VYHLÁŠKA

 

Níže uvedený finanční úřad oznamuje, že

ode   dne       21.4. 2010      do   dne   21. 5. 2010

je v budově  Finančního úřadu v Tachově, Hornická  1695  č. dveří   417  patro   I .

            ve dnech   pondělí, středa  od. 8,00  hod.   do  17,00 hod.

 

vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o

 

VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

NA ROK  2010

za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu

pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo, nebo pouze nemovitosti v obci

 

 

 

 

        S T  R  Á  Ž

      

 

 

.............................................................................................................................................................

 

 

Proti vyměření daně se mohou poplatníci uvedeni v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného podpisného seznamu. Odvolání nemá odkladný účinek, tj. nestaví placení a vymáhání daně. Odchyluje-li se vyměřená daň od přiznání k dani, lze žádat v odvolací lhůtě o sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána. Doba počínající dnem, který následuje po dni podání žádosti a končící dnem, kdy byl poplatník vyrozuměn o důvodech stanovení daně, se nepočítá do běhu odvolací lhůty.

Vyměřená daň je splatná:

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. Srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Rozdíl mezi daňovou povinností, která je splatná podle hromadného předpisného seznamu, a částkou, která byla již na dani, splatné najednou nebo v zákonných splátkách, zaplacena a zvýšení daně vyměřené z důvodu, že přiznání nebylo podáno včas, je splatné do 30 dnů ode dne, jímž končí vyložení hromadného předpisného seznamu.

Z částek, které nebyly zaplaceny včas, se platí úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti.

Splatná a nezaplacená daň, včetně příslušenství daně, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.

Poplatníkům, kteří nejsou uvedeni v hromadném předpisném seznamu, byla vyměřena celková daňová povinnost v územním obvodu příslušného finančního úřadu dnem zákonného termínu pro podání daňového přiznání v částce daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán platební výměr.

 

FINANČNÍ ÚŘAD v  ...........Tachově......................................................................

 

Dne   .............................16.4..2010................................................................... 2010.....

 

 

otisk úředního razítka

 ......................................................................................................

podpis s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněného pracovníka

 

 

Vyvěšeno (vyhlášeno) dne   16.4.2010

Obecní úřad v         ve Stráži

(městský, obvodní)

 

Bude sňato dne  22.5.2010

25 5420   MFin 5420 - vzor č. 5

 

otisk úředního razítka

 

......................................................................................................

podpis

 

Dne 16.4. 2010