POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

                 Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,              IČ: 45797072,            DIČ: CZ45797072

                 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664

Adresa pro doručování:  Pozemkový fond České republiky,

odloučené pracoviště Tachov Luční 1791, 347 01

                        OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

          v souladu s ust. § 15 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z

vlastnictví státu na jiné osoby ....., ve znění pozdějších předpisů

 

1. o z n a m u j e

zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady

vlastnické právo státu:

Obec                             Katastrální území                             Evidence   Parcelní        Druh pozemku                   Podíl  státu

                                                                                                              číslo           Druh pozemku                   Podíl

Stráž                              Stráž u Tachova                                     1         514                   zastavěné plochy a                 1/1

     vedené u :    Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov

2. v y z ý v á

       k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději         11.8.2010

       Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na územním pracovišti Pozemkového fondu ČR v

                                   Tachově

       Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese ÚP PF ČR, nebo je- li podání

odevzdáno k poštovní přepravě.

                                                                                                                           Ing. Jiří Görg

                                                                                                                                        vedoucí OP PF ČR

                                                                                                                                        (jméno, podpis, razítko)

    datum vyvěšení:                                                                                                       datum sejmutí oznámení

          11.5.2010                                                                                                                        11.8.2010

       razítko, podpis pracovníka                                                                                        razítko, podpis pracovníka

              obecního úřadu:                                                                                                       obecního úřadu:

  *) 1- Katastr nemovitostí - stavební               6 -Přídělový plán nebo jiný podklad - stavební

      2 - Katastr nemovitostí - pozemkové          7 -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové

      3 -Evidence nemovitostí - pozemkové         8 -Parcela z jiného katastrálního území - stavební

      4 -Pozemkový katastr - stavební               9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové

      5 -Pozemkový katastr - pozemkové                                                                                                                       Strana 1 z 1