KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

                                                                                         Dle rozdělovníku

 

VÁŠ DOPIS ZN. :                                                                                                 

ZE DNE :

NAŠE Č.J. : RR/1227/10

NAŠE SP.ZN. : ZN/159/RR/10

 

VYŘIZUJE : Bc. Jitka Hejlíčková, František Svoboda

TEL. :       377 195 557

377 195 440

FAX :       377 195 478

E-MAIL : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

               

DATUM : 30.3.2010

 

V Y R O Z U M Ě N Í

o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

 

         Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen „odvolací orgán"), jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10, § 11 odst. 1 písm. b), § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), tímto

 

v y r o z u m í v á

 

účastníky řízení, že dne 17.3.2010 bylo zahájeno řízení o odvolání na podkladě odvolání podaných těmito účastníky :

 

 • 1. Pavla Slachová, Mladotice 43, 331 41, Kralovice
 • 2. Město Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46, Hora Svaté Kateřiny (zastoupené Advokátní kanceláří Šikola a partneři, s.r.o., Dvořákova 13, 602 00, Brno)
 • 3. Obec Blatno, Blatno 59, 439 84, Blatno
 • 4. Ing. Vlastimil Bočan, Čepirohy 85, 434 01, Most
 • 5. Ing. Jana Vrbasová, Nádražní 155, 664 08, Blažovice
 • 6. Ing. Jaroslav Lekeš, Nad Palatou 16, 150 00, Praha
 • 7. Pavel Šilhánek, Na Výsluní 602, 439 81, Kryry
 • 8. Danuše Šilhánková, Na Výsluní 602, 439 81, Kryry
 • 9. Ing. Zuzana Aschenbrennerová, Číňov 5, 438 01, Žatec
 • 10. Zdeněk Novotný, Mlynářská 2657, 438 01, Žatec
 • 11. Oldřich Novotný, Rabštejnská 55, 323 00, Plzeň
 • 12. PP servis a.s., Náměstí 107, 439 88, Blšany; Ing. Jaroslav Pochman, Zavidov 104, 270 35, Zavidov; Ing. Olga Vašíčková, Strojetice 14, 439 86, Kryry; Blanka Chvalovská, Žatecká 5, 439 88, Blšany; Jaroslav Fric, Strojetice 57, 439 86, Kryry; Zdeněk Poborský, Družstevní 137, 439 88, Blšany; Zemědělská společnost Blšany s.r.o., Náměstí 107, 439 88, Blšany; Zdeněk Braniš, Očihov 3, 439 87, Očihov; Antonín Fröhlich, Lipová 64, 439 88, Blšany; Ing. František Ritter, Moskevská 2209, Žatec (zastoupeni JUDr. Karlem Davidem, advokátní kanceláří, Beneše zLoun 50, 440 01, Louny)
 • 13. Hana Bartošová, Jan Bartoš, Ing. Jan Bartoš, všichni bytem Radíčeves 40, 438 01, Žatec (zastoupeni Advokátní kanceláří Šikola a partneři s.r.o., Dvořákova 13, 602 00, Brno

 

Odvolání byla podána proti rozhodnutí o umístění stavby :

 

VTL plynovod DN 1400 PN 85 - hranice SRN/ČR - Hora Svaté Kateřiny - Rozvadov, „Gazela" (dále jen „stavba").

           

Rozhodnutí o umístění stavby bylo pod č.j. 476/OVÚP/09/434 vydáno dne 2.12.2009 Městským úřadem Stříbro, odborem výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 63, 349 01, Stříbro, na základě pověření Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Odvolací orgán tímto dále vyrozumívá účastníky řízení o odvolání, která byla podána proti výše uvedenému rozhodnutí, o tom, že :

 

podle § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Mohou tak učinit v termínu do 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto vyrozumění. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto.

 

 

Odůvodnění postupu odvolacího orgánu podle § 36 odst. 3 správního řádu :

 

            Žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby společnost RWE Transgas Net, s.r.o. (IČ 27260364), Na Hřebenech II 1718/8, 140 21, Praha 4, která byla s účinností od 4.3.2010 změněna na společnost NET4GAS s.r.o. (IČ 27260364), Na Hřebenech II 1718/8, 140 21, Praha 4. Společnost NET4GAS s.r.o. podala dne 22.3.2010 u odvolacího orgánu podle § 45 odst. 4 správního řádu žádost o zúžení předmětu žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, které spočívá v následujícím :

 

SO 01    VTL plynovod DN 1400

Tento objekt stavby nebude realizován v k.ú. Brandov v úseku 0,0 až 0,3 km. Realizován tedy bude až od km 0,3 stavby. Úsek 0,0 až 0,3 km bude projednán nově v samostatném územním řízení z důvodu časové koordinace s napojením na přepravní soustavu SRN.

Dále nebude tento objekt stavby realizován v úseku 8,3 až 10,4 km v k.ú. Hora Svaté Kateřiny. Stavba plynovodu bude v km 8,3 napojena na původní kilometráž 10,4 technickým propojením s umístěním na pozemku p.č. 1506/1 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny, který byl již v územním řízení pozemkem dotčeným stavbou.

SO 15   Rozšíření HPS Hora Sv. Kateřiny - terénní úpravy, příjezdové a

              zpevněné plochy

Tento objekt stavby byl zrušen bez náhrady.

SO 16   Rozšíření HPS Hora Sv. Kateřiny - potrubní rozvody

Tento objekt stavby byl zrušen bez náhrady.

SO 17   Rozšíření HPS Hora Sv. Kateřiny - stavební část pro měření kvality  

             plynu

Tento objekt stavby byl zrušen bez náhrady.

SO 18  Rozšíření HPS Hora Sv. Kateřiny - kanalizace, vodovod

Tento objekt stavby byl zrušen bez náhrady.

SO 19   Rozšíření HPS Hora Sv. Kateřiny - slaboproudé rozvody

Tento objekt stavby byl zrušen bez náhrady.

SO 20   Rozšíření HPS Hora Sv. Kateřiny - silnoproudé rozvody a uzemnění

Tento objekt stavby byl zrušen bez náhrady.

SO 21   Rozšíření HPS Hora Sv. Kateřiny - stavební část pro obchodní měření

Tento objekt stavby byl zrušen bez náhrady.

SO 22   Rozšíření HPS Hora Sv. Kateřiny - stavební část filtrace

Tento objekt stavby byl zrušen bez náhrady.

SO 23   Dálkový optický kabel

Zúžení předmětu žádosti týkající se tohoto objektu stavby v celém rozsahu odpovídá zúžení žádosti u objektu SO 01.

 

 

            Zúžením předmětu žádosti tak došlo i ke změně (zúžení) výčtu pozemků dotčených umístěním stavby.

 

            Vzhledem ke zúžení předmětu žádosti byl žadatelem změněn také název stavby na „VTL plynovod DN 1400 - HPS Brandov - Rozvadov".

 

 

            Účastníci řízení mohou nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí v úřední dny tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.00 hod. v kanceláři č. 440 budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13, Plzeň. V ostatní dny tj. v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.30 hod., v pátek od 8.00 do 13.00 hod. na základě předchozí telefonické domluvy na shora uvedených telefonních číslech.

 

                                                                                   Ing. arch. Miloslav Michalec

                                                                            vedoucí odboru regionálního rozvoje                                                    

 

Vyrozumění obdrží :

 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu obdrží jednotlivě :

 • - NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21, Praha 4

      (v zastoupení RWE Plynoprojekt s.r.o., U plynárny 223/42, 140 21, Praha)

Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu

 

Dále obdrží samostatné písemné vyhotovení s žádostí o zveřejnění na úřední desce a po sejmutí vrácení zpět odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje :

 • - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností, Škroupova 18, 306 13, Plzeň
 • - Město Chomutov, Město Jirkov, Město Podbořany, Město Blšany, Město Hora Svaté Kateřiny, Město Kralovice, Město Stříbro, Město Vroutek, Město Kryry, Město Bor, Město Přimda, Městys Stráž, Obec Bílov, Obec Benešovice, Obec Blatno, Obec Boleboř, Obec Brandov, Obec Březno, Obec Čeradice, Obec Dražeň, Obec Droužkovice, Obec Horní Bělá, Obec Hrušovany, Obec Hvozd, Obec Křelovice, Obec Kšice, Obec Líté, Obec Lubenec, Obec Mladotice, Obec Nové Sedlo, Obec Očihov, Obec Otvice, Obec Pastuchovice, Obec Pernarec, Obec Pesvice, Obec Pláně, Obec Potvorov, Obec Rozvadov, Obec Trpísty, Obec Údlice, Obec Úněšov, Obec Velečín, Obec Vrskmaň, Obec Všehrdy, Obec Vysoká Pec, Obec Zahrádka, Obec Záchlumí, Obec Žihle, Obec Žíželice.

 

         Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se podle § 144 správního řádu toto vyrozumění účastníkům řízení, kromě účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

 

Vyrozumění musí být zveřejněno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po zveřejnění se písemnost považuje za oznámenou (doručenou) ostatním účastníkům řízení. Současně musí být v uvedené lhůtě splněna povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu. Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se lhůta 15 dnů pro vyjádření počítá ode dne následujícího po dni oznámení (doručení) písemného vyhotovení vyrozumění, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byla nedoručená a nevyzvednutá zásilka připravena k vyzvednutí.

 

Při doručování veřejnou vyhláškou se v odvolacím řízení postupuje podle správního řádu včetně počítání lhůt. To znamená, že lhůty ostatním účastníkům řízení pro možnost vyjádření se odvíjí ode dne oznámení (doručení) tohoto vyrozumění na úřední desce správního orgánu, který toto vyrozumění doručuje a tím je odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje (§ 25 odst. 3 správního řádu).

 

 

Zveřejněno dne : 2.4.2010                                      Sejmuto dne :..............................

(podpis a razítko oprávněné osoby)

 

 

Zveřejněno dálkovým přístupem dne :2.4.2010          Sejmuto dne :..............................