Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                          
náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor
           

Č.jednací         : 1368/2010/OVÚP/5                                                v Boru dne 21. června 2010

Vyřizuje           : Krasanovská

Telefon : 374 756 131

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci  řízení:

 

LUKON investment a.s., IČ 47116439, Jindřicha Plachty 28/3163, 150 00 Praha - Smíchov                                                                                                 -žadatel   

Městys  Stráž (IČ  00260169), Stráž  1, 348  02 Bor

                                                                

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

            Dne 26. května 2010 podala společnost LUKON investment a.s., IČ 47116439, se sídlem Jindřicha Plachty 28/3163, 150 00 Praha - Smíchov, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „malé stavby pro údržbu zeleně - kůlny, o zastavěné ploše 25 m2", umístěné na p.p.č. 75  v k.ú. Bonětice.

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 

23. července 2010 v 9:00 hod.

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.      

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezokladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

 

Obdrží a k účasti se zvou :

1.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

  • - LUKON investment a.s., IČ 47116439, Jindřicha Plachty 28/3163, 150 00 Praha - Smíchov
  • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

 2.  Dotčené orgány :

  • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci dotčených pozemků a staveb

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

  • - Hana Kloudová, nar. xxx, Bonětice čp. 21, 348 02 Bor
  • - Slavomír Glas, nar. xxx, Bonětice čp. 19, 348 02 Bor
  • - Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 - Žižkov Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor
  • - Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha 3

Občanská sdružení

  • - Sdružení za krásu české krajiny, IČ 27017982, Domažlická 89, 333 01 Stod, P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň
  • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů, IČ 27004082, Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

 

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Otisk úředního razítka

                                                                                 

                                                                                  Ing. Václav Říha

                                                                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                   MěÚ Bor

 

 

 

 

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,-  Kč, uhradí žadatel do pokladny Městského úřadu v Boru, ve lhůtě do 22.7.2010                    

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   22.6.2010                                                  Sejmuto dne : 8.7.2010