Městský úřad Bor               

Odbor výstavby a územního plánování  nám.
Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 459/2010/OVÚP/8/ÚR-SP-40                                V Boru dne 8. dubna  2010

Vyřizuje          : Krasanovská

Telefon           : 374 756 131                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň           - žadatel

LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň                         - zást. žadatele

Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 23. února 2010 žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, se sídlem Guldenerova 19, 303 03 Plzeň, zastoupené na základě plné moci společností LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, se sídlem Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň, o vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a žádost o spojení územního a stavebního řízení pro stavbu „vedení NN - připojení 4 odběrních míst s předpokladem připojení dalších 5 odběrných míst" na p.p.č. 788/2 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova. 

            Na základě projednání žádosti ve spojeném územním a stavebním řízení Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „správní řád"), rozhodl takto :

 

1)    Na základě posouzení žádosti o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona vydává účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, se sídlem Guldenerova 19, 303 03 Plzeň, zastoupené na základě plné moci společností LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, se sídlem Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň, podle § 72 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

vedení NN - připojení 4 odběrních míst s předpokladem připojení dalších 5 odběrných míst na p.p.č. 788/2 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova. 

 

 • 2) Po přezkoumání žádosti o vydání stavebního povolení zhledisek uvedených v § 111 stavebního zákona vydává účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, se sídlem Guldenerova 19, 303 03 Plzeň, zastoupené na základě plné moci společností LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, se sídlem Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň, podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

 

s t a v e b n í    p o v o l e n í

 

pro stavbu vedení NN - připojení 4 odběrních míst s předpokladem připojení dalších 5 odběrných míst, umístěné na p.p.č. 788/2 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova. 

 

Charakteristika stavby

Provede se odkrytí a přerušení stávajícího kabelu, který se následně zasmyčkuje do nové rozpojovací skříně SR1. Jedna část stávajícího kabelu se připojí přímo do SR1, druhá část bude naspojkována a připojena do SR1 kabelem AYKY 3x240+120. Z SR1 bude připojena chata na parcele A. Nový kabel AXKE 4x35 bude smyčkovat skříně PS1 - PS4, které budou usazeny na hranici pozemku a budou z nich připojeny parcely B-I. Celá trasa povede neudržovanou cestou, 1 m od hranice pozemku, a bude uložena na vrapové rouře, aby nedošlo k poškození kabelu vlivem kořenového systému a z důvodu cesty. Po uložení a zakrytí kabelu se zához důkladně po vrstvách udusá a povrch volného terénu se uvede do původního stavu - zarovná se se stávajícím terénem.

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

 

1.     Stavba vedení NN bude umístěna na p.p.č. 788/2 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova tak, jak je zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení.

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

 

1.    Stavba vedení NN bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu v Boru.

2.    Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.    Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví na staveništi.

4.     Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou.

5.    Při stavbě budou dodržena ustanovení Vyhl.č. 286/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č.  502/2006 Sb., a příslušné technické normy.

6.    Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (organizací k tomu oprávněnou), která vzejde z výběrového řízení. Stavebník po vyhodnocení výběrového řízení oznámí  zdejšímu stavebnímu úřadu název a sídlo organizace, která bude stavbu provádět. Současně předloží oprávnění této organizace k provádění povolených prací.

7.     Při realizaci stavby musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden stavební deník.  Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby.

 • 8. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „Stavba povolena" a ponechá jej tam až do dokončení stavby. Štítek obdrží stavebník po právní moci tohoto rozhodnutí.
 • 9. Před zahájením výkopových prací si necháte zaměřit veškeré podzemní stavby technické infrastruktury a zajistíte jejich ochranu.
 • 10. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Tachov, odboru ŽP č.j. 118/2010-OŽP ze dne 3.2.2010, a to:
 • - Kabely AXKE-J 4x35 a AYKY 3x240+120 budou vpodélném směru uloženy na pozemku p.p.č. 788/2, min. 1 m od jeho hranice ( nejlépe ve středu cesty) tak, aby cesta pojmula vplném rozsahu i ochranné pásmo kabelu ( nikoliv 0,5 m jak je zakresleno vpředložené koordinační situaci ).
 • - Skříně RS1 a PS1-PS4 budou umístěny na p.p.č. 186/1 při jeho hranici tak, jak je zakresleno vkoordinační situaci.
 • - Pro stavbu nebude prováděno žádné odlesnění, vpřípadě potřeby odstranění jednotlivých stromů, bude toto předem projednáno sodborným lesním hospodářem pro obecní lesy Městyse Stráž.
 • - Stavbou nebudou poškozeny nebo jinak ohroženy blízké lesní pozemky a porosty.
 • - Na lesní pozemky nebudou ukládány žádné odpady nebo odpadky.
 • - Investor stavby si je vědom možného negativního působení blízkého lesa na stavbu ( pád stromů apod. ) a nebude vbudoucnu požadovat jeho odstranění.

11.   Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2010.

 • 12. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 10. prosince 2009 pod č.j. 145268/09/CPN/000 :
 • - sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 • - Při provádění stavebních prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo kohrožení nebo poškození SEK. Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen obrátit se na pracovníka společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., pověřeného ochranou sítě vkaždé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby SEK
 • - Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen před zahájením řízení na strávním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů skatodovou ochranou.
 • - Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.
 • - Při činnostech vblízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat ochranná pásma SEK tak, aby nedošlo kpoškození nebo zamezení přístupu kvedení.
 • - Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PV SEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník nebo jím pověřený subjekt provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
 • - Na trase PVSEK ( včetně ochranného pásma ) není stavebník nebo jím pověřený subjekt oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch ( např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
 • - Výkopové práce vblízkosti sloupů NVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo knarušení jejich stability ( nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 písm. b) odst. 1, příloha č. 3 kap. IV. Čl. 3a 4)
 • - Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace nad trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS
 • - Manipulační a skladové plochy je savebník nebo jím pověřený subjekt povinen zřizovat vtakové vzdálenosti od NVSEK, aby při výkonu prací vtěchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit kvedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100). Hořlavé látky skladovat nejméně 3 m od trasy NVSEK.
 • - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není stavebník nebo jím pověřený subjekt oprávněn využívat kjiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna,
 • - Vpřípadě provádění prací vobjektu je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní ( nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 písm. b) odst. 5, příloha č. 3 kap. XII. Čl.

13. Veškeré škody vzniklé stavbou  na jakémkoliv majetku odstraní stavebník na svoje náklady.

14. Podle ustanovení § 115 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.

15. 15 dní před skončením stavebních prací požádáte zdejší stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na předepsaném formuláři s potřebnými přílohami dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

O d ů v o d n ě n í

 

Dne 23. února 2010 podala společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, se sídlem Guldenerova 19, 303 03 Plzeň, zastoupená na základě plné moci společností LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, se sídlem Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň,  u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „vedení NN - připojení 4 odběrních míst s předpokladem připojení dalších 5 odběrných míst" na p.p.č. 788/2 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, žádost o stavební povolení  pro tuto stavbu a žádost o spojení územního řízení s řízením stavebním.

 

Opatřením ze dne 1. března 2010 stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a současně nařídil k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 6. dubna 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

 

Okruh účastníků řízení pro územní řízení byl stanoven podle § 85 stavebního zákona a okruh účastníků řízení pro stavební řízení byl stanoven  podle § 109 stavebního zákona.

 

V průběhu řízení stavební úřad posoudil žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby ve spojeném územním a stavebním řízení z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohrožena práva a veřejné zájmy účastníků řízení.          

K žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby ve spojeném územním a stavebním řízení stavebník předložil projektovou dokumentaci, snímek z mapy kat. nemovitostí, doklady o vlastnictví, doklad o zaplacení správního poplatku, nájemní smlouvu, závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odboru ŽP č.j. 118/2010-OŽP ze dne 3.2.2010, vyjádření o existenci distribučních sítí ČEZ distribuce, a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření Českých radiokomunikací a.s., vyjádření ČEZ ICT services, vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření SŽDC s.o., SDC Plzeň, vyjádření ČD Telematika a.s., vyjádření VUSS Plzeň , vyjádření Městského úřadu Tachov, odboru dopravy a sil. Hospodářství, vyjádření Městys Stráž.

 

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

 

P o u č e n í

 

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

            Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

 

Otisk úředního razítka

 

 

Ing. Václav Říha

vedoucí odboru výstavby a ÚP

MěÚ Bor

 

Příloha pro stavebníka :

 • - Ověřená dokumentace stavby - bude předána po právní moci tohoto rozhodnutí.
 • - Štítek „ Stavba povolena " - bude předán po právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pol. 17 písm. i) ve výši 3.000,- Kč, a pol. 18 písm. a), ve výši 1.000,- Kč.

 

Rozhodnutí obdrží účastníci řízení :

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
 • - LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

Dotčené orgány  :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle ustanovení § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Subjekty podle zvláštního právního předpisu
 • - Nepřihlásili se

 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
 • - LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor
 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   9.4.2010                                                       Sejmuto dne : 26.4.2010