Čj. 620/10/LT

Usnesení 50. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Stráž konaného dne 23.6. 2010

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 26.5. 2010.
2. Hospodaření Strážské obchodní společnosti s.r.o. a rozhodnutí
    Valné hromady Strážské obchodní společnosti s.r.o. o
     hospodářském výsledku za rok 2009.

3. Žádosti o přidělení bytu.

4. Přidělení dotace na výměnu oken v MŠ Stráž.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.

2. Závěrečný účet Městyse Stráž za rok 2009.

3. Finanční náležitosti městyse.

4. Prodej a pronájem majetku městyse.

5. Projednání dodatků smluv s fi. Ingem inženýrská Plzeň a.s.

6. Projednání příspěvku VSOZČ Karlovy Vary na rekonstrukci  
             vodárny v obci Bonětičky.

7. Různé a diskuse.

2. Hospodaření Městyse Stráž a závěrečný účet Městyse Stráž za rok
    2009 bez výhrad.

3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Stráž za rok
    2009 bez výhrad.

4. Hospodaření Mateřské školy Stráž, příspěvkové organizace za rok
    2009 bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek - zisk ve výši
    1.437,21 Kč se rozdělí do těchto fondů Mateřské školy Stráž,
    příspěvkové organizace: 400,- Kč do fondu odměn a 1.037,21 Kč
    do rezervního fondu.

5. Hospodaření Základní školy Stráž, příspěvkové organizace za rok
    2009 bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek - zisk ve výši
    24.619,88 Kč se rozdělí do těchto fondů Základní školy Stráž,
    příspěvkové organizace: 15.000,- Kč do fondu odměn a 9.619,88
    Kč do rezervního fondu.
6. Prodej pozemků v k.ú. Souměř p.č. 54/8 o výměře  229 m2,  ostatní
    plocha a p.č. 56/1 o výměře  323 m2, ostatní plocha za cenu 20,-
    Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené
    s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZM dne
    25.11.2009. 

7. Pronájem pozemku p.č. 186/1 díl G) o výměře 50 m2, lesní
    pozemek v k.ú. Borek u Tachova za roční nájemné 600,- Kč od
    1.7.2010 za účelem výstavby rekreační chaty v RS Sycherák.

8. Odkoupení pozemku p.č. 1065/2  o výměře 5 m2, ostatní plocha -
    ostatní komunikace v k.ú. Bernartice u Stráže za cenu 20,- Kč/m2
    do vlastnictví Městyse Stráž.

9. Odkoupení pozemku p.č. 1065/3  o výměře 2 m2, ostatní plocha -
    ostatní komunikace v k.ú. Bernartice u Stráže za cenu 20,- Kč/m2  
    do vlastnictví Městyse Stráž.

10. Odkoupení pozemku p.č. 1065/4  o výměře 4 m2, ostatní plocha -
      ostatní komunikace v k.ú. Bernartice u Stráže za cenu 20,- Kč/m2
      do vlastnictví Městyse Stráž.

11. Smlouvu č. IP-12-0000771/1 o zřízení věcného břemene k
      pozemku p.č. 1049/1 v k.ú. Souměř uzavřenou mezi Městysem
      Stráž a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8.
      Předmětem této smlouvy je zřízení a provozování zařízení
      distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, a to k její části
      vymezené v Geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene
      č. 106-196/2009 ze dne 6.10.2009 - kabel NN.

12. Přidělení bytu v bytovém domě č.p. 279/10 ve Stráži od 1.7.2010
      na dobu 1 roku.

13. Dodatek č.1 mandátní smlouvy č.057AS-TDI-09 s fi. Ingem
      inženýrská a.s. Plzeň

14. Dodatek č. 1 mandátní smlouvy č. 060AS-INŽ-09 s fi. Ingem
      inženýrská a.s. Plzeň

15. Smlouvu o finančním příspěvku ve výši 336.552,- Kč VSOZČ na
      rekonstrukci ČS zdroje vody v Bonětičkách.

16. Přijmutí daru 8,28 m3 modřínové kulatiny v hodnotě 19.872,- Kč
      od Strážské obchodní společnosti na opravu mostu na Valše.

17. Komisi na výběr dodavatele výměny oken a dveří v MŠ ve Stráži
      ve složení:

      předseda: Jitka Ježková a členové: Mikuláš Timura, Oldřich
      Hloušek, Irena Chavíková, Šárka Dostálová.

18. Přijmutí sponzorského daru ve výši 15.000,- Kč od firmy
      NYSADE, s.r.o. Tachov pro Základní školu Stráž.

19. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Stráž,
      příspěvkové organizace na  nákup dětského nábytku do výše
      40.000,- Kč.

20. Přičlenění honebních pozemků o celkové výměře 86804 m2 v k.ú.
      Olešná,  o celkové výměře 131752 m2 v k.ú. Bonětice a o celkové
      výměře 77080 m2 v k.ú. Bonětičky k Honebnímu společenstvu
      Remízek Racov.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:
1. Komisi pro výběr dodavatele oken a dveří do MŠ Stráž provést
    výběr dne 14.7.2010 od 16.00 hod.

2. Místostarostce připravit výběr nájemníků pro nový bytový dům ve
    Stráži dle podmínek dotačního titulu do konce měsíce července
    2010.

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:
1. Starostu městyse Stráž podpisem dodatků a smluv projednaných
    a schválených na zasedání dne 23.6.2010. 

       Karel Fišpera v.r.                                     Mikuláš Timura v.r.
               starosta                                                   zastupitel

Vyvěšeno: 24.6.2010

Bude sňato: 12.7.2010