Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  nám. Republiky čp. 1,  348 02  Bor

Č. jednací        : 718/2010/OVÚP/17/Zm-51                                              v Boru dne 10.5.2010

Vyřizuje           : Říha

Telefon : 374 756 128                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účastníci řízení :

Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor                                                -  žadatel

INGEM inženýrská, a.s. (IČ 63504006), Plzeň, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň       - zástupce žadatele

 

 

R O Z H O D N U T Í

 

      Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 18.3.2010 žádost společnosti INGEM inženýrská, a.s. (IČ 63504006), Plzeň, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, zastupující na základě plné moci Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor, o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby „Zástavba území 21 RD - Městys Stráž" na st.p.č. 385 a pozemcích p.č. 2415, 2424/1, 2424/5, 2424/13, 2424/14, 2424/15, 2424/16, 2424/17, 2432, 2464/12, 2433/1, 2446/1,3430, 150/12, 2446/12, 2445/17, 3551, 3348/8, 3348/3, 3348/1 a 2442/4 v k.ú. Stráž u Tachova, vydaného Městským úřadem v Boru, odborem výstavby a územního plánování dne 8.4.2009 pod č.j.: 291/2009/OVÚP/8/ÚR-32.

           Změna územního rozhodnutí řeší částečnou úpravu pozemků pro RD ve vztahu k sousednímu zemědělskému provozu, umístěním oddělovacího pásu veřejné zeleně (nízká a středně vysoká zeleň) v min. šíři 5 m, na pozemku p.č. 2424/1 a pozemku p.č. 2424/5 v k.ú. Stráž u Tachova, podél společné hranice těchto pozemků s pozemkem p.č. 2424/2 a st.p.č. 438 v témže k.ú..

        Po projednání žádosti v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků územního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle § 13 odst. 1, písm f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen „stavební zákon" ), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1, písm b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), rozhodl podle § 94 stavebního zákona takto :

        Územní rozhodnutí o umístění shora uvedené  stavby „Zástavba území 21 RD - Městys Stráž" na st.p.č. 385 a pozemcích p.č. 2415, 2424/1, 2424/5, 2424/13, 2424/14, 2424/15, 2424/16, 2424/17, 2432, 2464/12, 2433/1, 2446/1,3430, 150/12, 2446/12, 2445/17, 3551, 3348/8, 3348/3, 3348/1 a 2442/4 v k.ú. Stráž u Tachova, pro účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor, zastoupeného na základě plné moci společností INGEM inženýrská, a.s. (IČ 63504006), Plzeň, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, se

 

m ě n í

 

v tomto rozsahu :

Umísťuje se  oddělovací pás veřejné zeleně (nízká a středně vysoká zeleň) v min. šíři 5 m, na pozemku p.č. 2424/1 a pozemku p.č. 2424/5 v k.ú. Stráž u Tachova, podél společné hranice

-     2     -

 

těchto pozemků s pozemkem p.č. 2424/2 a st.p.č. 438 v témže k.ú., kterým se oddělí budoucí výstavba rodinných domů od  stávajícího sousedního zemědělského provozu.

 

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto další závazné podmínky :

 

 • 1. Doplňuje se znění podmínky č. 1. rozhodnutí o umístění stavby takto :

      Oddělovací pás veřejné zeleně (nízká a středně vysoká zeleň) na pozemku p.č. 2424/1 a pozemku p.č. 2424/5 v k.ú. Stráž u Tachova, podél společné hranice těchto pozemků s pozemkem p.č. 2424/2 a st.p.č. 438 v témže k.ú., bude v min. šíři 5 m

 • 2. Změna územního rozhodnutí o umístění bude řešena vsouladu svýkresem č. D.5 - změna Ú.R. č. 1 03.2010, dokumentace ověřené vřízení o této změně. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3.  Ostatní podmínky, uvedené v územním rozhodnutí vydaném Městským úřadem v Boru, odborem výstavby a územního plánování dne 8.4.2009 pod č.j.: 291/2009/OVÚP/8/ÚR-32, zůstávájí nezměněny a nadále v platnosti.

 

O d ů v o d n ě n í

 

           Dne 18.3.2010 podala společnost INGEM inženýrská, a.s. (IČ 63504006), Plzeň, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, zastupující na základě plné moci Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost

o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby „Zástavba území 21 RD - Městys Stráž" na st.p.č. 385 a pozemcích p.č. 2415, 2424/1, 2424/5, 2424/13, 2424/14, 2424/15, 2424/16, 2424/17, 2432, 2464/12, 2433/1, 2446/1,3430, 150/12, 2446/12, 2445/17, 3551, 3348/8, 3348/3, 3348/1 a 2442/4 v k.ú. Stráž u Tachova, vydaného Městským úřadem v Boru, odborem výstavby a územního plánování dne 8.4.2009 pod č.j.: 291/2009/OVÚP/8/ÚR-32 spočívající v umístění oddělovacího pásu veřejné zeleně (nízká a středně vysoká zeleň) v min. šíři 5 m, na pozemku p.č. 2424/1 a pozemku p.č. 2424/5 v k.ú. Stráž u Tachova, podél společné hranice těchto pozemků s pozemkem p.č. 2424/2 a st.p.č. 438 v témže k.ú..

Opatřením ze dne 30.3.2010 stavební úřad oznámil zahájení řízení o povolení změny územního rozhodnutí o umístění stavby „Zástavba území 21 RD - Městys Stráž" dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení v rozsahu, v jakém se změna dotýká jejich práv a právem chráněných zájmů a povinností a k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 6.5.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

            V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal žádost o povolení změny územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 94 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska vyjádření a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

K žádosti byla doložena dokumentace změny umístění stavby (výkres č. D.5 - změna Ú.R. č. 1 03.2010), a tato vyjádření a stanoviska  :

-      Souhlasné vyjádření pana Josefa Hrůzy (nar.2.2.1975), bytem Mírová 1278, Stříbro, 349 01 Stříbro, uvedené do  protokolu z veřejného ústního projednání žádosti.

-      Souhlasné vyjádření Městského úřadu Tachov, odboru životního prostředí,  Rokycanova 1, Tachov, uvedené do  protokolu z veřejného ústního projednání žádosti.

-     3     -

 

-      Souhlasné vyjádření Správy a údržby silnic Stříbro (IČ 00076520), Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro, uvedené do  protokolu z veřejného ústního projednání žádosti.

-      Souhlasné závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Hornická 1533, 347 01 Tachov, ze dne 6.5.2010 pod čj.: HSPM-1838-4/2010 TA.

 

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

 

Vlastníci pozemků a staveb :

-      Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor 

 • - Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov

-     Správa a údržba silnic Stříbro (IČ 00076520), Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

-     ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín
-     Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha 3

-      RWE Distribuční služby, s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

 • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

-    Marčanová Marie (nar. xxx), Stráž čp. 232, 348 02 Bor

-    KV Rents s.r.o. (IČ 28447964), Stráž čp. 309, 348 02 Bor

-    Pitra František (nar. xxx), Stráž čp. 259, 348 02 Bor

-    Pitrová Anna (nar. xxx), Stráž čp. 259, 348 02 Bor

-    Soukup Karel (nar. xxx), Stráž čp. 291, 348 02 Bor

-    Soukupová Jitka (nar. xxx), Stráž čp. 291, 348 02 Bor

-    Petřivalský Vladimír (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Petřivalská Miluška (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Fišer Karel (nar. 19.9.x xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Fišerová Jiřina (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Petřivalská Daniela (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Masaříková Alena (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Donovalová Alena (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Donoval Jaroslav (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor 

-    Třemošenská a.s. (IČ 26345625), Brožíkova 862, Třemošná, 330 11

 • - Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov

-     Hrůza Josef (nar.xxx), Mírová 1278, Stříbro, 349 01 Stříbro

-     Kadlec Jan (nar. xxx), Stráž čp. 268, 348 02 Bor

-     Fišpera František (nar. xxx), Stráž čp. 258, 348 02 Bor

-     Fišperová Miloslava (nar. xxx), Stráž čp. 258, 348 02 Bor

 

P o u č e n í

 

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů

-     4     -

 

ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu

s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

Otisk úředního razítka.

                                                                                              Ing. Václav Říha

                                                                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                    MěÚ Bor

 

 

 

 

 

Příloha pro stavebníka :

 

 • - Ověřená dokumentace změny - bude předána po právní moci rozhodnutí.

 

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 20 písm. a) ve výši 200,-  Kč, uhradil žadatel dne 26.4.2010 hotově  do pokladny Městského úřadu v Boru.

 

Doručí se :

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

-    INGEM inženýrská, a.s. (IČ 63504006), Plzeň, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

                                         

Dotčené orgány :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

-     Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Pobřežní 140, 347 01 Tachov

 • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Hornická 1533, 347 01 Tachov
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

-      Městský úřad Tachov, ODSH, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.    

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm  stavebního zákona:

 

Vlastníci pozemků a staveb :

-      Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor 

 • - Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov

-     5     -

 

-     Správa a údržba silnic Stříbro (IČ 00076520), Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

-     ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín
-     Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha 3

-      RWE Distribuční služby, s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

 • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

-    Marčanová Marie (nar. xxx), Stráž čp. 232, 348 02 Bor

-    KV Rents s.r.o. (IČ 28447964), Stráž čp. 309, 348 02 Bor

-    Pitra František (nar. xxx), Stráž čp. 259, 348 02 Bor

-    Pitrová Anna (nar. xxx), Stráž čp. 259, 348 02 Bor

-    Soukup Karel (nar. xxx), Stráž čp. 291, 348 02 Bor

-    Soukupová Jitka (nar. xxx), Stráž čp. 291, 348 02 Bor

-    Petřivalský Vladimír (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Petřivalská Miluška (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Fišer Karel (nar. 19.9.x xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Fišerová Jiřina (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Petřivalská Daniela (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Masaříková Alena (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Donovalová Alena (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Donoval Jaroslav (nar. xxx), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor 

-    Třemošenská a.s. (IČ 26345625), Brožíkova 862, Třemošná, 330 11

 • - Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov

-     Hrůza Josef (nar.xxx), Mírová 1278, Stříbro, 349 01 Stříbro

-     Kadlec Jan (nar. xxx), Stráž čp. 268, 348 02 Bor

-     Fišpera František (nar. xxx), Stráž čp. 258, 348 02 Bor

-     Fišperová Miloslava (nar. xxx), Stráž čp. 258, 348 02 Bor

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :  11.5.2010                                                                 Sejmuto dne : 27.5.2010