Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                           nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 2181/2010/OVÚP/4/R-115                                   v Boru dne 1. listopadu 2010

Vyřizuje           : Pavel Vokroj

Telefon : 374 756 129                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

Antonín Šmídek (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha                                 - žadatel

 

Ú Z E M N Í   R O Z H O D N U T Í

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

 

Dne 25. srpna 2010 podal Antonín Šmídek (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha, který na základě plné moci zastupuje Naděždu Šmídkovou (nar. 30.9.1952), Ctěnická 693, 190 00 Praha a Kateřinu Šmídkovou (nar. 20.8.1990), Ctěnická 693, 190 00 Praha, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba rodinného domu v Bernarticích vodovodní a kanalizační přípojka + ČOV", umístěné na p.p.č. 1049/1, 1047/1, 1047/6, 1047/5 a st.p.č. 6/2 to vše v k.ú. Bernartice.

            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný  podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odt. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),

v y d á v á

 

účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu Antonínu Šmídkovi (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha, který na základě plné moci zastupuje Naděždu Šmídkovou (nar. 30.9.1952), Ctěnická 693, 190 00 Praha a Kateřinu Šmídkovou (nar. 20.8.1990), Ctěnická 693, 190 00 Praha, podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

„Novostavba rodinného domu v Bernarticích vodovodní a kanalizační přípojka + ČOV" umístěné na p.p.č. 1049/1, 1047/1, 1047/6, 1047/5 a st.p.č. 6/2 to vše v k.ú. Bernartice.

 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty SO :

SO 01 : Rodinný dům :

Jedná se o rodinný dům objemem menšího charakteru se zastavěnou plochou, nepřesahující 150 m2. Objekt má obyvatelné 1.NP a prostor podkroví. Dále pak prostor sklepa určený pro užitkové činnosti a jako skladové prostory. Stavba je založena na betonových základech, založených na štěrkovém podsypu v nezámrzné hloubce min. 1,000m pod hranicí terénu. Vlastní deska je vyztužena ocelovými sítěmi s oky 100x100mm. 1.PP je zděné z porobetonového ztraceného bednění. 1.NP a podezdívka podkroví jsou zděné z tvárnic Ytong tl. 375mm a případným zateplením z PLS 70mm, nosné vnitřní zdi jsou tl. 300 mm a příčky jsou řešeny prvky Ytong 100mm, Supertherm 250mm. Stropní konstrukce je tvořena

 

- 2 -

 

prefbrikovanými panely Spiroll, základová deska vyztuženým betonem tl. 150mm a podsypem štěrkem tl. 200mm. Střecha je tvořena klasickou krokevní soustavou s jedním hřebenem a krovy po vzdálenosti 950mm. Zateplení střechy je provedeno tl. 240mm minerální izolací, vnitřní kce. je SDK.

 

SO 02 : Vodovodní přípojka :

Pozemek č. kat. 6/2 v Bernarticích u Stráže je zásobován vodou ze studny umístěné na pozemku investora. Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 32x3,4mm do betonové vodoměrné šachty, kde bude osazena vodoměrná sestava. Vodoměrná šachta bude zřízena na pozemku 1047/5 ve vzdálenosti 0,5m od hranice pozemku u stávající komunikace. Z vodoměrné šachty bude provedena přípojka do objektů. Vodovodní přípojka bude užívána pro potřeby objektů, studna bude využívána pro potřeby zahrady. Ždatel se dohodl na společném užívání kanalizační přípojky s majitelkou objektu na pozemku č.kat. 10/1 v Bernarticích Hanou Svobodovou. Kanalizační přípojka bude mít odbočky pro pozemky č.kat. 1047/4 a st.p.č. 11.

 

SO 03 : Kanalizační přípojka + ČOV :

Pozemek č.kat. 6/2 v Bernarticích nelikviduje odpadní vody a st.p.č. 10/1 likviduje odpadní vody jímkou. Oba pozemky začnou využívat ČOV a napojí se na stávající kanalizační řad. Potrubí na pozemku 6/2 bude KG o průměru 160mm, potrubí z pozemku 10/1 bude KG o průměru 100mm. Po spojení se šířka potrubí změní na 200mm.

 

Pro umístění stavby a zpracování dalšího stupně projektové dokumentace se stanoví tyto podmínky :

 • 1) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována autorizovanou osobou dle ustanovení § 158 stavebního zákona a vsouladu svyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 • 2) Stavba „Novostavba rodinného domu vBernarticích vodovodní a kanalizační přípojka + ČOV", bude umístěna tak, jak je zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace kúzemnímu řízení.
 • 3) Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku p.č. 6/2, na jihovýchodní straně budoucího RD 7m od společné hranice pozemku p.č. 6/2 a pozemku p.č. 6/1, a na jihozáípadní straně 13,5m od společné hranice pozemku p.č. 564/2 a pozemku p.č. 6/2. Půdorysný rozměr stvby je 8,94 x 8,94m.
 • 4) Vodovodní přípojka bude vyvedena znově vybudovaného domu a bude dále vedena 8m od společné hranice pozemku 6/2 a pozemku p.č. 6/1, dále pak 4,5m od společné hranice pozemku p.č. 1047/4 a bude zaústěna do vodoměrné šachty a dále pak 1m od společné hranice pozemku p.č. 1047/1 a pozemku p.č. 10/1 a napojí se na stávající vodovodní řad.
 • 5) Dešťová kanalizace bude vyvedena zdešťového svodu na jihovýchodním rohu nově zbudovaného RD a bude dále vedena 6,5m od společné hranice pozemku p.č. 6/2 a pozemku p.č. 6/1, a bude napojena do přípojky vedené zrevizní šachty RŠ2, dále pak 1,5m od společné hranice pozemku p.č. 1047/5 a pozemku p.č. 1047/6 a vyústí za ČOV do jednotné kanalizace, která bude vedena 5,5m od společné hranice pozemku 1047/1 a pozemku p.č. 1047/4 do revizní šachty RŠ3, a dále pak do revizní šachty RŠ4 kde bude napojena do stávající kanalizace.
 • 6) Splašková kanalizace bude vedena zrevizní šachty RD a dále pak 7,5m od společné hranice pozemku p.č. 6/2 a pozemku p.č. 6/1 do revizní šachty RŠ1do které bude zaústěna kanalizační přípojka ze stávajícího rekreačního objektu, a dále pak 1m od společné

- 3 -

 

       hranice pozemku p.č. 1047/5 a pozemku p.č. 1047/6, a bude zaústěna do ČOV a dále pak do jednotné kanalizace, která bude zaústěna do stávající kanalizace.    

 • 7) Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodáren a Kanalizací Karlovy Vary (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary ze dne 1.7.2010 pod č.j. 3525/10 a to :
 • a) Vodovodní přípojka HDPE 332mm bude napojena na stávající vodovodní řad PE2. Těsně za napojení na stávající vodovodní řad bude osazena zemní souprava suzávěrem.
 • b) Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, která bude umístěna na veřejném pozemku těsně u hranice sveřejným prostorem (co nejblíže napojení na stávající na stávající vodovodní řad). Osazení vodoměrné sestavy musí respektovat ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky.
 • c) Na vodovodní přípojce budou použity materiály běžně používané vpůsobnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.
 • d) Upozorňujeme na zákaz propojení vodovodních potrubí přivádějících vodu zrůzných zdrojů (veřejný vodovod, studna). Po připojení na veřejný vodovod nutno odstavit zprovozu vlastní studnu, nebo zřídit samostatné vodovodní okruhy zvlášť ze studny zveřejného vodovodu.
 • e) Práce na přípojce budou vpředstihu nahlášeny na náš provoz vodovodů a bude postupováno dle jeho pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci provozu. - Provoz vodovodů Tachov : Petr Tolar, tel. 374722156, 602457268
 • f) Do zahájení kolaudačního řízení je investor povinnen uzavřít sVodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a.s. novou, případně upravit stávající smlouvu na odběr pitné vody.
 • g) Investor je povinnen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přípojky) a toto předat na Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
 • h) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 • i) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5m od líce potrubí na obě strany.

 

O d ů v o d n ě n í

Dne 25. srpna 2010 podal Antonín Šmídek (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha, který na základě plné moci zastupuje Naděždu Šmídkovou (nar. 30.9.1952), Ctěnická 693, 190 00 Praha a Kateřinu Šmídkovou (nar. 20.8.1990), Ctěnická 693, 190 00 Praha, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba rodinného domu v Bernarticích vodovodní a kanalizační přípojka + ČOV", umístěné na p.p.č. 1049/1, 1047/1, 1047/6, 1047/5 a st.p.č. 6/2 to vše v k.ú. Bernartice.        

              Stavební úřad svým opatřením ze dne 7. září 2010 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení  územního řízení a  k projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19. října 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad posoudil žádost z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Žádost byla doložena stanovisky dotčených orgánů.

V průběhu řízení stavební úřad posoudil žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby ve spojeném územním a stavebním řízení z hledisek uvedených v § 90 a 111 stavebního

- 4 -

 

zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohrožena práva a veřejné zájmy účastníků řízení.

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) a b) § 85 stavebního zákona. Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením odst. 1 písm. a), b), c), a e) § 109 stavebního zákona.

            Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

            Bylo zjištěno, že předložená žádost při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení.

K žádosti žadatel doložil doklady o vlastnictví, snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, a tyto další doklady :

 

 • Ø Vyjádření spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., Pynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 15.6.2010 pod č.j. 1219/10/177.
 • Ø Vyjádření spol. ČEZ ICT Services, a.s.,(IČ 26470411), Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2.
 • Ø Vyjádření Vodáren a Kanalizací Karlovy Vary (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary ze dne 1.7.2010 pod č.j. 3525/10.
 • Ø Vyjádření Městyse Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor ze dne 27.8.2009 pod č.j. 00815/09/Bu.
 • Ø Vyjádření spol. Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (IČ 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4.

 

Další účastníci řízení :

Vlastníci pozemků a staveb :

-    Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07

      Karlovy Vary  

 • - Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor
 • - Antonín Šmídek (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha
 • - Naděžda Šmídková (nar. 30.9.1952), Ctěnická 693, 190 00 Praha
 • - Kateřina Šmídková (20.8.1990), Ctěnická 693, 190 00 Praha

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

 • - Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor
 • - Hana Svobodová (nar. 12.2.1952), Jeseniova 1872/111, 13000 Praha
 • - Anna Nováková (nar. 10.11.1940), Bernatice 32, 348 02 Bor
 • - Ladislav Jakeš (nar. 11.7.1952), Bernartice 66, 348 02 Bor

 

P o u č e n í

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu

 s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

- 5 -

 

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. 

 

                                                                                                      

                                                                                                             Ing.Václav Říha

                                            Otisk úředního razítka                 vedoucí odboru výstavby a ÚP 

                                                                                                                  MěÚ Bor

 

 

 

         Správní poplatek byl vyměřen podle přílohy zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč a bude zaplacen nejpozději do 30. listopadu 2010.

 

Doručí se :

 Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona : 

 • - Antonín Šmídek (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha
 • - Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor
 • -

Dotčené orgány  :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • -

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

-     Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07

      Karlovy Vary  

 • - Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor
 • - Antonín Šmídek (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha
 • - Naděžda Šmídková (nar. 30.9.1952), Ctěnická 693, 190 00 Praha
 • - Kateřina Šmídková (20.8.1990), Ctěnická 693, 190 00 Praha
 • -

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

 • - Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor
 • - Hana Svobodová (nar. 12.2.1952), Jeseniova 1872/111, 13000 Praha
 • - Anna Nováková (nar. 10.11.1940), Bernatice 32, 348 02 Bor
 • - Ladislav Jakeš (nar. 11.7.1952), Bernartice 66, 348 02 Bor

 

           

                                                                                                                                                                               

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 2.11.2010                                                                    Sejmuto dne : 18.11.2010