Č.j. 682/10/LT

Usnesení

51. mimořádného veřejného zasedání
Zastupitelstva městyse Stráž  konaného dne 14.7.2010

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.6.2010.
2. Výpočet poplatku za školní družinu v ZŠ Stráž na školní rok
    2010/2011.
3. Závěrečný účet SOČ za rok 2009.
4. Závěrečný účet VSOZČ Karlovy Vary za rok 2009.
5. Závěrečný účet VS Halže za rok 2009.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

  • 1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
  • 2. Schválení výběru firmy na výměnu oken a dveří vbudově MŠ Stráž.
  • 3. Schválení výběru firmy na rekonstrukci podlahy tělocvičny ZŠ Stráž.
  • 4. Různé, diskuse.

2. Firmu OKNO PLUHAŘ s.r.o., Luženická 675, 344 01 Domažlice
    na výměnu oken a dveří v MŠ Stráž.

3. Firmu Podlahářství Klíma s.r.o., Bezručova 32, Plzeň na opravu
    podlahy tělocvičny ZŠ Stráž.

4. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/2010 dle předložených
    závazných ukazatelů.

5. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a
    Kulturním spolkem Bernarticka na Bernartickou pouť.

6. Posunutí termínu pro čerpání úvěru do 31.12.2010 u smlouvy
    o úvěru č. 0312809200415 mezi Komerční bankou, a.s. a Městysem
    Stráž na výstavbu 8 bytových jednotek.

7. Prodej pozemku p.č. 1019/2 o výměře 309 m2, ostatní plocha v k.ú.
    Borek u Tachova za  cenu 20,- Kč/1 m2 s tím, že  kupující uhradí
    i veškeré náklady spojené s prodejem pozemku dle zásad
    schválených  na zasedání ZM dne 25.11.2009.  

8. Prodej pozemku p.č. 1019/3 o výměře 212 m2, ostatní plocha v k.ú.
    Borek u Tachova za cenu 20,- Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí
    i veškeré náklady spojené s prodejem pozemku dle zásad
    schválených na zasedání  ZM dne 25.11.2009.  

9. Prodej pozemku p.č. 1019/4 o výměře 193 m2, ostatní plocha v k.ú.
    Borek u Tachova za cenu 20,- Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí
    i veškeré náklady spojené s prodejem pozemku dle zásad
    schválených na zasedání  ZM dne 25.11.2009.  

10. Smlouvu č. IV-12-0005468/VB008 o uzavření budoucí smlouvy
      o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 150/12 a p.č. 3430
      v k.ú. Stráž u Tachova  uzavřenou mezi Městysem  Stráž a ČEZ
      Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8. Předmětem
      této smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy
      o zřízení věcného břemene na dotčených  nemovitostech, jímž
      dojde k zajištění strpění umístění, zřízení  a provozování zařízení
      distribuční soustavy - stavba „ Stráž, p 150/15, kabel NN  ".

11. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 186/1
      o výměře 10 m2, lesní pozemek v k.ú. Borek u Tachova.

12. Dodatek č. smlouvy s RRA Šumava č. 09/2010 administrativnímu
      vedení dotace z IOP na tvorbu územního plánu.
13. Počet členů Zastupitelstva  městyse Stráž na volební období
      2010 - 2014 na 9.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu městyse Stráž podpisem dodatků a smluv projednaných
    a schválených na zasedání dne 14.7.2010.

Karel Fišpera                                        Věra Koktová
             starosta                                             místostarostka

Vyvěšeno: 15.7.2010
Sejmuto:      2.8.2010