Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                       náměstí Republiky čp.1, 348 02, Bor           

Č.jednací         : 2181/2010/OVÚP/3                                                       v Boru dne 7. září 2010

Vyřizuje            : Pavel Vokroj              

Telefon : 374 756 129

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Účastníci  řízení:

Antonín Šmídek (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha                    - žadatel 

Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškoua pozvání k veřejnému ústnímu jednání 

 Dne 25. srpna 2010 podal Antonín Šmídek (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha, který na základě plné moci zastupuje Naděždu Šmídkovou (nar. 30.9.1952), Ctěnická 693, 190 00 Praha a Kateřinu Šmídkovou (nar. 20.8.1990), Ctěnická 693, 190 00 Praha, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba rodinného domu v Bernarticích vodovodní a kanalizační přípojka + ČOV“, umístěné na p.p.č. 1049/1, 1047/1, 1047/6, 1047/5 a st.p.č. 6/2 to vše v k.ú. Bernartice.

 Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řzení.

 

             Stavba je členěna na tyto stavební objekty SO :

SO 01 : Rodinný dům :

            Jedná se o rodinný dům objemem menšího charakteru se zastavěnou plochou, nepřesahující 150 m2. Objekt má obyvatelné 1.NP a prostor podkroví. Dále pak prostor sklepa určený pro užitkové činnosti a jako skladové prostory. Stavba je založena na betonových základech, založených na štěrkovém podsypu v nezámrzné hloubce min. 1,000m pod hranicí terénu. Vlastní deska je vyztužena ocelovými sítěmi s oky 100x100mm. 1.PP je zděné z porobetonového ztraceného bednění. 1.NP a podezdívka podkroví jsou zděné z tvárnic Ytong tl. 375mm a případným zateplením z PLS 70mm, nosné vnitřní zdi jsou tl. 300 mm a příčky jsou řešeny prvky Ytong 100mm, Supertherm 250mm. Stropní konstrukce je tvořena prefbrikovanými panely Spiroll, základová deska vyztuženým betonem tl. 150mm a podsypem štěrkem tl. 200mm. Střecha je tvořena klasickou krokevní soustavou s jedním hřebenem a krovy po vzdálenosti 950mm. Zateplení střechy je provedeno tl. 240mm minerální izolací, vnitřní kce. je SDK.

 SO 02 : Vodovodní přípojka :

            Pozemek č. kat. 6/2 v Bernarticích u Stráže je zásobován vodou ze studny umístěné na pozemku investora. Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 32x3,4mm do betonové vodoměrné šachty, kde bude osazena vodoměrná sestava. Vodoměrná šachta bude zřízena na pozemku 1047/5 ve vzdálenosti 0,5m od hranice pozemku u stávající komunikace. Z vodoměrné šachty bude provedena přípojka do objektů. Vodovodní přípojka bude užívána pro potřeby objektů, studna bude využívána pro potřeby zahrady. Ždatel se dohodl na společném užívání kanalizační přípojky s majitelkou objektu na pozemku č.kat. 10/1 v Bernarticích Hanou Svobodovou. Kanalizační přípojka bude mít odbočky pro pozemky č.kat. 1047/4 a st.p.č. 11.

  

- 2 -

  SO 03 : Kanalizační přípojka + ČOV :

            Pozemek č.kat. 6/2 v Bernarticích nelikviduje odpadní vody a st.p.č. 10/1 likviduje odpadní vody jímkou. Oba pozemky začnou využívat ČOV a napojí se na stávající kanalizační řad. Potrubí na pozemku 6/2 bude KG o průměru 160mm, potrubí z pozemku 10/1 bude KG o průměru 100mm. Po spojení se šířka potrubí změní na 200mm.

 Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád”), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně k projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den. 

                     19. října 2010 v 9:00 hod 

se schůzkou pozvaných na místě stavby .

Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání,

vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je

 grafické vyjádření záměru.

 Doručí se : 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona : 

 -          Antonín Šmídek (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha

-          Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor  

Dotčené orgány  :

-          Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

-          Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákonaVlastníci pozemků a staveb :

-     Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07      Karlovy Vary

-          Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

 -          Antonín Šmídek (nar. 20.7.1983), Ctěnická 693, 190 00 Praha

-          Naděžda Šmídková (nar. 30.9.1952), Ctěnická 693, 190 00 Praha

-          Kateřina Šmídková (20.8.1990), Ctěnická 693, 190 00 Praha

 Vlastníci sousedních pozemků a staveb :-          Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

 -          Hana Svobodová (nar. 12.2.1952), Jeseniova 1872/111, 13000 Praha

-          Anna Nováková (nar. 10.11.1940), Bernatice 32, 348 02 Bor

-          Ladislav Jakeš (nar. 11.7.1952), Bernartice 66, 348 02 Bor 

Subjekty podle zvláštního právního předpisu

-         Sdružení  za krásu české krajiny (IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod, adresa pro doručování  :P.O.BOX 8,326 58 Plzeň

-         Občanské sdružení Slunce – ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23 , 323 00 Plzeň             Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno,v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

                                                                                                                                                                                       Ing.Václav Říha    

vedoucí odboru výstavby a ÚP                                                                                                                     MěÚ Bor

 Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 9.9.2010                                                           Sejmuto dne : 24.9.2010