Usnesení  28. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž
konaného dne 26.11.2008

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.10. 2008.
2. Žádosti o přidělení bytu. 

3. Žádost o zrušení koupi bytu č.p. 302/11 ve Stráži  v soutěži „Prodej
    bytů ve Stráži  III. etapa".
4. Výroční zprávu starosty o činnosti Městyse Stráž v roce 2008.
5. Zprávu o činnosti TJ Sokol Stráž, TJ Sokol Bernartice, Baráčníků
    Stráž, SDH Stráž a Kulturního spolku Bernarticka.
6. Podání žádosti   o dotaci na Park Stráž k SFŽP Praha.
7. Podání žádosti o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště ve Stráži k
    Rozpočtovému výboru Parlamentu ČR.
8. Stanovisko JUDr. Z. Libové ke stížnosti na prodej bytů ve Stráži
    III. etapa..
9. Uzavření školní družiny v době Vánočních prázdnin 22.12.2008 -
    2.1.2009.
10. Konání příštího zasedání zastupitelstva dne 17.12. 2008.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Na základě nabídky prodej bytu č.p. 279/5 ve Stráži  za částku.
    280.000,-  Kč.
3. Honorář za průzkum a rozbor vnitřních a vnějších omítek kostela
    sv. J. Křtitele ve Stráži restaurátorovi ak.m. J. Ratajovi ve výši
    35.700,- Kč včetně DPH.
4. Kupní smlouvu o převodu vozidla Karosa CAS K 25-L101 SPZ TC
    74-04 za částku  721.000,- Kč z Města Boru na Městys Stráž.
5. Výběr firmy D-PRODUKT, s.r.o. se sídlem Lázně Kynžvart k
    realizaci zateplení a výměny oken a dveří v ZŠ Stráž a zároveň
    schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.
6. Fin. příspěvek na činnost LSPP Poliklinice Bor ve výši  25.000,-Kč.
7. Fin. příspěvek Kulturnímu spolku Bernarticka ve výši 3.000,-  Kč 
    na osvětlení vánočního stromu v Bernarticích.                                                 

- 8 -

8. Úhradu ve výši 6.5  - 8 - 00,- Kč za vánoční koncerty konané dne
    30.11.2008 ve Stráži a v Bernarticích.

9. Pronájem pozemku p.č. 186/1 díl D) o výměře 50 m2, les. pozemek
    v k.ú. Borek u  Tachova za roční nájemné 600,- Kč od 1.12.08 za
    účelem výstavby individuální  rekr. chaty v RS Sycherák.

10. Pronájem pozemku p.č. 186/1 díl I) o výměře 50 m2, lesní
    pozemek v k.ú. Borek u Tachova za roční nájemné 600,- Kč od
    1.12.08 za účelem výstavby individuální  rekr.chaty v RS Sycherák.

11. Pronájem pozemku p.č. 2464/12 o výměře 20 m2, ostatní plocha v
      k.ú. Stráž u Tachova za  roční nájemné 100,- Kč od 1.12.2008.

12.Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu  pozemků v k.ú. Stráž
      u Tachova  p.č.  2424/13 o výměře 2881  m2, orná půda, p.č.
     2424/14  o výměře 2613  m2, orná půda,  p.č. 2424/15 o výměře
     5575  m2, orná půda,  p.č. 2424/16 o výměře 2663  m2, orná půda
     a  p.č. 2424/17 o výměře  2305  m2, orná půda.    

13. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 3 N/99  k 31.12.2008.

14. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 2415 o
      výměře 774 m2 v k.ú. Stráž u Tachova.

15. Zásady  pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků
      Městyse Stráž.

16. Smlouvu č. IV-12-0004160/1486 mezi Městysem Stráž a ČEZ
      Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 o uzavření
      budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k  pozemkům p.č.
      2446/4, p.č. 2446/16 a st.p.č. 199/1 v k.ú. Stráž u Tachova.  
      Předmětem  této smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí
      uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na dotčených
      nemovitostech, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
      provozování zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN
      pro stavbu „ Stráž, p.  2446/4,  8 b.j.  k.NN". 

17. Bezúplatný převod privatizovaného majetku v k.ú. Bernartice u
      Stráže pozemku p.č. 441/8  o výměře 41 m2, travní porost a p.č.
      441/9 o výměře 16 m2, travní porost  z majetku PF  ČR do
      vlastnictví Městyse Stráž.

18. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků:
      k.ú. Bonětice -  p.č. 1488/3 o výměře 5742 m2, ostatní plocha a                                        
      p.č. 1488/4 o výměře 76  m2, ostatní plocha,
  

- 9 -

      k.ú. Olešná -  p.č. 128/3 o výměře 396 m2, travní porost, p.č.

      142/4 o výměře  4018 m2, orná půda, p.č. 181/16  o výměře  698
      m2, travní porost, p.č. 183/1 o výměře  4291 m2, ostatní plocha,
      p.č. 183/3 o výměře  1245 m2, ostatní plocha, p.č. 206/1 o výměře 
      1996 m2, travní porost, p.č. 206/2 o výměře 2437 m2, travní
      porost, p.č. 279 o výměře 16455 m2, orná půda, p.č. 725/4  o
      výměře 1954 m2, travní porost,  p.č. 725/5 o  výměře 1815 m2,
      travní porost, p.č. 725/6 o výměře 2365 m2, travní porost, p.č.
      725/7 o  výměře 100 m2, travní porost,  p.č. 773 o výměře 2608
      m2, ostatní plocha, p.č. 784/1 o  výměře 1179 m2, ostatní plocha a
      p.č. 784/2 o výměře  3263 m2, ostatní plocha,
      k.ú. Strachovice u Bernartic -  p.č.  76/1 o výměře 584 m2,
      ostatní plocha, p.č. 105 o výměře 7232 m2, ostatní plocha,
      p.č.112/1 o výměře 2119 m2, ostatní plocha, p.č. 112/2 
      o výměře 3394 m2, ostatní plocha,  p.č.289/5 o výměře 307 m2,
      orná půda,  p.č. 289/8 o výměře 8132 m2, orná půda,  p.č. 484/1 o
      výměře 1633 m2, orná půda, p.č. 484/2 o výměře 20 m2, orná
      půda,  p.č.  528/4  o výměře  534 m2, travní porost a  p.č. 592/1  o
      výměře 2009 m2, ostatní plocha.

19. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků:
       k.ú. Bonětice -  p.č. 2604 o výměře 1475 m2, orná půda, p.č.
       2642/3 o výměře  952 m2, orná půda, p.č.  2642/5 o výměře 127
       m2, orná půda  a  p.č. 2750/1  o výměře  461 m2,  ostatní plocha,

       k.ú. Olešná -  p.č. 503/1  o výměře 537 m2, ostatní plocha, p.č.
       100/2 o výměře 137 m2,  travní porost, p.č. 128/4 o výměře 183
       m2, travní porost,  p.č. 128/5 o výměře 3309 m2, travní porost,
       p.č. 137/2 o výměře    109 m2, orná půda,  p.č. 244 o výměře 714
       m2,  ostatní plocha,  p.č. 683 o výměře  468 m2, travní porost a 
       p.č. 715 o výměře 450 m2, travní porost,

       k.ú. Bernartice u Stráže  - p.č. 213/15  o výměře 306 m2, orná
       půda, p.č. 213/16 o výměře 50 m2, ostatní plocha a  p.č. 225  o
       výměře 2016 m2, orná půda,  k.ú. Strachovice u Bernartic  -
       p.č. 73  o výměře 741  m2, orná půda,  p.č. 104  o výměře  2341
       m2,  orná půda, p.č.  129  o výměře   1255 m2, orná půda,  p.č.   
       132  o výměře 1471 m2, orná půda,  p.č. 143  o výměře 691 m2,
       orná  půda,  p.č.  145  o výměře  896 m2, orná půda, p.č. 176/2 o                                              
       výměře 1075 m 2, travní porost,  p.č.  178  o výměře 1795  m2,
                                                    - 10 -
       orná půda,  p.č.  289/2 o výměře 984 m2, orná půda, p.č. 289/3
       o výměře 555 m2, orná půda,  p.č.  289/6 o výměře 1076 m2, orná
       půda, p.č. 289/9 o výměře 777 m2, orná půda,  p.č. 300 o výměře
       180 m2, travní porost a p.č. 592/4 o výměře 24 m2, orná půda.
20. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 28 N/97  k 31.12.2008.

21. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu  pozemku p.č. 2432 o
      výměře 353 m2 v k.ú. Stráž u Tachova.

22. Odkoupení pozemku p.č. 2/2 v k.ú. Bonětičky z majetku BK II.,
      s.r.o., Strážská 483, Bor do vlastnictví Městyse Stráž.

23. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku
      ve vlastnictví Městyse  Stráž.

24. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse
      Stráž v domě č.p. 302  ve Stráži.

25. Změny kupujících ve smlouvách o převodu vlastnictví jednotek -
      prodej bytů ve Stráži.

26. Obecně  závaznou  vyhlášku  Městyse  Stráž č. 2 /2008 o místním
      poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
     
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

27. Záměr odkoupení veřejného osvětlení ve všech částech Městyse
      Stráž od firmy ČEZ  Energetické služby, s.r.o. Ostrava-Vítkovice.
28. Vyhlášení výzvy k provozování, spravování a opravování
      veřejného osvětlení s účinností  od  1.1.2009.
29. Vyvěšení na úřední desce záměr prodeje vozidla AVIA DVS 12 A
      30 SPZ TC 70-65.                                                  

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu K. Fišperu podpisem smlouvy s firmou D-  RODUKT.
4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:

1. Usnesení č. 2/3 z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
    Stráž dne 3.9.2008 -  prodej bytu č.p. 302/11 ve Stráži.

2. Usnesení č. 2/16 a)  z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
    Stráž dne 28.5.2008 - prodej bytu  č.p. 279/5 ve Stráži.

Vyvěšeno: 27.11. 2008

Sejmuto:   15.12 2008