Usnesení

16. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne  21.11.2007

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1.   Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.10.2007.

2.   Plnění rozpočtu Městyse Stráž k 31.10.2007.

3.   Žádosti o přidělení bytu

4.   Zřízení věcného břemene chůze  na pozemek  p.č. 3562 v k.ú. Stráž u Tachova.

5.   Žádost Třemošenské a.s., Třemošná o pronájem pozemků v k.ú. Dehetná, k.ú. Stráž u

      Tachova, k.ú. Bernartice u Stráže a k.ú. Borek u Tachova.

6.   Výroční zprávu ZŠ Stráž.

7.   Zprávu o činnosti VDO Baráčníků Stráž.

8.   Energetický audit kotelny pro objekty čp. 279-305 Stráž a ZŠ Stráž.

9.   Termín zasedání zastupitelstva – 19.12.2007 od 17.00 hod.

10.  Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ k připojení nového bytového domu ve Stráži na

      rozvod el. energie.

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

  1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
  2. Plnění rozpočtu k 31. 10. 2007.
  3. Finanční náležitosti.
  4. Bytové hospodářství.
  5. Prodej a pronájem pozemků.
  6. Návrh Obecně závazné vyhlášky Městyse Stráž č. 2/2007 o místních poplatcích.
  7. Návrh Obecně závazné vyhlášky Městyse Stráž č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  8. Mandátní smlouva s firmou Ingem inženýrská a.s., Plzeň.
  9. Smlouva o darování nemovitého majetku TJ Sokol Stráž o.s.

      10. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku – vodní plocha p.č. 51 v k.ú. Bernartice u Stráže

      11. Smlouva o pronájmu kotelny.

12. Smlouva o zajištění správy domů a bytů.

13. Projednání vstupu do Honebního společenstva Stráž – pole.

14. Výroční zpráva ZŠ Stráž.

15. Zpráva o činnosti VDO Baráčníků Stráž.

16. Zpráva o činnosti Kulturního spolku Bernarticka.

17. Energetický audit kotelny pro objekty č.p. 279 – 305 Stráž a ZŠ Stráž.

18  Různé, diskuse.

  2.  Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.7/2007 dle předložených § a položek.

  3.  Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč SDH Stráž na dětskou mikulášskou diskotéku

       konanou dne 8.12.2007 v sále Hotelu u nádraží.

  4.  Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč KS Bernarticka na výzdobu vánočního stromu v

       Bernarticích.

  5.  Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč Vlastenecko-dobročinné obci baráčníků Stráž na

      pořádání Masopustu, který se bude konat 5.2.2008. Příspěvek bude poskytnut v lednu 2008.

  6.  Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Okresnímu výboru Českého svazu včelařů Tachov,

      o.s. na pokrytí nákladů vyšetření včelstev na případnou nákazu včelího moru. Příspěvek

      bude poskytnut v lednu 2008.

  7. Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na činnost mládeže oddílu ledního

      hokeje.

  8. Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na činnost mládeže oddílu kopané.

  9. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Stráž, příspěvkové organizace na

     zakoupení nábytku – skříněk do tříd na I. stupni ZŠ ve výši 61.138,37 Kč.

10. Čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce ZŠ Stráž, příspěvkové organizace na

      pořízení nového varného kotle do ŠJ ZŠ do výše 109.000,- Kč.

11. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Stráž, příspěvkové organizace na

      zakoupení dětských židliček a stolků do výše 30.000,- Kč.  

12. Čerpání finančních prostředků z fondu odměn MŠ Stráž, příspěvkové organizace na platy

      zaměstnanců MŠ do výše 25.000,- Kč, pokud finanční prostředky na platy nepokryje

      Krajský úřad Plzeňského kraje.

13. Navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Stráž, příspěvkové organizaci o 10.000,- Kč. Tyto

      prostředky budou použity na platy zaměstnanců MŠ Stráž, příspěvkové organizace.

14. Úpravy a vybavení kanceláře podatelny ÚM firmou Japko design s.r.o. Plzeň do výše

      80.000 ,- Kč.       

15. Prodej bytu bytového domu č.p. 271 ve Stráži,  postavený na st. p.č. 414, který je zapsán

     na LV č.1 pro obec Stráž k.ú. Stráž u Tachova č.271/2 v I. nadzemním podlaží o velikosti  

     1+1 za kupní cenu  187.650,- Kč panu Josefu Čunátovi.

16. Prodej pozemku p.č. 3348/12 o výměře 62 m2, ostatní plocha v ceně 20,-Kč/1 m2

     v k.ú. Stráž u Tachova s tím, žeuhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemku dle zásad

     schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

17. Pronájem pozemku p.č. 2432 o výměře 475 m2, TTP  v k.ú. Stráž u Tachova za roční

     nájemné  475,- Kč od 1.1.2008 .

18. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Olešná st.p.č. 33 o výměře 345

     m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 29/1 o výměře 1079 m2, zahrada a p.č. 29/2 o výměře

     176 m2, zahrada.

19. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemku p.č. 369/1 o výměře 2082 m2, zahrada

     v k.ú. Borek u Tachova.

20. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy  č. 26 N/97  ke dni 31.12.2007.

21. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy  č. 1/2006  ke dni 31.12.2007.

22. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy  č. 5 N/98  ke dni 31.12.2007.

23. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy  č. 5/2003  ke dni 31.12.2007.

24. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Stráž u Tachova  p.č. 1102/18

     o výměře 3497 m2, orná půda, p.č. 1102/19  o výměře 2625 m2, orná půda,  p.č. 1130/2  o 

     výměře 211 m2, TTP a p.č. 1130/3 o výměře 1000 m2, TTP.

 25. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Stráž u Tachova  st.p.č. 385 o

      výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2432 o výměře 400 m2, TTP.

26. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 3348/2 o výměře  600 m2,

     ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova.

27. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 25/11 o výměře 472 m2, ostatní  

     plocha v k.ú.  Stráž u Tachova.

28. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. Z 4/1999  ke dni 31.12.2007.

29. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy  č. 5/2004  ke dni 31.12.2007.

30. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Souměř  p.č. 170 o výměře 180 m2,

     orná  půda, p.č. 175/2 o výměře  821 m2, ostatní plocha, p.č. 180 o výměře 25 m2,

     orná půda, p.č. 187 o výměře 144 m2, orná půda, p.č. 199/16  o výměře   116 m2, orná

     půda, p.č. 218  o výměře   270 m2, orná půda,  p.č. 219  o výměře  1313 m2, orná půda,

     p.č. 235  o výměře    539 m2, orná půda,  p.č. 236  o výměře  468 m2, orná půda,  p.č.

     245/3 o výměře 137 m2, TTP, p.č. 334 o výměře 324 m2, TTP, p.č. 383/6  o výměře

     27m2, orná půda,  p.č. 439/1    o výměře 356 m2, orná půda, p.č. 439/2  o výměře  22 m2,

     orná půda, p.č. 552/16  o výměře 364 m2, orná půda, p.č. 552/17  o výměře 703 m2, orná 

     půda, p.č. 552/18  o výměře 612 m2, orná půda, p.č. 552/19 o výměře 46 m2, orná půda,

     p.č. 552/28  o výměře 174 m2, orná půda, p.č. 552/29  o výměře  1399 m2, orná půda, p.č

    643 o výměře 162 m2, orná půda, p.č. 644 o výměře 144 m2, orná půda, p.č. 665 o výměře

    1493 m2, orná půda, p.č. 669 o výměře 522 m2, orná půda, p.č. 674 o výměře 1583 m2,

    orná půda.

31.Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Souměř  st.p.č. 3  o výměře 304 m2,

    zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 58 o výměře 57 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

    p.č. 30 o výměře  38 m2, zahrada, p.č. 478/1 o výměře   824 m2, ostatní plocha, p.č. 478/5

    o výměře 300 m2, ostatní plocha, p.č. 484  o výměře  719 m2, orná půda, p.č. 485 o

    výměře   234 m2, orná půda, p.č. 496  o výměře 54 m2,  TTP, p.č. 497  o výměře  24 m2,

    zahrada, p.č. 498  o výměře 107 m2, TTP, p.č. 503  o výměře   288 m2, orná půda, p.č.

    504  o výměře  953 m2, orná půda, p.č. 508/1  o výměře 683 m2, TTP, p.č.552/24 o výměře

    111 m2, orná půda.

32.Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Jadruž  p.č. 1011/10 o výměře

      2814 m2, TTP a  p.č. 1029/23 o výměře 4250 m2, TTP.

33.Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Souměř p.č. 199/9 o výměře

     4281 m2, orná půda,  p.č. 199/17 o výměře 5677 m2, orná půda, p.č. 199/18  o výměře

     3845 m2,  orná půda, p.č. 199/20 o výměře 3723 m2,  orná půda, p.č. 388/1 o výměře

     1931 m2,  TTP, p.č. 552/13  o výměře  5062 m2,  orná půda, p.č. 552/15 o výměře 11519

     m2,  orná půda, p.č. 552/20   o výměře 789 m2,  orná půda, p.č. 552/21 o výměře  214 m2,

     orná půda, p.č. 552/22   o výměře  61 m2,  orná půda, p.č. 667  o výměře   6834 m2,  orná

     půda, p.č. 668  o výměře 1511 m2, orná půda, p.č. 670 o výměře 2715 m2,  orná půda, p.č.

     671/6 o výměře  947 m2,  TTP.

34. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku  p.č. 373/5 o výměře 128 m2, orná

     půda v k.ú. Jadruž.

35. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Souměř p.č. 382/10 o výměře

     2597 m2, orná půda, p.č. 552/8 o výměře 1232 m2, orná půda, p.č. 570 o výměře 665 m2,

     orná půda, p.č. 571 o výměře 4970 m2, orná půda, p.č. 594/4 o výměře 2668 m2, TTP, p.č.

     824 o výměře 1618 m2,  TTP, p.č. 826 o výměře 5387 m2, TTP, p.č. 866/2 o výměře  9765

     m2,  TTP, p.č. 866/6 o výměře 604 m2, TTP, p.č. 873 o výměře 1877 m2, TTP, p.č. 896/3

     o výměře 121 m2,  TTP, p.č. 896/4 o výměře 2439 m2,  TTP, p.č. 896/5 o výměře 546 m2,

     TTP, p.č.896/6 o výměře 298 m2,  TTP, p.č. 896/7 o výměře 1629 m2,  TTP, p.č. 896/8

     o výměře 173 m2, TTP a p.č. 896/9 o výměře 103 m2,  TTP.

36. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Jadruž  p.č. 57/11 o výměře

     302 m2, TTP,  p.č. 635/5  o výměře 25458 m2, orná půda, p.č. 830/2 o výměře 783 m2,

     ostatní plocha,  p.č. 830/4  o výměře 22816 m2, TTP, p.č. 830/6 o výměře  339 m2, ostatní

     plocha a  p.č. 847/10 o výměře   1038 m2, TTP.

37. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Stráž u Tachova  p.č. 2424/13

     o výměře 2881  m2, orná půda, p.č. 2424/14 o výměře 2613  m2, orná půda, p.č. 2424/15

     o výměře 5575  m2, orná půda,  p.č. 2424/16 o výměře 2663  m2, orná půda a  p.č. 242/17

     o výměře 2305  m2, orná půda.

38. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Bonětice p.č. 34/1 o výměře

     5 m2,  TTP a  p.č. 1481/2  o výměře 35  m2, TTP.

39. Bezúplatný převod části pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 2424/1, p.č. 2442/4 a p.č.

     2464/5 z majetku PF ČR do vlastnictví Městyse Stráž. Pozemky jsou územním plánem určeny k

     vytvoření pěší cesty od jížní skupiny RD směrem k nádraží – rozvojová plocha č. 61.

40. Nájemní smlouvu č. 453 N 07/31 na pronájem pozemku p.č. 259 o výměře 18254 m2 v k.ú.

     Borek u Tachova uzavřenou mezi Městysem Stráž a PF ČR, ÚP Tachov.

41. Nájemní smlouvu č. 457 N 07/31 na pronájem části pozemku p.č. 1027 o výměře 200 m2

     v k.ú. Bernartice u Stráže uzavřenou mezi Městysem Stráž a PF ČR, ÚP Tachov.

42. Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 457 N 07/31  mezi Městysem  Stráž

     a PF ČR, ÚP Tachov.

43. Dohodu o přičlenění honebních pozemků mezi Městysem Stráž a Honebním společenstvem

     Velké Dvorce.

44. Odkoupení pozemků v  k.ú. Bonětičky  p.č. 697/1 o výměře 1674 m2, ostatní plocha a p.č.

     17/2 o výměře 396 m2, ostatní plocha  za cenu dle znaleckého posudku 71.710,- Kč od

     Státního statku Jeneč, s.p. do vlastnictví Městyse Stráž.

45. Obecně závaznou vyhlášku Městyse Stráž č. 2/2007 o místních poplatcích.

46. Obecně závaznou vyhlášku  Městyse Stráž  č. 3/2007 o místním poplatku za
     provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních
      odpadů.

47. Mandátní smlouvu s firmou Ingem, inženýrská a.s.Plzeň o technickém dozoru a koordinaci

      bezpečnosti stavby 8 b.j. ve Stráži.

48. Smlouvu o darování nemovitého majetku TJ Sokol Stráž o.s. do majetku Městyse Stráž.

49. Smlouvu o pronájmu objektů kotelen a technologického zařízení ve Stráži  s SBTH Bor.

50. Smlouvu o zajištění správy domů a bytů Městyse Stráž s SBTH Bor.

51. Servisní smlouvu č 01/2007 s firmou PCS, Ivo Kochta, IČ 428 25 300, Přimdská 536, 348 02                           Bor o servisních   službách na počítačovou síť v budově Městyse Stráž.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1.  Projednání žádosti o pronájem  pozemku  p.č. 1050/1 v k.ú. Souměř za účelem vybudování

     dřevěného přístřešku po předložení vyjádření MěÚ Bor, odbor výstavby a ÚP.

2.  Zprávu o činnosti kulturního spolku Bernarticka.

 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1.  Starostu podpisem Mandátní smlouvy s firmou Ingem, inženýrská a.s. Plzeň o technickém

     dozoru a koordinaci bezpečnosti stavby 8 b.j. ve Stráži.

2.  Starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozemku – vodní plocha p.č. 51 v k.ú.

     Bernartice u Stráže.

3.  Starostu podpisem smlouvy o pronájmu objektů kotelen a technologického zařízení ve

     Stráži s SBTH Bor.

4.  Starostu podpisem smlouvy o zajištění správy domů a bytů Městyse Stráž s SBTH Bor.

5.  Starostu podpisem smlouvy o darování nemovitého majetku TJ Sokol Stráž o.s. do majetku

     Městyse Stráž.

 

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž rozhodlo:

1. O bezúplatném nabytí pozemku p.č. 51 o výměře 2896 m2, vodní plocha, rybník v

    katastrálním území Bernartice u Stráže do vlastnictví Městyse Stráž včetně zavazujících a

    sankčních podmínek uvedených v Čl. III. smlouvy o bezúplatném převodu č.

    UZSVM/PTC/3183/2007-PTCM.

 

 

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:

1. Usnesení č. 2/14 ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Stráž  dne 17.10.2007 – odkoupení

    pozemků v k.ú. Bonětičky.

 

 

7/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

 1. Vstup Městyse Stráž do Honebního společenstva Stráž – pole.