Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                           nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 2228/2008/OVÚP/12                                            v Boru dne 1. listopadu 2010

Vyřizuje           : Pavel Vokroj

Telefon : 374 756 129

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

U S N E S E N Í

 

 

            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),

 

r o z h o d l

 

podle ustanovení § 28 odst. 1, zákona 500/2004 Sb., správního řádu takto :

 

Danuše Nová (nar. 13.7.1941), Poděvousy 59, 345 61 Staňkov

 

j e   ú č a s t n í k e m   ř í z e n í

 

ve věci spojeného územního a stavebního řízení o povolení  stavby „ Přístavba soc. zařízení Sycherák ", umístěné na části p.p.č. 186/1 v k.ú. Borek u Tachova.

 

O d ů v o d n ě n í

 

           Dne 15.10.2009 stavební úřad v Boru odbor výstavby a územního plánování zahájil pod.č.j. 1904/2009/OVÚP/2 spojené územní a stavební řízení stavby „ Přístavba soc. zařízení Sycherák ", umístěné na části p.p.č. 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, a zároveň nařídil na 19.11.2009 místní šetření. Protože v průběhu řízení bylo zjištěno že žádost není úplná, bylo řízení usnesením pod č.j. 2228/2009/OVÚP/5 ze dne 10.12.2009 přerušeno, a účastníci řízení byly vyzváni k doplnění podkladů řízení do 30.1.2010. Dne 15.1.2010 odpadly důvody pro přerušení řízení a účastníkům bylo oznámeno pokračování v řízení ke kterému se mohly do 17.3.2010 vyjádřit. V probíhajícím řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby se dne 2.11.2009 jako účastník řízení přihlásila Danuše Nová (nar. 13.7.1941), Poděvousy 59, 345 61 Staňkov. Stavební úřad v Boru odbor výstavby a územního plánování rozhodl na základě předložení usnesení Okresní soudu v Domažlicích ze 17. července 2008, které uznává doživotní užívání rekreačního objektu č.e. 45 na st.p.č. 155 v k.ú. Borek u Tachova Danuši Nové (nar. 13.7.1941), Poděvousy 59, 345 61 Staňkov, které bylo stavebnímu úřadu předloženo 21.10.2010.  

                Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

 

P o u č e n í

 

            Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním podle ustanovení

 

- 2 -

 

 § 76 odst. 5 správního řádu u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

 

 

Ing. Václav Říha

vedoucí odboru výstavby a ÚP

MěÚ Bor

 

 

Doručí se :

1.   Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

-    František Knížek, (nar. 29.6.1951), Borská 547, Bor 348 02

-    Božena Knížková, (nar. 31.5.1954), Borská 547, Bor 348 02

-    Ladislav Kletečka, (nar. 6.2.1957), Třemešné 64, Přimda 348 06

-    Anita Kletečková, (nar. 12.10.1952), Třemešné 64, Přimda 348 06

-    Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, Bor 348 02

 

2.   Dotčené orgány :

  • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

-     Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

3.   Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

3.1 Vlastníci pozemků a staveb :

-    František Knížek, (nar. 29.6.1951), Borská 547, Bor 348 02

-    Božena Knížková, (nar. 31.5.1954), Borská 547, Bor 348 02

-    Ladislav Kletečka, (nar. 6.2.1957), Třemešné 64, Přimda 348 06

-    Anita Kletečková, (nar. 12.10.1952), Třemešné 64, Přimda 348 06

-    Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, Bor 348 02

 

3.2.Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-    Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, Bor 348 02

-    Martina Nová, (nar. 7.6.1999), Poděvousy 34, Domažlice 345 61

-    Danuše Nová (nar. 13.7.1941), Poděvousy 59, 345 61 Staňkov

-    Josef  Thomayer, (nar. 25.9.1942), Prokopa Velikého 1443, Tachov 347 01

   

4.    Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

4.1. Žadatelé a vlastníci pozemků

-    František Knížek, (nar. 29.6.1951), Borská 547, Bor 348 02

-    Božena Knížková, (nar. 31.5.1954), Borská 547, Bor 348 02

-    Ladislav Kletečka, (nar. 6.2.1957), Třemešné 64, Přimda 348 06

-    Anita Kletečková, (nar. 12.10.1952), Třemešné 64, Přimda 348 06

-    Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, Bor 348 02

 

 

- 3 -

 

 

4.2. Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-    Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, Bor 348 02

-    Danuše Nová (nar. 13.7.1941), Poděvousy 59, 345 61 Staňkov

-    Martina Nová, (nar. 7.6.1999), Poděvousy 34, Domažlice 345 61

-    Josef  Thomayer, (nar. 25.9.1942), Prokopa Velikého 1443, Tachov 347 01

 

4.3   Dotčené orgány :

-    Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

        Ostatní účastníci řízení uvedení § 85 odst. 2 stavebního zákona obdrží usnesení veřejnou vyhláškou.

 

Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 2.11.2010                                                                  Sejmuto dne : 18.11.2010