tachova.

7. Smlouvu č. IP-12-0000622/6O2 mezi Městysem Stráž a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem

Děčín 4, Teplická 874/8 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k

pozemku p.č. 1049/1 v k.ú. Bernartice u Stráže. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek

pro budoucí uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti, jímž dojde k

zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – závěsný kabel

NN, sloup.

8. Žádost o výměnu bytu č.280/2 za byt 310/1.

9. Žádost o přidělení bytu č. 280/9 p. Tomáši Poláčkovi po p. Kamilu Bachroňovi.

10. Prodej bytů bytového domu č.p. 271 ve Stráži, postavený na st.p.č. 414, který je zapsán

na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú Stráž u Tachova.

a) Prodej bytu č. 271/1 v I. nadzemním podlaží o vel. 2+1 za kup. cenu 252.000,- Kč

b) Prodej bytu č.271/4 ve II. nadzemním podlaží o vel. 2+1 za kupní cenu 255.530,- Kč

11. Prodej bytů bytového domu č.p. 302 ve Stráži, postavený na st. p. č. 475, který je

zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

a) Prodej bytu č.302/5 ve II. nadzemním podlaží o vel. 2+ kk za kup. cenu 200.700,-Kč

12. Prodej bytů bytového domu č.p.303 ve Stráži, postavený na st. p. 476, který je zapsán na

LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

a) Prodej bytu č. 303/2 v I. nadzemním podlaží o vel. 2+ kk za kupní cenu 216.798-Kč

b)Prodej bytu č. 303/5 ve II. nadzemním podlaží o vel. 2+ kk za kup. cenu 218.758,-Kč

c)Prodej bytu č. 303 /10 ve IV. nadzemním podlaží o vel. 4+1 za kup. cenu 356.359,-Kč

13. Prodej bytů bytového domu č.p. 304 ve Stráži,postavený na st.p. 477, který je zapsán na

LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova

a) Prodej bytu č. 304/6 v II. nadzemním podlaží o vel. 4+1 za kupní cenu 330.750,-Kč

b) Prodej bytu č. 304/12 v IV. nadzemním podlaží o vel. 4+1 za kup. cenu 332.020,- Kč

14. Firmu Silnice Klatovy a.s., středisko Nýřany Hřbitovní 1212, 330 23  Nýřany pro realizaci

stavby chodníku (od Bělíků k Lunaru) ve Stráži.

15. Zadání projektu na stavbu víceúčelového hřiště ve Stráži.

16. Zadání projektu opravy chodníku ( ke hřbitovu ) ve Stráži.

17. Zadání projektu na stavbu 20 chatek, sociálního zařízení a tobogánu v rekreačním

středisku Sycherák.

18. Výměnu oken a dveří na budově Úřadu městyse Stráž.

19. Zadání doplnění projektu na zatrubnění volné stoky v obci Bernartice

20. Zřízení kulturní komise ve složení: předseda - Šárka Dostálová, členové: Věra Koktová,

Alena Vaňousová, Jaroslava Pachlová, Eva Lapská, Radek Radoš s účinností od

1.10.2007.

21. Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Českému svazu mariáše AMBO Stráž na částečné pokrytí

provozních nákladů na pořádání soutěže mistrovství České republiky v licitovaném mariáši,

konané dne 15.9.2007 ve Stráži.


3. Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Starostovi zadat vypracování projektu na stavbu víceúčelového hřiště

2. Starostovi zadat vypracování projektu na opravu chodníku ke hřbitovu v obci Stráž

3. Starostovi zadat vypracování projektu na stavbu 20 chatek, sociálního a sportovního zařízení a

tobogánu v rekreačním středisku Sycherák.

4. Starostovi zajistit nabídku firem pro výměnu oken a dveří na budově Úřadu městyse Stráž.

do příštího zasedání zastupitelstva

5. Starostovi zadat doplnění projektu na zatrubnění volné stoky v obci Bernartice

6. Místostarostce a p. Stančíkové zjistit potřebnosti žadatelů o byt 280/2 do příštího zasedání

zastupitelstva dne 17.10.2007

7. P. Stančíkové zajistit do příštího zasedání zastupitelstva dne 17.10.2007 další minimálně dvě

nabídky na zhotovení mřížky do kuchyňských linek.


 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu podepsáním smlouvy s firmou Silnice Klatovy a.s., středisko Nýřany Hřbitovní 1212,

330 23  Nýřany na realizaci stavby chodníku ve Stráži.

2. Místostarostku organizací pouti ve Stráži ve dnech 28. - 30. září 2007.