Městský úřad Bor               

Odbor výstavby a územního plánování 
nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 1317/2010/OVÚP/7                                                          v Boru dne 2.7.2010 

Vyřizuje          :  Říha

Telefon : 374 756 128                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ČEZ Distribuce, a.s. (IČ  27232425), Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV                      - žadatel  

Petr Culek (IČ 49176455), Osek 13, 334 01 Řenče                                   - zástupce žadatele

Adresa pro doručování :                                 

Petr Culek, Plzeň, Úslavecká 75, 326 00 Plzeň

 

 

Oznámení o pokračování v zahájeném řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

       

Dne 20.5.2010 byla Městskému úřadu v Boru, odboru výstavby a územního plánování, doručena žádost pana Petra Culka, (IČ 49176455), Osek 13, 334 01 Řenče, zastupujícího na základě plné moci společnost ČEZ Distribuce, a.s. (IČ  27232425), Teplická 874/8, 405 49 Děčín 4, o vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a žádost o spojení územního a stavebního řízení stavby „Stráž u TC, u č.p. 250 - kabel NN" na st.p.č. 361, p.p.č. 3430, 3439/2 a 2464/2 v k.ú. Stráž u Tachova.

         Dnem podání žádostí bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

         Protože výše uvedené žádosti splňují požadavky uvedené v ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), tedy podmínky v území jsou jednoznačné a pro dané území je schválen územní plán, bylo na žádost stavebníka územní a stavební řízení spojeno.

         Pro nedostatky podání bylo řízení dne 26.5.2009 usnesením pod č.j.: 1317/2010/OVÚP/4 přerušeno. Žadatel byl současně vyzván, aby žádost ve stanovené lhůtě doplnil o požadované podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí.

         Dne 2.7.2010 odpadly důvody, pro které bylo usnesením ze dne 26.5.2010 pod č.j.: 1317/2010/OVÚP/4 přerušeno řízení ve shora uvedené věci.

        Sdělujeme Vám, že podle § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), je o vydání rozhodnutí ve spojeném územním a stavebním řízení pokračováno, neboť k dnešnímu dni byly žadatelem doplněny podklady řízení.

 

Technické řešení stavby :

Dokumentace řeší demontáž staávajícího vzdušného vedení a jeho nahrazení novým zemním vedením. Ze stávající kabelové rozpojovací skříně R 21 (před pozemkem p.č. 192/4) se povede v zemi nový kabel AXKEY-A 4x120 se zemnicím drátem FeZn do nové pojistkové skříně SS 200 (před pozemkem p.č. 2464/2). Z ní se napojí odběrné místo č.p. 247 novým zemním kabelem 4Bx16. Dále se z této pojistkové skříně povede zemní kabel AXKEY-A 4x120 se zemnicím drátem Fe Zn, do nové rozpojovací skříně SR 12x400A (před pozemkem p.č. 177/5). Z ní se zemní kabel AXKEY-J 4x120 se zemnicím drátem FeZn povede do stávající rozpojovací skříně R 19 (před pozemkem p.č. 150/3).

-     2     -

 

         Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 65 odst. 2 správního řádu pokračování v zahájeném spojeném řízení a současně k projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den.

 

10. srpna 2010 v 9:00 hod

 

se schůzkou pozvaných na obecním úřadu Stráž.

 

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí ve sloučeném územním a stavebním řízení, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 17 odst. 1 písm. i) ve výši  3.000,- Kč, zaplatí žadatel ve lhůtě do 10. srpna 2010.

 

 

                                                                                 

                                                                                              Ing. Václav Říha

                                                                                  vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                   MěÚ Bor

 

 

 

 

 

 

 

 

-     3     -

 

 

Obdrží a k účasti se zvou :

 

1.  Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

-     Petr Culek (IČ 49176455), Osek 13, 334 01 Řenče, Adresa pro doručování :  Petr Culek, Plzeň, Úslavecká 75, 326 00 Plzeň

-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

                      

2.  Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

Vlastníci pozemků a staveb :

-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

-     Simonides Miloslav (nar. xxx), Stráž 247, 348 02 Bor

-     Simonides Miloslav (nar. xxx), Stráž 247, 348 02 Bor

      -     ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín

-     RWE distribuční služby, s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

-     Telefonica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-    Lojdová Ivona (nar. xxx), Stráž 243, 348 02 Bor

-    Městková Radka (nar. xxx), Tachov, Žižkova 1718, 347 01 Tachov

-    Martinec Jan (nar. xxx), Stráž 261, 348 02 Bor

-    Martincová Věra (nar. xxx), Stráž 261, 348 02 Bor

-    Rada Karel (nar. xxx), Stráž 262, 348 02 Bor

-    Radová Jana (nar. xxx), Stráž 262, 348 02 Bor

-    Siewert Eva (nar. xxx), Stráž 273, 348 02 Bor

-    Zmeškal Miroslav (nar. xxx), Bor, Borská 527, 348 02 Bor

-    Zmeškalová Eva (nar. xxx), Bor, Borská 527, 348 02 Bor

-    Šmídek Zdeněk (nar. xxx), Stráž 275, 348 02 Bor

-    Šmídková Božena (nar. xxx), Stráž 275, 348 02 Bor

-    Černý Vlastimil (nar. xxx), Stráž 274, 348 02 Bor

-    Vitoňová Jitka (nar. xxx), Stráž 278, 348 02 Bor

-    Vitoň David (nar. xxx), Stráž 278, 348 02 Bor

-    Hloušek Oldřich (nar. xxx), Stráž 277, 348 02 Bor

-    Hloušková Jana (nar. xxx), Stráž 277, 348 02 Bor

-    Kotrba Jaroslav (nar. xxx), Stráž 296, 348 02 Bor

-    Kratochvíl Bohumil (nar. xxx), Stráž 285, 348 02 Bor

-    Kratochvílová Miroslava (nar. xxx), Stráž 285, 348 02 Bor

-  Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní  pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov                                                        

-    Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

-    Správa a údržba silnic Stříbro (IČ 00076520), Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

Subjekty podle zvláštního právního předpisu:

-   Sdružení za krásu české krajiny (IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod, adresa pro doručování : P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň

 -     Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

 

3.  Dotčené orgány :

  • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

-     4      -

 

4.  Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

Žadatel :

-     Petr Culek (IČ 49176455), Osek 13, 334 01 Řenče, Adresa pro doručování :  Petr Culek, Plzeň, Úslavecká 75, 326 00 Plzeň

Vlastníci pozemků a staveb :

-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

-     Simonides Miloslav (nar. xxx), Stráž 247, 348 02 Bor

-     Simonides Miloslav (nar. xxx), Stráž 247, 348 02 Bor

      -    ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín

-     RWE distribuční služby, s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

-     Telefonica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-    Lojdová Ivona (nar. xxx), Stráž 243, 348 02 Bor

-    Městková Radka (nar. xxx), Tachov, Žižkova 1718, 347 01 Tachov

-    Martinec Jan (nar. xxx), Stráž 261, 348 02 Bor

-    Martincová Věra (nar. xxx), Stráž 261, 348 02 Bor

-    Rada Karel (nar. xxx), Stráž 262, 348 02 Bor

-    Radová Jana (nar. xxx), Stráž 262, 348 02 Bor

-    Siewert Eva (nar. xxx), Stráž 273, 348 02 Bor

-    Zmeškal Miroslav (nar. xxx), Bor, Borská 527, 348 02 Bor

-    Zmeškalová Eva (nar. xxx), Bor, Borská 527, 348 02 Bor

-    Šmídek Zdeněk (nar. xxx), Stráž 275, 348 02 Bor

-    Šmídková Božena (nar. xxx), Stráž 275, 348 02 Bor

-    Černý Vlastimil (nar. xxx), Stráž 274, 348 02 Bor

-    Vitoňová Jitka (nar. xxx), Stráž 278, 348 02 Bor

-    Vitoň David (nar. xxx), Stráž 278, 348 02 Bor

-    Hloušek Oldřich (nar. xxx), Stráž 277, 348 02 Bor

-    Hloušková Jana (nar. xxx), Stráž 277, 348 02 Bor

-    Kotrba Jaroslav (nar. xxx), Stráž 296, 348 02 Bor

-    Kratochvíl Bohumil (nar. xxx), Stráž 285, 348 02 Bor

-    Kratochvílová Miroslava (nar. xxx), Stráž 285, 348 02 Bor

-    Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní  pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov                                                        

-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

-    Správa a údržba silnic Stříbro (IČ 00076520), Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

 

 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona obdrží oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne : 8.7.2010                                                                       Sejmuto dne : 26.7.2010