Usnesení 26. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž k
onaného dne  3.9. 2008

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. 7. 2008.
2.  Žádosti o přidělení bytu.
3.  Plnění rozpočtu městyse Stráž k 30.6.2008.
4.  Neposkytnutí dotace na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve Stráži.
5.  Konání příštího zasedání zastupitelstva dne 22.10.2008.

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Na základě nabídky prodej bytu č.p. 279/2 ve Stráži za částku
    281.000,- Kč.

3. Na základě nabídky prodej bytu č.p. 302/11 ve Stráži za částku
    350.000,- Kč

4. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2008 dle předložených
    § a položek.
5. Vyřazení DHM, DDHM z majetku Městyse Stráž dle vyřazovacích
    protokolů ve výši 121.000,- Kč na základě rozhodnutí o vyřazení.
6. Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč Sboru dobrovolných hasičů
    Stráž na pouťovou zábavu, která se  bude konat dne 27.9.2008 ve
    Stráži. Příspěvek bude použit na pronájem sálu.

                                                    - 5 -

7. Směnu pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 615/5  o výměře 120
      m2,vodní plocha, p.č. 3490/3 o výměře 732 m2, vodní plocha, p.č.
     3490/4 o výměře 142 m2, vodní plocha, p.č. 3490/5 o výměře 261

      m2, vodní plocha, p.č. 3490/6 o výměře 1116 m2, vodní plocha,

      p.č. 3490/8 o výměře 88 m2, vodní plocha, p.č. 3490/10 o výměře  
      491 m2, vodní plocha - vlastnictví Městyse Stráž  za pozemky
      st.p.č. 498 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č.
      3493/2  o výměře 378 m2, vodní plocha, p.č 3493/3 o výměře 37
      m2,  ostatní plocha a 3493/4 o výměře 355 m2, ostatní plocha -
      vlastnictví ČR - Povodí Vltavy, s.p.,  bez finančního vyrovnání.
  8. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú.
      Bonětice  p.č. 1679/2 o výměře 2932 m2,  lesní pozemek,  p.č.
      1680 o výměře 517 m2, ostatní plocha,  p.č. 1694/3 o výměře 
      6545  m2,  lesní  pozemek, p.č. 1707 o výměře 1798  m2, lesní
      pozemek, p.č.1729 o výměře 324  m2, lesní pozemek a  p.č.
      1922/2 o výměře 82 m2, lesní pozemek.

  9. Odkoupení pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže p.č. 335/13 o
      výměře 65 m2, orná půda a p.č. 441/10  o   výměře 38 m2, trvalý
      travní porost za cenu dle znaleckého posudku od  EKOS III, s.r.o.,
      Strážská 483,  Bor  do vlastnictví Městyse Stráž.

10. Odkoupení pozemku p.č. 643/1  o výměře 4864 m2, trvalý travní
      porost v k.ú. Bernartice u Stráže za cenu dle znaleckého posudku
      od  BK II., s.r.o., Strážská 483, Bor  do vlastnictví Městyse Stráž.
11. Na  základě zákona č. 107/2006 Sb. pro byty ve vlastnictví
      Městyse Stráž postavené bez dotace  maximální  možné zvýšení
      nájemného vypočítané dle přílohy uvedeného zákona na 19,12
      Kč/m2.
12. Nájemné pro byty ve vlastnictví Městyse Stráž v čp. 279 - 280
      postavené s použitím st. dotace, na které se zákon č. 107/2006 Sb.
      nevztahuje.Maximální možné zvýšení nájemného vypočítané dle
      přílohy  č. 107/2006 Sb. s tím, že nesmí přesáhnout maximální
      možnou hranici (tzv. věcně usměrněného nebo ekonomického
      nájemného) pro byty postavené s použitím dotace na 19,12 Kč/m2.
13. Komisi pro výběr zhotovitele na zatepletní ZŠ ve Stráži.
14. RRA Šumavu pro zpracování podmínek zadávacího řízení,
      vyhlášení výzvy pro podání nabídek a  vyhodnocení nabídek firem
      pro zateplení ZŠ ve Stráži.

                                                     - 6 -

15. Termín vyhlášení výzvy pro podání nabídek na zateplení ZŠ ve
      Stráži na 13.10.2008 a termín vyhodnocení nabídek na 5.11.2008
      v 10.00 hod.
16. Smlouvu o dílo s firmou Václav Bureš Zednictví na zateplení a
      opravu havarijního stavu štítu domu  čp. 279 ve Stráži.
17. Dodatek č.1 ke smlouvě na opravu povrchu chodníku ke hřbitovu
      ve Stráži s firmou Silnice Horšovský  Týn a.s.
18. Smlouvu o dílo s P. Roháčem na vypracování projektu ke
      stavebnímu povolení na stavbu klubovny ve Stráži.
19. Podání žádosti o dotaci z programu PRV - LEADER na opravu
      kaple v Jadruži.
20. Podání žádosti o dotaci z grantu RWE na zřízení dětského hřiště
      ve Stráži.
21. Slevu 50% z poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2008
      rodině ze Strachovic.

22. Prodej bytu č.p. 271/2 ve Stráži  v další  IV. etapě prodeje bytů za
      sníženou cenu 260.000,- Kč.

23. Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč Českému svazu mariáše
      AMBO Stráž na pořádání mistrovství republiky v mariáši,
      konaného dne 13.9.2008 ve Stráži.

24. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č.
      273002V005 s výjimkou  článku V., odstavec 5.

25. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku
      ve vlastnictví Městyse Stráž.

26. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse
      Stráž v domě č.p. 271 ve Stráži.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:
1. Komisi pro výběr zhotovitele na zateplení ZŠ ve Stráži zasedat dne
    5.11. 2008 od 10.00 hod. na  vyhodnocení nabídek.

 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:
1. Starostu městyse K. Fišperu podpisem smlouvy s firmou.Václav
    Bureš Zednictví.
2. Starostu městyse K. Fišperu podpisem smlouvy s P. Roháčem
3. Starostu městyse K. Fišperu podpisem dodatku smlouvy s firmou
    Silnice Horšovský Týn a.s.

                                                   - 7 -

 

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž jmenuje:

1. Člena školské rady při Základní škole Stráž pro volební období
    2008-2011.

 

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Prodej části pozemku p.č. 780, ostatní plocha - ostatní komunikace
    v k.ú. Olešná.

2. Žádost společnosti LUKON Investment, a.s., o návrhu směny
    lesních pozemků.

3. Příspěvek na provoz Domova pro matky s dětmi v tísni
    v Klatovech.

4. Příspěvek na provoz LSPP v roce 2008 Poliklinice Tachov.

 

7/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Projednání žádosti na prodej části pozemku p.č. 192/1 v k.ú. Stráž u
    Tachova do doby, než bude schválen územní plán Městyse Stráž.

 

 

Vyvěšeno: 4.9. 2008

Sejmuto:  22.9.2008