Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        :  2891/2010/OVÚP/6                                         v Boru dne 10. listopadu  2010

Vyřizuje           :  Vocelka

Telefon :  374 756 130                                                      

E-mail              :  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

 

Strážská obchodní společnost s. r. o., Stráž 1, 348 02 Bor, IČ: 263 75 664, zastoupená Ladislavem Květem, jednatelem společnosti,                                                           -  žadatel                                              

Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor         - vlastník pozemku

       

           

  Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení    

   veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.

 

 Dne 8. listopadu 2010 podala Strážská obchodní společnost s. r. o., Stráž 1, 348 02 Bor, IČ: 263 75 664,zastoupená Ladislavem Květem, jednatelem společnosti, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ Stavba soc. zařízení č.2. p. p. č. 251/6 a 251/7," v k. ú. Dehetné (Sycherák), žádost o stavební povolení  pro tuto stavbu a žádost o spojení územního řízení s řízením stavebním.

                     

Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 

10. prosince 2010 v 9:00 hod.

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.      

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezokladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření

záměru.

 

 

                                                                              -2-

Obdrží a k účasti se zvou :

 

 

1.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

    -     Strážská obchodní společnost s. r. o., Stráž 1, 348 02 Bor, IČ: 263 75 664,zastoupená     

           Ladislavem Květem, jednatelem společnosti,                                           

    -     Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor

 

2.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

 Vlastníci pozemků a staveb

 • - Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor
 • - Telefonica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
 • - ČEZ distribuce, a. s. Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
 • - Lesy ČR , s. p. Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

 Vlastníci sousedních pozemků a staveb

 • - Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor

Subjekty podle zvláštního právního předpisu

 • - Sdružení za krásu české krajiny, IČ 27017982, Domažlická 89, 333 01 Stod, P.O. BOX 8, 326 58 Plzeň
 • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů, IČ 27004082, Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

3. Dotčené orgány :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov
 • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533,

       347 01 Tachov                                                                                                                                                

       

 

4. Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

4.1. Žadatel, vlastníci pozemků a staveb:

 • - Strážská obchodní společnost s. r. o., Stráž 1, 348 02 Bor, IČ: 263 75664, zastoupená Ladislavem Květem, jednatelem společnosti,
 • - Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor
 • - ČEZ distribuce, a. s. Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
 • - Lesy ČR , s. p. Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
 • - Telefonica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

4.2. Vlastníci sousedních pozemků a staveb.

 • - Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor

4.3. Dotčené orgány.

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov
 • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533,

              347 01 Tachov 

 

                                                                                                                                              

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona obdrží oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. 

                                                                                          

 

                                                                        -3-

 

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

                                                                     

 

                                                                                

 

                                                                                   Ing. Václav Říha

                                                                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                     MěÚ Bor

 

 

 

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

položka 17 písm. i) ve výši 3.000,-  Kč a , uhradí navrhovatel  do pokladny Městského úřadu

v Boru, ve lhůtě do 25. 11. 2010.                    

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů

.

Vyvěšeno dne :   11. 11. 2010                                                  Sejmuto dne : 26. 11. 2010