Městský úřad Bor
Odbor výstavby a územního plánování                             
nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 791/2010/OVÚP/16                                             v Boru dne 31. března 2010

Vyřizuje           : Krasanovská

Telefon : 374 756 131                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

 

MUDr. Lenka Kašová, nar. 4.11.1957, Na Koželužně 625, 345 06 Kdyně           - žadatel

Dana Traxmandlová, nar. 14.4.1943, Poděvousy 35, 345 61                                  - žadatel

Jaroslava Štědráková, nar. 5.3.1962, Ladova 216, 353 01 Mariánské Lázně- zást.žadatelů

Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

Oznámení o zahájení územního řízení

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

                Dne 25. března 2010  podala  MUDr. Lenka Kašová, nar. 4.11.1957, bytem Na Koželužně 625, 345 06 Kdyně a Dana Traxmandlová, nar. 14.4.1943, bytem Poděvousy 35, 345 61,  zastoupené na základě plné moci Jaroslavou Štědrákovou, nar. 5.3.1962, Ladova 216, 353 01 Mariánské Lázně, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „vrtané studny", umisťované na p.p.č. 186/1 v k.ú. Borek u Tachova. Vrtaná studna bude sloužit k zásobování rekreační chaty vodou.

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně k projednání předloženého návrhu nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 

6. května 2010 v 9:00 hod.

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.      

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování současně oznamuje účastníkům řízení, že třetí pracovní den, následující po dni konání ústního jednání, budou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí, a že účastníci řízení mají možnost ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se k těmto podkladům vyjádřit do vydání rozhodnutí ve věci.

           

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezokladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

Doručí se :

 Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • - MUDr. Lenka Kašová, nar. 4.11.1957, Na Koželužně 625, 345 06 Kdyně
 • - Dana Traxmandlová, nar. 14.4.1943, Poděvousy 35, 345 61
 • - Jaroslava Štědráková, nar. 5.3.1962, Ladova 216, 353 01 Mariánské Lázně
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

Dotčené orgány  :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Obvodní báňský úřad vPlzni, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle ustanovení § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

 

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

 

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
 • - Jitka lebová, nar. 14.6.1967, Lesní 1609, 347 01 Tachov
 • - Dana Maříková, nar. 12.9.1979, Kolmá 569, Blovice
 • - Václav Holman, nar. 28.3.1939, Fučíkova 1200, 347 01 Tachov
 • - Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, IČ 00469483, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 113 59 Praha 1
 • - Oblastní rada ČMOS PŠ Tachov, IČ 69981469, Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro
 • - Václav Kobes, nar. 28.3.1944, Husova třída 413, Holýšov, 345 62
 • - Ladislav Ploch, nar. 11.4.1953, V.Paiskra 2697, 272 01 Kročehlavy
 • - Ilona Plochová, nar. 8.1.1960, Malé Přítočno 25, 271 01 Kladno
 • - Bohumil Novohradský, nar. 19.2.1936, Hornická 1386, 347 01 Tachov
 • - Marie Novohradská, nar. 4.7.1945, Hornická 1386, 347 01 Tachov

 

Subjekty podle zvláštního právního předpisu

 • - Sdružení za krásu české krajiny(IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod, adresa pro doručování :P.O.BOX 8,326 58 Plzeň
 • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

 

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Otisk úředního razítka

 

                                                                                              Ing. Václav Říha

                                                                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                     MěÚ Bor

 

 

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,-  Kč

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   1.4.2010                                                            Sejmuto dne : 16.4.2010