Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        :  2404/2010/OVÚP/6                                         v Boru dne 9. listopadu  2010

Vyřizuje           :  Vocelka

Telefon :  374 756 130                                                      

E-mail              :  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

 

Strážská obchodní společnost s. r. o., Stráž 1, 348 02 Bor, IČ: 263 75 664, zastoupená Ladislavem Květem, jednatelem společnosti,                                                           -  žadatel                                              

Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor         - vlastník pozemku

       

           

  Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení    

   veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.

 

Dne 15. září 2010 podala Strážská obchodní společnost s. r. o., Stráž 1, 348 02 Bor, IČ: 263 75 664,zastoupená Ladislavem Květem, jednatelem společnosti, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ Stavba soc. zařízení č. 1. p. p. č. 330/13, " v k. ú. Dehetné (Sycherák)", žádost o stavební povolení  pro tuto stavbu a žádost o spojení územního řízení s řízením stavebním.

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 

10. prosince 2010 v 9:00 hod.

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.      

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezokladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

 

 

                                                                              -2-

Obdrží a k účasti se zvou :

1.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

    -     Strážská obchodní společnost s. r. o., Stráž 1, 348 02 Bor, IČ: 263 75 664,zastoupená     

           Ladislavem Květem, jednatelem společnosti,                                           

    -     Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor

 

2.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

 Vlastníci pozemků a staveb

 • - Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor
 • - Telefonica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

 Vlastníci sousedních pozemků a staveb

 • - Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor

Subjekty podle zvláštního právního předpisu

 • - Sdružení za krásu české krajiny, IČ 27017982, Domažlická 89, 333 01 Stod, P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň
 • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů, IČ 27004082, Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

3. Dotčené orgány :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov
 • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533,

       347 01 Tachov                                                                                                                                                 

       

 

4. Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

4.1. Žadatel, vlastníci pozemků a staveb:

 • - Strážská obchodní společnost s. r. o., Stráž 1, 348 02 Bor, IČ: 263 75664, zastoupená Ladislavem Květem, jednatelem společnosti,
 • - Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor

4.2. Vlastníci sousedních pozemků a staveb.

 • - Městys Stráž, IČ: 000259713, nám. Republiky č. p. 1, 348 02 Bor
 • - Telefonica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

4.3. Dotčené orgány.

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov
 • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533,

              347 01 Tachov 

 

                                                                                                                                              

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona obdrží oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. 

                                                                                          

 

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

                                                                      -3-

 

 

                                                                                

 

                                                                                   Ing. Václav Říha

                                                                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                     MěÚ Bor

 

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

položka 17 písm. i) ve výši 3.000,-  Kč a , uhradí navrhovatel  do pokladny Městského úřadu

v Boru, ve lhůtě do 25. 11. 2010.                    

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů

.

Vyvěšeno dne :   11. 11. 2010                                                  Sejmuto dne : 26. 11. 2010