Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        :  726/2010/OVÚP/7/ÚR-49                                 v Boru dne 5. května  2010

Vyřizuje           :  Krasanovská

Telefon :  374 756 131                                                      

E-mail              :  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

 

Josef Antoš, nar.  xxx, Stráž čp. 7, 348 05 Stráž                             -žadatel   

Antonie Antošová xxx, Stráž čp. 7, 348 05 Stráž                        -žadatel              

Miloslav  Brada - projektování  v oboru kanalizace, vodovody (IČ  72207311),  U  Českého dvora 3,  326  00  Plzeň                                                         - zástupce žadatele

Městys  Stráž (IČ  00260169), Stráž  1, 348  02 Bor

                       

R O Z H O D N U T Í

( VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU )

 

            Dne 1. března 2010 podali Josef Antoš, nar. 27.12.1951 a Antonie Antošová nar. 4.6.1952, oba bytem Stráž čp. 7, 348 05 Stráž, zastoupení na základě plné moci p.Miloslavem Bradou - projektování  v oboru kanalizace, vodovody (IČ  72207311),  U  Českého dvora 3,  326  00  Plzeň, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Kanalizační  přípojka" , na st.p.č. 107, p.p.č. 3348/1 a p.p.č. 3348/3 v k.ú Stráž u Tachova.

            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný  podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon "), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád "),

v y d á v á

 

účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu panu Josefu Antošovi, nar. 27.12.1951 a paní Antonii Antošové nar. 4.6.1952, oba bytem Stráž čp. 7, 348 05 Stráž,  podle § 79 a 92 stavebního zákona,

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

kanalizační  přípojky DN 150 celkové délky 28,9 m na st.p.č. 107, p.p.č. 3348/1 a p.p.č. 3348/3 v k.ú Stráž u Tachova v k.ú Stráž u Tachova.

Jedná se o stavbu kanalizační přípojky pro dům čp. 7 ve Stráži, postaveném na st.p.č. 107 v k.ú. Stráž u Tachova. Vybudováním kanalizační přípojky budou splaškové odpadní vody a dešťové vody svedeny do městské kanalizace DN 400 - beton. Část kanalizační přípojky bude uložena v chodbě objektu, kde bude na hlavní potrubí přípojky připojeno sanitární zařízení.

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

 • 1. Stavba kanalizační přípojky bude umístěna na p st.p.č. 107, p.p.č. 3348/1 a p.p.č. 3348/3 vk.ú Stráž u Tachova tak, jak je zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace kúzemnímu řízení.

2.   Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica O2 ze dne 22.10.2009 pod č.j 126581/09/CPN/M00, a to:

 • a) sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana; tyto sítě jsou věcnými břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení,
 • b) při činnostech vblízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo kpoškození nebo zamezení přístupu kvedení; při křížení nebo souběhu zemních prací sPVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení" vplatném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče",
 • c) před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace; svyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, příloha č. 3, kap. II čl. 1., 4. a 5.); elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. 15 dní před zahájením prací,
 • d) vpřípadě rekonstrukčních prací vobjektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních telekomunikačních rozvodů na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 5, příloha č. 3, kap. XII čl. 1.),
 • e) pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby vpřípadě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami; upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci; dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací vtěchto místech dbali nejvyšší opatrnosti,
 • f) při zjištění zásadního rozporu mezi údaji vprojektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochrannou sítě (dále POS); vpracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
 • g) při provádění zemních prací vblízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě; odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení,
 • h) zemní práce vmístech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK; výkopové práce vblízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět vtakové vzdálenosti, aby nedošlo knarušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, příloha č. 3, kap. IV čl. 3., 4. a 5.),
 • i) dojde-li při provádění zemních prací kodkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím; teprve pak je možno provést zához,
 • j) pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat kjiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna,
 • k) mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození; způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat spracovníkem POS; při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí; případné změny projednat předem spracovníkem POS,
 • l) na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.); nutnou změnu předem projednat spracovníkem POS,
 • m) manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat vtakové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací vtěchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100),
 • n) na pracoviště POS se obraťte i vprůběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby se SEK : POS Plzeňský kraj, (Černý, tel. 377143407, Křepelková, tel. 377143403, Švarc, tel. 377143412) - pracoviště Solní 18, koresp. P.O. Box 56, 130 76, Praha 3,
 • o) každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., na telefonní číslo 800184 084 (pro Prahu volejte 241 400 500).
 • 3. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby , s.r.o. ze dne 26.7.2009 pod č.j. 1673/09/177
 • a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné vochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 • b) Stavební činnosti vochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených vtomto stanovisku; nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné vochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb., a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu; při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko ktéto změně,
 • c) před zahájením stavební činnosti vochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení; vytýčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list); žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením; při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou vúvodu tohoto stanoviska; bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti vochranném pásmu plynárenského zařízení zahájeny; vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti vochranném pásmu plynárenského zařízení; o provedeném vytýčení bude sepsán protokol,
 • d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související suvedenou stavbou,
 • e) pracovníci provádějící činnosti budou prokazatelně seznámeni spolohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 • f) při provádění stavební činnosti vochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo kpoškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 • g) odkryté plynárenské zařízení bude vprůběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 • h) vpřípadě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení vmístě křížení,
 • i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 • j) před provedením zásypu výkopu vochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti vochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení; kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list); žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou; při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou vúvodu tohoto stanoviska; povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena; o provedené kontrole bude sepsán protokol; bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
 • k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše vsouladu sČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 • l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
 • m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 • n) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 • o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 • p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případné přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů vmístě přejezdu plynárenského zařízení.

4.  Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:

4.1 Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, Zák. č. 458/2000 Sb., a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zákona č. 458/2000 Sb. zakázáno :

 • a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 • b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 • c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 • d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup ktěmto zařízením,
 • e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

4.2 Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

4.3 V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

 • a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace,
 • b) výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně; vpřípadě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru,
 • c) zemní práce musí být prováděny vsouladu sČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.,
 • d) místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52,
 • e) dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem,
 • f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě sprovozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození,
 • g) je zakázáno manipulovat sobnaženými kabely pod napětím; odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510,
 • h) před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení; pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt,
 • i) při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození,
 • j) bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem,
 • k) každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840840840 - zákaznická linka),
 • l) ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru,
 • m) po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí svyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce vochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy; případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku zochranného pásma nebo na základě souhlasu sčinností vtomto pásmu.

4.4. Případné nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

5.   Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Stříbro ze dne 13.1.2010, a to:

 • - Oprava silnice vmístě výkopu bude podle doloženého vzorového řezu č. F.7, který je součástí doložené dokumentace.
 • - Pracovníci SÚS Stříbro jsou oprávněni zúčastňovat se kontrol kvality prováděných prací při obnově konstrukce vozovky. Kprovádění zkoušky míry zhutnění musí být přizván pracovník SÚS Stříbro.
 • - Do doby provedení konečné obnovy krytu a obnovení provozu na silnici musí být místo výkopu řádně označeno dopravním značením. Za stav komunikace vmístě výkopuzodpovídá až do doby jejího předání správci komunikace ( SÚS Stříbro ) investor.
 • - Před zahájením prací bude úsek silnice dotčený stavbou na dobu provádění prací protokolárně předán zhotoviteli, kde se vyznačí místo a rozsah výkopu. Po ukončení prací a provedení konečné obnovy krytu bude úsek silnice předán zpět SÚS. Výkopové práce vsilnicích se nesmí provádět od 1. listopadu do 31 března.
 • - Při provádění stavebních prací nesmí dojít kpoškozování ani znečišťování silnice včetně součástí a příslušenství. Na silnici nebude ukládán žádný materiál ( výkopový, stavební, montážní apod..). veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou na majetku ve správě SÚS Stříbro budou odstraněny investorem.
 • - Pro umístění vedení vsilničním pozemku bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene kpozemní komunikaci za jednorázovou úhradu. Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
 • - Umístění inženýrských sítí do silničního pozemku je zvláštním užíváním silnice podle § 25 odst. 6 pís. d) zákona č. 13/1977 Sb. o pozemních komunikacích.

6.     Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. ze dne 12. února 2010 pod č.j. 1000419/10 :

 • a) Odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou KT 150 mm do stávající kanalizační stoky DN 400 mm.
 • b) Na kanalizační přípojce bude vystavěna revizní šachta vnitřního průměru min. 1000 mm. Poklop kanalizační šachty bude těžký litinový.
 • c) Vnitřní svislé kanalizační potrubí bude dle ČSN 76 6760 Vnitřní kanalizace odvětráno nad střechu objektu.
 • d) Vypouštění odpadních vod musí být vsouladu splatným kanalizačním řádem.
 • e) Práce na přípojkách budou vpředstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů; rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci našich provozů :
 • Þ provoz vodovodů : Tachov, p. Petr Tolar, tel. 374722156, 602 572 268
 • Þ provoz kanalizací : Stříbro, p. Miroslav Heřman, tel. 374616130, 606621313
 • f) Do zahájení kolaudačního řízení je investor povinen uzavřít sVodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary a.s. novou, případně upravit stávající smlouvu na odběr pitné vody a odkanalizování.
 • g) investor je povinen zajistit geodetické zaměření stavby ( přípojky ) a toto předat na Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
 • h) veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 • i) Budou respektována ochranná pásma vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany
 • 7. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude vypracována oprávněnou osobou vsouladu s § 158 zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a vyhláškou č. 499/2006 Sb.

 

Odůvodnění

 

     Žadatelé  Josef Antoš, nar. 27.12.1951 a Antonie Antošová nar. 4.6.1952, oba bytem Stráž čp. 7, 348 05 Stráž, zastoupení na základě plné moci p.Miloslavem Bradou - projektování  v oboru kanalizace, vodovody (IČ  72207311),  U  Českého dvora 3,  326  00  Plzeň, podali dne 19. března 2010 u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizační  přípojka" , na st.p.č. 107, p.p.č. 3348/1 a p.p.č. 3348/3 v k.ú Stráž u Tachova. Jedná se o stavbu kanalizační přípojky pro dům čp. 7 ve Stráži, postaveném na st.p.č. 107 v k.ú. Stráž u Tachova. Vybudováním kanalizační přípojky budou splaškové odpadní vody a dešťové vody svedeny do městské kanalizace DN 400 - beton. Část kanalizační přípojky bude uložena v chodbě objektu, kde bude na hlavní potrubí přípojky připojeno sanitární zařízení.

 

 

Stavební úřad svým opatřením ze dne 26. března 2010 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení  územního řízení a  k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 4. května 2010 o jehož výsledku byl sepsán protokol.

            Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

            Stavební úřad posoudil návrh žadatele z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Návrh byl doložen vyjádřeními účastníků řízení. Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny takové námitky, o nichž by měl stavební úřad rozhodovat.

                Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení.

K návrhu investor doložil doklady o vlastnictví, plnou moc k zastupování, osvědčení o autorizaci projektanta, snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, doklad o zaplacení správního poplatku,  rozhodnutí - povolení zvláštního užívání silnice č.II/195 vydané Městským úřadem v tachově, odborem dopravy a silničního hodpodářství dne 18.3.2010 pod č.j. 1269/2010-ODSH-5,  vyjádření Městyse Stráž, vyjádření o existenci zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. k existenci plynárenských zařízení ze dne 25.8.2009,  stanovisko ČEZ ICT Services a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností telefónica O2 ze dne 22.10.2009, vyjádření ČD Telematika a.s. ze dne 3.8.2009, vyjádření Správy a údržby silnic Stříbro ze dne 13.1.2010, vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy vary a.s. ze dne 12.2.2010.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

 

P o u č e n í

 

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

 

 

Otisk úředního razítka

 

                                                                                                          Ing. Václav Říha

                                                                                              Vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                                 MěÚ Bor

 

 

 

 

Doručí se :

1.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

 • - Josef Antoš, nar. xxx, Stráž čp. 7, 348 05 Stráž
 • - Antonie Antošová nar. xxx, Stráž čp. 7, 348 05 Stráž
 • - Miloslav Brada - projektování voboru kanalizace, vodovody (IČ 72207311), U Českého dvora 3, 326 00 Plzeň
 • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

 2.  Dotčené orgány :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

-     Městský úřad Tachov, ODSH, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

 • - Krajské ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01 Tachov

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou

 

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci dotčených pozemků a staveb

-     Městys  Stráž (IČ  00260169), Stráž  1, 348  02 Bor

-    Správa a údržba silnic Stříbro (IČ  00076520),Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

-    ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425),Teplická 874/8, 405 02 Děčín

-  Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha 3

-    RWE Distribuční služby, s.r.o. (IČ 27232425), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

-   Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.(IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

 • - Jiří Sýkora, nar. xxx, Stráž čp. 8, 348 02 Bor
 • - Marek Rejchrt, nar. xxx, Stráž čp. 5, 348 02 Bor
 • - Věra Veselá, nar. xxx, Stráž čp. 10, 348 02 Bor
 • - Věra Sýkorová, naxxx, Stráž čp. 8, 348 02 Bor
 • - Josef Antoš, nar. xxx, Stráž čp. 7, 348 05 Stráž
 • - Antonie Antošová nar. xxx, Stráž čp. 7, 348 05 Stráž

 

Občanská sdružení

 • - Nepřihlásili se

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč a byl zaplacen 12.4.2010

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   10.5.2010                                                      Sejmuto dne : 26.5.2010