Městský úřad Bor               

Odbor výstavby a územního plánování  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 1078/2010/OVÚP/14/ÚR-SP-66                          V Boru dne 15. června 2010

Vyřizuje          : Krasanovská

Telefon            : 374 756 131                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účastníci řízení :

Antonín Karban, nar. xxx, Stráž čp. 3, 348 02 Bor              - žadatel

Městys  Stráž (IČ  00260169), Stráž  1, 348  02 Bor

 

R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 28. dubna 2010 žádost Antonína Karbana, nar. xxx, bytem Stráž čp. 3, 348 02 Bor, o vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a žádost o spojení územního a stavebního řízení pro stavbu „Garáže s dílnou" na p.p.č. st.p.č. 188, p.p.č. 3572 a 199/2 v k.ú. Stráž u Tachova. 

            Na základě projednání žádosti ve spojeném územním a stavebním řízení Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „správní řád"), rozhodl takto :

 

1)    Na základě posouzení žádosti o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona vydává účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu Antonínu Karbanovi, nar. 10.6.1964, bytem Stráž čp. 3, 348 02 Bor, podle § 72 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

garáže s dílnou na p.p.č. st.p.č. 188, p.p.č. 3572 a 199/2 v k.ú. Stráž u Tachova.

 

 • 2) Po přezkoumání žádosti o vydání stavebního povolení zhledisek uvedených v § 111 stavebního zákona vydává účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu Antonínu Karbanovi, nar. xxx, bytem Stráž čp. 3, 348 02 Bor, podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

 

s t a v e b n í    p o v o l e n í

 

garáže s dílnou, umístěné na p.p.č. st.p.č. 188, p.p.č. 3572 a 199/2 v k.ú. Stráž u Tachova.

 

Charakteristika stavby

Garáž s dílnou je řešena jako samostatně stojící objekt. Objekt garáže bude napojen přípojkami na kanalizaci a vodovod.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

 

1.     Stavba garáže s dílnou bude umístěna na st.p.č. 188, p.p.č. 3572 a 199/2 v k.ú. Stráž u Tachova tak, jak je zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení.

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

 

1.    Stavba garáže s dílnou bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu v Boru.

2.    Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.    Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví na staveništi.

4.     Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou.

5.    Při stavbě budou dodržena ustanovení Vyhl.č. 286/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č.  502/2006 Sb., a příslušné technické normy.

6.    Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (organizací k tomu oprávněnou), která vzejde z výběrového řízení. Stavebník po vyhodnocení výběrového řízení oznámí  zdejšímu stavebnímu úřadu název a sídlo organizace, která bude stavbu provádět. Současně předloží oprávnění této organizace k provádění povolených prací.

7.     Při realizaci stavby musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden stavební deník.  Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby.

 • 8. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „Stavba povolena" a ponechá jej tam až do dokončení stavby. Štítek obdrží stavebník po právní moci tohoto rozhodnutí.
 • 9. Před zahájením výkopových prací si necháte zaměřit veškeré podzemní stavby technické infrastruktury a zajistíte jejich ochranu.

10.  Budou  dodrženy podmínky  závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Hornická 1553, 347 01 Tachov pod č.j. HSPM-143-2/TA/SPD-2009 ze dne 29.5.2009  a to:

 • a. Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného p. Marianem Bokrem v04/2010 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající znorem a technických předpisů.
 • b. Stavebník požádá vdostatečném předstihu (30 dnů) HZS PK jako dotčený orgán o provedení závěrečné prohlídky stavby před oznámením záměru započít sužíváním stavby nebo podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na příslušný stavební úřad. HZS PK provede vrámci výkonu státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. 3 písm. c) zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 46 odst. 4) vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, a sodvoláním na § 4 odst. 5)zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon) ověření, zda byly dodrženy požadavky na požární bezpečnost stavby a vydá závazné stanovisko. Kzávěrečné prohlídce doložit splnění požadavků vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

11.   Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2013.

12. Veškeré škody vzniklé stavbou  na jakémkoliv majetku odstraní stavebník na svoje náklady.

13. Kontrolní prohlídka na stavbě bude provedena po dokončení stavby. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tuto fázi výstavby s dostatečným předstihem.

14. Podle ustanovení § 115 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.

15. 15 dní před skončením stavebních prací požádáte zdejší stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na předepsaném formuláři s potřebnými přílohami dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

O d ů v o d n ě n í

 

Dne 28. dubna 2010 podal  Antonín Karban, nar. xxx, bytem Stráž čp. 3, 348 02 Bor, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „garáže s dílnou" na p.p.č. st.p.č. 188, p.p.č. 3572 a 199/2 v k.ú. Stráž u Tachova, žádost o stavební povolení  pro tuto stavbu a žádost o spojení územního řízení s řízením stavebním. Garáž s dílnou je řešena jako samostatně stojící objekt. Objekt garáže bude napojen přípojkami na kanalizaci a vodovod.

Opatřením ze dne 5. května 2010 stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a současně nařídil k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8. června 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

Okruh účastníků řízení pro územní řízení byl stanoven podle § 85 stavebního zákona a okruh účastníků řízení pro stavební řízení byl stanoven  podle § 109 stavebního zákona.

V průběhu řízení stavební úřad posoudil žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby ve spojeném územním a stavebním řízení z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohrožena práva a veřejné zájmy účastníků řízení.

K žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby ve spojeném územním a stavebním řízení stavebník předložil projektovou dokumentaci, snímek z mapy kat. nemovitostí, doklady o vlastnictví, doklad o zaplacení správního poplatku, vyjádření RWE Distribuční služby,  vyjádření Městys Stráž, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, souhlas paní Marie karbanové se stavbou garáže, souhlas Státního statku Jeneč se stavbou na p.p.č. 199/2.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

 

P o u č e n í         

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

            Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

            Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

 

Otisk úředního razítka

 

 

 

Ing. Václav Říha

vedoucí odboru výstavby a ÚP

MěÚ Bor

 

Příloha pro stavebníka :

 • - Ověřená dokumentace stavby - bude předána po právní moci tohoto rozhodnutí.
 • - Štítek „ Stavba povolena " - bude předán po právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pol. 17 písm. d) ve výši 300,- Kč, a pol. 18 písm. a), ve výši 1.000,- Kč. A byl zaplacen dne 18.5.2010

 

Rozhodnutí obdrží účastníci řízení :

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • - Antonín Karban, nar. xxx, Stráž čp. 3, 348 02 Bor
 • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

Dotčené orgány  :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle ustanovení § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - Antonín Karban, nar. xxx, Stráž čp. 3, 348 02 Bor
 • - Státní statek Jeneč, IČ 00016918, státní podnik vlikvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

 • - Marie Karbanová, nar xxx, Stráž čp. 140, 348 02 Bor
 • - Státní statek Jeneč, IČ 00016918, státní podnik vlikvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., IČ 49789228, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
 • - RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
Subjekty podle zvláštního právního předpisu
 • - Nepřihlásili se

 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

 • - Antonín Karban, nar. xxx, Stráž čp. 3, 348 02 Bor
 • - Marie Karbanová, nar xxx, Stráž čp. 140, 348 02 Bor
 • - Státní statek Jeneč, IČ 00016918, státní podnik vlikvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., IČ 49789228, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
 • - RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   16.6.2010                                                       Sejmuto dne : 1.7.2010