Městský úřad Bor               

Odbor výstavby a územního plánování  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací       : 1078/2010/OVÚP/10                                               V Boru dne 5. května 2010

Vyřizuje          : Krasanovská

Telefon           : 374 756 131                                                       

E-mail             : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účastníci řízení :

 

Antonín Karban, nar. xxx, Stráž čp. 3, 348 02 Bor                       - žadatel

Městys  Stráž (IČ  00260169), Stráž  1, 348  02 Bor

 

Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

Dne 28. dubna 2010 podal  Antonín Karban, nar. 10.6.1964, bytem Stráž čp. 3, 348 02 Bor, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „garáže s dílnou" na p.p.č. st.p.č. 188, p.p.č. 3572 a 199/2 v k.ú. Stráž u Tachova, žádost o stavební povolení  pro tuto stavbu a žádost o spojení územního řízení s řízením stavebním. Garáž s dílnou je řešena jako samostatně stojící objekt. Objekt garáže bude napojen přípojkami na kanalizaci a vodovod.

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a současně k projednání předloženého návrhu nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

8. června 2010 v 9:00 hod

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.    

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezokladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

           

 

Doručí se :

 Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • - Antonín Karban, nar. xxx, Stráž čp. 3, 348 02 Bor
 • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

Dotčené orgány  :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle ustanovení § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - Antonín Karban, nar. xxx, Stráž čp. 3, 348 02 Bor
 • - Státní statek Jeneč, IČ 00016918, státní podnik vlikvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

 • - Marie Karbanová, nar , Stráž čp. 140, 348 02 Bor
 • - Státní statek Jeneč, IČ 00016918, státní podnik vlikvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., IČ 49789228, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
 • - RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
Subjekty podle zvláštního právního předpisu
 • - Sdružení za krásu české krajiny(IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod,adresa pro doručování :P.O.BOX 8,326 58 Plzeň
 • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23 , 323 00 Plzeň

 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

 • - Antonín Karban, nar. xxx, Stráž čp. 3, 348 02 Bor
 • - Státní statek Jeneč, IČ 00016918, státní podnik vlikvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., IČ 49789228, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
 • - RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň

 

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne , kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno,v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Otisk úředního razítka

                                                                                                            Ing.Václav Říha

                                                                                                Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

                                                                                                                MěÚ Bor

 

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,-  Kč, uhradí navrhovatel  do pokladny Městského úřadu v Boru, ve lhůtě do 8.6.2010                    

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne : 10.5.2010                                                                   Sejmuto dne : 26.5.2010