Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                           náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor           

Č.jednací         : 2139/2010/OVÚP/6                                                v Boru dne 1. září  2010

Vyřizuje           : KrasanovskáTelefon : 374 756 131

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Účastníci  řízení: Alice Haníková, nar. 2.1.1962, Bernartice čp. 47, 348 02 Bor                  - žadatel           Roman Haník, nar. 28.6.1968, Bernartice čp. 47, 348 02 Bor                  - žadatel

Městys  Stráž (IČ  00260169), Stráž  1, 348  02 Bor            

                                                    Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou    vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 

            Dne 23. srpna 2010 podali  Alice Haníková, nar. 2.1.1962 a Roman Haník, nar. 28.6.1968, oba bytem Bernartice čp. 47, 348 02 Bor, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „přístavba k RD čp. 47 v bernarticích“, umisťované na st.p.č. 244/2 v k.ú. Bernartice u Stráže. Přístavbou vznikne dvougenerační rodinný dům.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád”), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

12. října 2010 v 9:00 hod. 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.       Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezokladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru. 

Obdrží a k účasti se zvou :

1.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

-        Alice Haníková, nar. 2.1.1962, Bernartice čp. 47, 348 02 Bor                                  

-         Roman Haník, nar. 28.6.1968, Bernartice čp. 47, 348 02 Bor                       

-        Městys  Stráž (IČ  00260169), Stráž  1, 348  02 Bor

2.  Dotčené orgány :-         Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

 Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou 

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona Vlastníci dotčených pozemků a staveb

-         Alice Haníková, nar. 2.1.1962, Bernartice čp. 47, 348 02 Bor                                      

-        Roman Haník, nar. 28.6.1968, Bernartice čp. 47, 348 02 Bor

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

-         Marie Sobotková, nar. 31.5.1955,  Školní 1361, 347 01 Tachov

-         Marie Hálová, nar. 24.7.1972, Bernartice čp. 7, 348 02 Bor

-         Lada Caldrová, nar. 117.1967, nám. Republiky čp. 624, 348 02 Bor

-         Městys  Stráž (IČ  00260169), Stráž  1, 348  02 Bor      

 Občanská sdružení

-        Sdružení za krásu české krajiny, IČ 27017982, Domažlická 89, 333 01 Stod, P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň

-        Občanské sdružení Slunce – ochrana přírodních zdrojů, IČ 27004082, Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

 Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Otisk úředního razítka   

                                                                                         Ing. Václav Říha       

                                                                                vedoucí odboru výstavby ÚP

                                                                                                MěÚ Bor    

  Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,-  Kč, uhradí žadatel do pokladny Městského úřadu v Boru, ve lhůtě do 12.10.2010       

               Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů. 

Vyvěšeno dne :   3.9.2010                                                  Sejmuto dne : 20.9.2010