Č.j. 867/10/LT

Usnesení
53. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 29.9.2010

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.6., 14.7., 11.8.
    2010.
2. Plnění rozpočtu městyse Stráž k 31.8.2010.
3. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2/2005 ke dni 23.9.2010.
4. Žádosti o přidělení bytu.
5. Opětovné podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalého zimního
    stadionu ve Stráži na víceúčelové hřiště.
6. Uzavření kanalizačního řádu v obci Bonětice a nutnost hledání
    řešení svodu povrchové a splaškové vody.
7. Výběr firmy pro stavbu sociálního zařízení v RS Sycherák.
8. Informaci Lesní správy Přimda o odložení rekonstrukce MK
    v Boněticích.
9. Plánované termíny uzavírání MŠ Stráž ve škol. roce 2010/2011.
10. Uzavření ZŠ Stráž dne 27.9.2010 - náhradní termín: sobota - den
      otevřených dveří v říjnu 2010.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:
1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.
2. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a Sborem
    dobrovolných hasičů Stráž na pouťovou zábavu.
3. Smlouvu o finančním příspěvku mezi Městysem Stráž a Souměř
    o.s. na vybudování naučné stezky.
4. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2010 dle předložených
    závazných ukazatelů.
5. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Stráž,
    příspěvkové organizace na opravu sprch v ZŠ Stráž do výše
    68.000,- Kč.
6. Vyřazení DHM z majetku městyse Stráž dle vyřazovacích
    protokolů ve výši 136.003,- Kč.
    Vyřazení DDHM z majetku městyse Stráž dle vyřazovacích
    protokolů ve  výši 123.498,88 Kč.
    Vyřazení DDHM z majetku městyse Stráž z operativní evidence ve
    výši 61.179,90 Kč.
7. Vyřazení DDHM z majetku MŠ Stráž, příspěvkové organizace dle
    vyřazovacích protokolů ve výši 13.896,02 Kč.
8. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje části pozemku p.č. 59/1,
    zahrada v k.ú. Dehetná (po rozdělení pozemku geometrickým
    plánem).
9. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Olešná
    p.č. 329/5 o výměře 2590 m2  orná půda  a  p.č. 769/4 o výměře
    3012 m2, orná půda.
10. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků pod
      rekreačními chatami v k.ú. Borek  u Tachova a k.ú. Dehetná (RS
      Sycherák).
11. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků:
      k.ú. Olešná - p.č. 329/4, 400/2, 400/4, 400/5, 450/6, 450/12,
      480/2, 767/1 a 767/3 o celkové výměře 3,3099 ha,
     
k.ú. Bonětice - p.č. 281, 300, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12,
      357/14, 357/18, 357/19, 357/20, 359, 407, 553/3, 752/7, 1098/1,
      1098/2, 1125/1, 1136/1, 1136/15, 1155 a 1234/6 o celkové výměře
      19,8828 ha, 
k.ú. Bonětičky - p.č. 25/1, 25/4, 25/5, 107, 132/3, 132/4, 132/5,
      132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 134, 260/1, 260/2, 260/4, 260/5, 293/4,
      366, 390/1, 390/5, 390/6, 417/1, 417/2, 417/3,418, 439, 440,  443,
      447/4, 447/5, 447/7, 447/8, 447/9, 450, 468/2, 483, 539/3, 539/4,
      539/6, 539/7, 588, 612/2, 639, 721/2, 721/3 a 721/4 o celkové
      výměře 16,2568 ha.
12. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k
      pozemkům p.č. 1047/1 a p.č. 1049/1 v k.ú. Bernartice u Stráže. 
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy po stavební
      parcele číslo 10/1, 2/2 a 477/3 v k.ú. Bonětičky za účelem
      provozování, údržby, oprav a  rekonstrukce vodárenského zařízení
      mezi Městysem Stráž a  EKOS III, s.r.o., Strážská čp. 483, Bor.
14. Smlouvu  o zřízení věcných břemen mezi Městysem Stráž a  BK
      II., s.r.o., Strážská  483, Bor: chůze a jízdy z parcely číslo 477/2
      přes parcelu číslo 477/1 na parcelu číslo 477/4 a o věcné břemeno
      chůze a jízdy z parcely číslo 477/4 přes parcelu číslo 477/1 na
      parcelu  číslo 477/2,všechny parcely jsou v k.ú. Bonětičky, chůze
      a jízdy  na parcelu číslo 477/1 v k.ú. Bonětičky  za účelem
      provozování, údržby, oprav a rekonstrukce  vodárenského
      zařízení.
15. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6 N10/31 mezi Městysem Stráž
      a Pozemkovým fondem ČR.
16. Dohodu o přičlenění honebních pozemků mezi Městysem Stráž
      a Honebním společenstvem Vidice.
17. Aktualizaci plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Dehetná.
18. Návrh uspořádání pozemků ve vlastnictví Městyse Stráž v rámci
      KPÚ v k.ú. Dehetná.
19. Odepsání pohledávky za trvalé odnětí lesních pozemků p.č. 287/3,
      287/11, 289/4 v k.ú. Dehetná a p.č. 186/103 v k.ú. Borek
      u Tachova  ve výši 6.767,- Kč.
20. Vystavení faktury ČR - Krajskému ředitelství policie Plzeňského
      kraje, Nádražní 2, Plzeň na mimořádné nájemné za pozemky
      st.p.č. 121, 127, 141 v k.ú. Dehetná a st.p.č. 191 v k.ú. Borek
      u Tachova  za rok 2010  ve výši 6.767,- Kč. 
21. Bezúplatné převody komunikací včetně pozemků z majetku
      Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Městyse Stráž : v k.ú. Stráž
      u Tachova - pozemky p.č. 1162/3, p.č. 3355/2, p.č. 3355/3, p.č.
      3356, p.č. 3357, 3363/1, p.č. 3363/2, p.č. 3366/3, p.č. 3379/1, p.č.
      3379/2, p.č. 3407/1, p.č. 3407/2, p.č. 3407/3, p.č.3414, p.č. 3415,
      p.č. 3432, p.č. 3450/1, p.č. 3453, p.č. 3459/3, p.č. 3467, p.č. 3468
      a  p.č. 3514, v k.ú. Souměř - pozemky p.č. 1051, p.č. 1052, p.č.
      1053, p.č. 1054, p.č. 1057/1, p.č. 1057/3, p.č. 1060, p.č. 1063/1,
      p.č. 1063/2, p.č. 1064/1, p.č. 1064/5, p.č. 1070/5, p.č. 1070/6, p.č.
      1070/11, p.č. 1070/13, p.č. 1070/16, p.č. 1070/18, p.č. 1070/20,
       p.č. 1070/22, p.č.1075, p.č. 1076,p.č. 1084/2, p.č.1086 a  p.č.
      1087, v k.ú. Jadruž - pozemky p.č. 1057/1, p.č. 1057/2, p.č.1063/1
      a  p.č. 1063/2, v k.ú. Strachovice u Bernartic - pozemky p.č. 13,
      p.č. 585, p.č.588/2, p.č.588/6, p.č. 609/1 a  p.č. 609/2, v k.ú.
      Bernartice u Stráže - pozemky p.č. 565/2, p.č. 1011/1, p.č. 1013
      a p.č. 1030/1,  v k.ú. Olešná - pozemky p.č. 367/1, p.č. 367/3, p.č.
      367/5, p.č. 484/5 a p.č. 781, v k.ú. Dehetná - pozemky p.č. 805,
      p.č. 808/2 a p.č. 810, v k.ú. Bonětice - pozemky p.č. 3019/1,  p.č.
      3035, p.č. 3055 a p.č. 3062/5,  v k.ú. Bonětičky - pozemek p.č.
      723/1, v k.ú. Borek u Tachova - pozemek p.č. 787/2.
22. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje části pozemku p.č. 25/1,
      ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova (po rozdělení pozemku
      geometrickým plánem).
23. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú.
      Bernartice u Stráže p.č. 335/4 o výměře 317 m2, orná půda, p.č.
      335/5 o výměře 97 m2, orná půda, p.č. 428 o výměře 90 m2,
      ostatní plocha, p.č. 430 o výměře  881 m2, trvalý travní porost,
      p.č. 431 o výměře 72 m2, trvalý travní porost, p.č. 441/2 o výměře
      700 m2, trvalý travní porost, p.č. 441/6 o výměře 6456 m2, trvalý
      travní porost.
24. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 312/1 ve Stráži.
25. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 312/2 ve Stráži.
26. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 312/3 ve Stráži.
27. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 312/4 ve Stráži.
28. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 312/5 ve Stráži.
29. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 312/6 ve Stráži.
30. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 312/7 ve Stráži.
31. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 312/8 ve Stráži.
32. Zajištění správy domu a bytů v č.p. 312 ve Stráži  SBTH Bor od 
      1.10. 2010.  
33. Nájemné pro byty ve vlastnictví Městyse Stráž v č.p. 312 ve Stráži
      ve výši 30,- Kč/m2.
34. Cenu za služby spojené s nájmem hrobového místa na veřejném
      pohřebišti Stráž a Bernartice ve výši 100,-Kč/rok.

35. Směrnici Městyse Stráž č. 2 /2010 Stanovení maximální ceny za
      pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované
      v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa.
36. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 090218/090220bkv/300 s firmou
      BKV Bor.
37. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 45/10 s firmou Silnice Horšovský
      Týn.
38. Opravu sprch v šatnách tělesné výchovy v Základní škole Stráž.
39. Přijetí sponzorského daru MŠ Stráž ve výši 2.000,- Kč od Allianz
      pojišťovny a.s.
40. Povolení výjimky z počtu dětí na školní rok 2010 - 2011.
41. Plán práce ZŠ Stráž na školní rok 2010/2011.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:
1. Ředitelce ZŠ Stráž provést výběr firmy na opravu sprch v šatnách
    tělesné výchovy ZŠ.

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:
1. Starostu městyse Stráž podpisem dodatků a smluv projednaných
    a schválených na zasedání  dne 29.9.2010.

5/  Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:
1. Usnesení Rady obce Stráž ze dne 14.10.2003 č.  2/5 - Nájemné
    hrobového místa a platbu za služby s nájmem spojené pro hřbitov
    ve Stráži a Bernarticích.
2. Usnesení č. 2/8 z 37. veřejného zasedání ZM Stráž ze dne
    24.6.2009 - Prodej pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže p.č. 335/4
    o výměře 317 m2, orná půda, p.č. 335/5 o výměře 97 m2, orná
    půda, p.č. 428 o výměře 90 m2, ostatní plocha, p.č. 430 o výměře
    881 m2, trvalý travní porost, p.č. 431 o výměře 72 m2, trvalý travní
    porost, p.č. 441/2 o výměře 700 m2, trvalý travní porost, p.č. 441/6
    o výměře 6456 m2, trvalý travní porost.

Karel Fišpera v.r.                             Věra Koktová v.r.
             starosta                                             místostarostkaVyvěšeno: 30.9.2010

Bude sňato: 18.10.2010