Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                           nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 554/2010/OVÚP/4/R-62                                         v Boru dne 24. května 2010

Vyřizuje           : Pavel Vokroj

Telefon : 374 756 129                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

Ing. Eliška Nováková nar. xxx, Žižkova 1719, 347 01 Tachov                    - stavebník

Ing. Pavel Novák nar. xxx, Žižkova 1719, 347 01 Tachov                           - stavebník

                       

Ú Z E M N Í   R O Z H O D N U T Í

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

 

                Dne 3. března 2010, podala Ing. Eliška Nováková nar. xxxx, Žižkova 1719, 347 01 Tachov a Ing. Pavel Novák nar. xxx, Žižkova 1719, 347 01 Tachov, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování  žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace a ČOV - Valcha č.p. 12 a 18", umístěné na p.p.č. 716, 717/14, 806/5 a st.p.č. 43 to vše v k.ú. Borek u Tachova.

            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný  podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odt. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),

v y d á v á

 

účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu Ing. Elišce Novákové nar. xxx, Žižkova 1719, 347 01 Tachov a Ing. Pavlu Novákovi nar. xxx, Žižkova 1719, 347 01 Tachov, podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

„Kanalizace a ČOV - Valcha č.p. 12 a 18", umístěné na p.p.č. 716, 717/14, 806/5 a st.p.č. 43 to vše v k.ú. Borek u Tachova.

           Jedná se o vybudování dešťové a splaškové kanalizace ze stavebních objektů v obci Valcha č.p. 12 a 18 s napojením na ČOV a vyústěním do sousedního Čaňkovského potoka. Vyústění kanalizace je navrženo do Čaňkovského potoka na parcele č. 808/5, jehož majitelem je Městys Stráž. Vyústění je v ř. km cca 4,0 km.

            Pro umístění stavby a zpracování dalšího stupně projektové dokumentace se stanoví tyto podmínky :

 • 1) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována autorizovanou osobou dle ustanovení § 158 stavebního zákona a vsouladu svyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 • 2) Stavba Kanalizace a ČOV bude umístěna : vmístě kde dešťová a splašková kanalizace před č.p.12 pod úhlem 90 stupňů pokračuje dále do Š1 a Š2, 8 m od společné hranice st.p.č 43 apod.p.č. 717/4. Vmístě kde dešťová kanalizace zbudov č.p. 12, a 18 zaúsťuje do Š 2 a Š1, 8 m od společné hranice pozemku 717/14 a p.p.č. 717/4. Vmístě kde dešťová a splašková kanalizace před domem č.p. 18 pod úhlem 90 stupňů pokračuje dále do Š 1 a

- 2 -

 

 • 3) Š 2, 2,5 m od společné hranice pozemků p.č. 716 a p.p.č. 719/2. Vmístě kde jednotná kanalizace vyúsťuje do Čaňkovského potoka 4 m od soplečné hranice pozemků p.č. 716 a p.p.č. 44/1.
 • 4) Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Telefonica O2 Czech Republic a.s., IČ

      60193336, Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 pod č.j. 28436/10/CPN/M00 ze dne

      12.3.2010 a to :

 • a) sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 • b) Při provádění stavebních prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo kohrožení nebo poškození SEK. Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen obrátit se na pracovníka společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., pověřeného ochranou sítě vkaždé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby SEK
 • c) Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen před zahájením řízení na strávním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů skatodovou ochranou.
 • d) Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.
 • e) Při činnostech vblízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat ochranná pásma SEK tak, aby nedošlo kpoškození nebo zamezení přístupu kvedení.
 • f) Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PV SEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník nebo jím pověřený subjekt provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný
 • g) Na trase PVSEK ( včetně ochranného pásma ) není stavebník nebo jím pověřený subjekt oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch ( např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
 • h) Výkopové práce vblízkosti sloupů NVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo knarušení jejich stability ( nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 písm. b) odst. 1, příloha č. 3 kap. IV. Čl. 3a 4)
 • i) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace nad trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS
 • j) Manipulační a skladové plochy je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen zřizovat vtakové vzdálenosti od NVSEK, aby při výkonu prací vtěchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit kvedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100). Hořlavé látky skladovat nejméně 3 m od trasy NVSEK.
 • k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není stavebník nebo jím pověřený subjekt oprávněn využívat kjiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

- 3 -

 

 • 5) Budou dodrženypodmínky stanoviska Zemědělské vodohospodářské správy,Oblast povodí Vltavy,Husitská 35, 347 01 Tachov ze dne 23.2.2010 pod č.j. OPV/TC/163/10 a to :
 • a) Technické řešení stavby musí umožnit odběr kontrolních vzorků přečištěných

               odpadních vod na odtoku z DČOV, před jejich smísením s ostatními vodami.

 • b) Účinnost DČOV bude ověřena zkušebním provozem.
 • c) Výpust nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta vodního toku, na zpevnění výpusti bude použito přírodních materiálů, např. kamene.
 • 6) Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Městského úřadu Tachov OŽP, Rokycanova 1, 347 01 Tachov pod č.j. 1178/2010-OŽP246.4 ze dne 7.5.2010.
 • a) Pokud bude potřeba odstranění mladších nelesních dřevin převážně keřového

   charakteru, zejména v prostoru pravobřežního příběžního pásma event.

               pravobřežního břehového porostu potoka pod oplocením v rámci staveniště, budou

               tyto odstraněny pouze v nejnutnějším nezbytném rozsahu. Pokud parametry těchto

               dřevin nedosáhnou stanovené velikosti podle cit. zákona a vyhlášky č. 395/92 Sb.,

               nebude jejich pokácení podléhat opatření Úřadu Městyse Stráž dle § 8, odst.1 zák. č.

               114/92 Sb. V takovém případě je nutný pouze souhlas vlastníka pozemku, příp.

               správce toku ke kácení a využití dřevní hmoty. S případným nezbytným zásahem do

               nelesní zeleně v rámci stavby ve VKP se souhlasí.

 • b) Ostatní ponechané nelesní dřeviny, zejména na břehu toku a dotčeném prostoru VKP

         budou důsledně ochráněny proti poškození při pracech a bude dodržen postup dle

         ČSN DIN 18920.

 • c) Případný zásah do dřevinných porostů bude prováděn mimo hlavní hnízdní období

          roku (vyjma měsíce IV-VIII).

 • d) Hranice staveniště ve VKP bude omezena pouze na nezbytně nutný rozsah plochy, nebude poškozována navazující údolní niva spřirozenými travními povrchy vpříbřežním pásmu a navazující úseky vodního toku. Do prostoru VKP nebude situováno žádné zařízení staveniště a nebude ukládán přebytečný materiál.
 • e) Vyústění do vodního toku bude vsouladu spodmínkami jeho správce provedeno vco nejužším koridoru sminimalizací zásahu do břehových struktur a dna.
 • f) Veškeré narušené travní povrchy údolní nivy budou uvedeny do původního terénního uspořádání a tyto plochy budou dále po provedení pratotechnických úprav opatřeny osetím luční travní směsí se zapěstováním kvalitního tarvního drnu (alespoň 2 seče) komezení ruderalizace a to jako součást stavby.
 • g) Pokud během výstavby dojde ke změně vedení trasy a prostorových nároků, vyžaduje zdejší orgán být předem stěmito skutečnostmi seznámen.

 

O d ů v o d n ě n í

                                                                                            

                Dne 3. března 2010, podala Ing. Eliška Nováková nar. xxx, Žižkova 1719, 347 01 Tachov a Ing. Pavel Novák nar. xxx, Žižkova 1719, 347 01 Tachov, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace a ČOV - Valcha č.p. 12 a 18", umístěné na p.p.č. 716, 717/14, 806/5 a st.p.č. 43 to vše v k.ú. Borek u Tachova.

            Stavební úřad svým opatřením ze dne 29. března 2010 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení  územního řízení a  k projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 30. dubna 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

 

- 4 -

 

Stavební úřad posoudil žádost z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Žádost byla doložena stanovisky dotčených orgánů.

            Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

            Bylo zjištěno, že předložená žádost při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení.

K žádosti žadatel doložil doklady o vlastnictví, snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, a tyto další doklady :

 

 • Ø Vyjádření vyjádření spol. Telefonica O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 pod č.j. 28436/10/CPN/M00 ze dne 12.3.2010.
 • Ø Závazné stanovisko Městského úřadu Tachov OŽP, Rokycanova 1, 347 01 Tachov pod č.j. 1178/2010-OŽP246.4 ze dne 7.5.2010.
 • Ø Vyjádření spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., Pynárenská 499/1, 657 02 Brno, pod č.j.

      499/10/177 ze dne 24.3.2010.

 • Ø Stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Vltavy, Husitská 35, 347

      01 Tachov ze dne 23.2.2010 pod č.j. OPV/TC/163/10.  

 

Další účastníci řízení :

Vlastníci pozemků a staveb :

-      Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

-     RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 657 02

 • - ČEZ Distribuce a.s. IČ 272232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary IČ 49789228,Studentská 328/64 360 07 KarlovyVary
 • - Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Husitská 35, 347 01 Tachov
 • - Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Stráž

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-     Klinka Karel nar. xxx, Stadtrodská 1487, 347 01 Tachov

-     Šleglová Eva nar. xxx, Na Výsluní 31, 345 26 Bělá nad Radbuzou

-     Šeneková Jana nar. xxx, Na Výsluní 559, 348 02 Bor

-     Valečková Milena nar. xxx, Brnířov 58, 345 06 Domažlice

-     Klinka František nar. xxx, Přimdská 536, 348 02 Bor

-     Kolmanová Marie nar. xxx, Malé Dvorce 5, 348 06 Přimda

-     Göndörová Blažena nar. xxx, Újezd Svatého Kříže 115, 345 25 Domažlice

 

P o u č e n í

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

- 5 -

 

 

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.  

 

                     

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                           Ing.Václav Říha

                                                                                                vedoucí odboru výstavby a ÚP 

                                                                                                                MěÚ Bor

 

 

 

 

Doručí se :

 Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

-     Ing. Eliška Nováková nar. xxx, Žižkova 1719, 347 01 Tachov

-     Ing. Pavel Novák nar. xxx, Žižkova 1719, 347 01 Tachov 

-     Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Stráž

 

Dotčené orgány  :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov OŽP, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

    

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - ČEZ Distribuce a.s. IČ 272232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary IČ 49789228,Studentská 328/64 360 07 KarlovyVary
 • - Telefonica O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4
 • - Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Husitská 35, 347 01 Tachov

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-     Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Stráž

-     Klinka Karel nar. xxx, Stadtrodská 1487, 347 01 Tachov

-     Šleglová Eva nar. xxx, Na Výsluní 31, 345 26 Bělá nad Radbuzou

-     Šeneková Jana nar. xxx, Na Výsluní 559, 348 02 Bor

-     Valečková Milena nar. xxx, Brnířov 58, 345 06 Domažlice

-     Klinka František nar. xxx, Přimdská 536, 348 02 Bor

-     Kolmanová Marie nar. xxxx, Malé Dvorce 5, 348 06 Přimda

-     Göndörová Blažena nar. xxx, Újezd Svatého Kříže 115, 345 25 Domažlice

                                                                                        

            Správní poplatek byl vyměřen podle přílohy zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč a byl zaplacen 24.5. 2010 přiloženou složenkou bankovním převodem nebo hotově na pokladně MěÚ Bor.

 

                                                                                  

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 24.5.2010                                                                  Sejmuto dne : 9.6.2010