č.j. 389/10/LT

Usnesení

48. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne

21.4. 2010

 

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.3. 2010.

2. Žádosti o přidělení bytu

3. Dohodu o skončení nájmu bytu v domě č.p. 279/10 ve Stráži  ke dni
    15.5.2010.

4. Oznámení o konání Zápisu dětí do MŠ Stráž na školní rok
    2010/2011.

5. Příští zasedání zastupitelstva dne 26.5. 2010 v 17.00 hod.

6. Mzdové prostředky na rok 2010 na svačiny pro děti ZŠ Stráž.

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Smlouvu o úhradě mzdových nákladů zaměstnanců Základní školy
    Stráž v roce 2010 mezi Základní školou Stráž, příspěvkovou
    organizací a Městysem Stráž.

3. Navýšení neinvestičního příspěvku o 435.681,- Kč na mzdové
    náklady ZŠ Stráž, příspěvkové org.. Neinvestiční příspěvek na
    mzdové náklady ZŠ Stráž, příspěvkové org. bude zasílán
    měsíčně na účet ZŠ Stráž ve výši 100.000,- Kč až do vyčerpání
    neinvestičního příspěvku. Neinvestiční příspěvek na provoz
    a mzdové náklady činí v § 3113 celkem 2.375.681,- Kč.

4. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/2010 dle předložených
    závazných ukazatelů.

5. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž
    a Občanským sdružením Borská Loreta na pořádání koncertů
    4. hudebního léta Borska.
6. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a Auto
    moto veteran clubem Český les na pořádání 10. srazu historických
    vozidel - jízda Saši Kolowrata.

7. Pronájem pozemku st.p.č. 104 o výměře 18 m2, zastavěná plocha
    a nádvoří  v k.ú. Dehetná za roční nájemné 450,- Kč s účinností od
    1.4.2010.

8. Pronájem pozemků v k.ú. Borek u Tachova p.č. 956 o výměře 9516
    m2, ostatní plocha, p.č. 957  o výměře  20937 m2,  ostatní plocha
    a  p.č. 959  o výměře 9644 m2, trvalý travní porost za roční
    nájemné 4.010,- Kč s účinností od 1.4.2010. 

9. Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene
    k pozemku p.č. 2424/17 v k.ú. Stráž u Tachova.

10. Smlouvu č. IP-12-0001386/VB001 o uzavření budoucí smlouvy
      o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 717/4 a p.č. 809 v k.ú.
      Borek u Tachova uzavřenou mezi Městysem Stráž a ČEZ
      Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8. Předmětem
      této smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy
      o zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti,  jímž dojde
      k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízen
      distribuční soustavy - stavba „ Stráž, Valcha, č.st. 314 - přípojka
      NN".

11. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú.
      Dehetná p.č. 756/12 o výměře 2302 m2, orná půda, p.č. 762
      o výměře 4352 m2, orná půda, p.č. 763 o výměře 575 m2, orná
      půda, p.č. 764 o výměře 3183 m2, orná půda a p.č. 765 o výměře
      10952 m2, orná půda.

12. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 7/2006  ke dni 30.4.2010.

13. Smlouvu č. IP-12-0001448/001 o uzavření budoucí smlouvy
      o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 17/2  v k.ú. Bonětičky
      uzavřenou mezi Městysem Stráž a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
      Děčín 4, Teplická 874/8. Předmětem této smlouvy je sjednání
      podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného
      břemene na dotčené nemovitosti, jímž dojde k zajištění strpění
      umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy -
      stavba „ Bonětičky p20/3,20/4, kabel NN  ".

14. Úhradu vyúčtování spotřeb jednotlivých služeb za rok 2009 -
      volné byty v majetku Městyse Stráž v celkové výši  10.321,26  Kč.  

15. Smlouvu o dílo s fi. P. Culek, Osek 13, na projekt přeložky veř.
      osvětlení ve Stráži.

16. Smlouvu o dílo č. 2502/2010 na stavbu klubovny ve Stráži s fi.
      BAU KONEX Tlučná.

17. Dodatek č. 6 smlouvy č. 3001 s fi. Ekodepon Černošín na svoz
      tříděného odpadu.

18. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2010.

19. Plán činnosti kulturní komise na rok 2010.

20. Výjimku z počtu dětí v obou třídách MŠ na školní rok 2010/2011.

21. Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

22. Koncept zápisu do Kroniky městyse Stráž za rok 2009.

23. Účast na prvním „neoficiálním" ročníku „Setkání Stráží" dne
      26.6.2010 ve Stráži nad Nisou.

24. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků na
      pronájem pozemků v k.ú. Olešná, Bonětice a Bonětičky o celkové
      výměře 39,2366 ha za schválenou cenu 1.000,-  Kč/ha/rok do
      30.9.2010.

25. Smlouvu o investičním příspěvku mezi Městysem Stráž
      a Kulturním spolkem Bernarticka na vypracování žádosti o dotaci
      na investici - víceúčelový stan se zařízením.

26. Profinancování zakoupení víceúčelového stanu se zařízením
      formou příspěvku a  půjčky do částky 500.000,- Kč včetně DPH
      pouze v případě získání dotace  prostřednictvím MAS Český les.

27. Smlouvu o dílo č. 16/04/2010 na vypracování žádosti o dotaci
      včetně kompletace p Smlouvu o dílo č. 16/04/2010 na vypracování
      žádosti o dotaci včetně kompletace příloh na opravu  zastřešení ZŠ
      Stráž firmou Euro Adiutor - Námešný Martin.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Žádost  č.j. 00380/10/IB o pronájem pozemků v k.ú. Bernartice
     u Stráže.

 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu podpisem dodatků a smluv projednaných a schválených na
    zasedání dne 21.4.2010.

 

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Žádost o prodej pozemku st.p.č. 46 o výměře 899 m2  a  p.č. 102
    o výměře 201 m2  v k.ú. Souměř.

2. Žádost č.j. 371/10/IB, č.j. 377/10/IB a č.j. 415/10/IB na pronájem
    pozemků v k.ú. Bonětice, Bonětičky a Olešná.

 

 

 

         Karel Fišpera v.r.                                   Věra Koktová v.r.

                 starosta                                               místostarosta

 

 

Vyvěšeno:   23.4.2010

Bude sňato: 10.5.2010