Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  

nám. Republiky čp. 1, 

348 02  Bor

Č. jednací       : 718/2010/OVÚP/13                                                          v Boru dne 30.3.2010

Vyřizuje          : Říha

Telefon           : 374 756 128                                                       

E-mail             : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účastníci řízení :

Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor                                                -  žadatel

INGEM inženýrská, a.s. (IČ 63504006), Plzeň, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň       - zástupce žadatele

 

 

Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

 

            Dne 18.3.2010, podala společnost INGEM inženýrská, a.s. (IČ 63504006), Plzeň, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, zastupující na základě plné moci Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby „Zástavba území 21 RD - Městys Stráž" na st.p.č. 385 a pozemcích p.č. 2415, 2424/1, 2424/5, 2424/13, 2424/14, 2424/15, 2424/16, 2424/17, 2432, 2464/12, 2433/1, 2446/1,3430, 150/12, 2446/12, 2445/17, 3551, 3348/8, 3348/3, 3348/1 a 2442/4 v k.ú. Stráž u Tachova.

           Změna územního rozhodnutí řeší částečnou úpravu pozemků pro RD ve vztahu k sousednímu zemědělskému provozu s tím, že se navrhuje umístění oddělovacího pásu veřejné zeleně (nízká a středně vysoká zeleň) v min. šíři 5 m, na pozemku p.č. 2424/1 a pozemku p.č. 2424/5 v k.ú. Stráž u Tachova, podél společné hranice těchto pozemků s pozemkem p.č. 2424/2 a st.p.č. 438 v témže k.ú..

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a současně k projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den.

 

6. května 2010 v 9:00 hod

 

se schůzkou pozvaných na obecním úřadu Stráž.

 

 

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto

-     2     -

 

účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání změny územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

 

 

Doručí se :

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

-    INGEM inženýrská, a.s. (IČ 63504006), Plzeň, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

-    Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor                                               

 

Dotčené orgány :

  • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

-     Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Pobřežní 140, 347 01 Tachov

  • - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Hornická 1533, 347 01 Tachov
  • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

-      Městský úřad Tachov, ODSH, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.    

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm  stavebního zákona:

 

Vlastníci pozemků a staveb :

-      Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor 

  • - Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov

-     Správa a údržba silnic Stříbro (IČ 00076520), Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

-     ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín
-     Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha 3

-      RWE Distribuční služby, s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

  • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

-    Marčanová Marie (nar. 21.11.1935), Stráž čp. 232, 348 02 Bor

-    KV Rents s.r.o. (IČ 28447964), Stráž čp. 309, 348 02 Bor

-    Pitra František (nar. 20.2.1934), Stráž čp. 259, 348 02 Bor

-    Pitrová Anna (nar. 5.7.1941), Stráž čp. 259, 348 02 Bor

-    Soukup Karel (nar. 2.11.1959), Stráž čp. 291, 348 02 Bor

-    Soukupová Jitka (nar. 23.4.1964), Stráž čp. 291, 348 02 Bor

-     3     -

 

-    Petřivalský Vladimír (nar. 14.11.1941), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Petřivalská Miluška (nar. 24.2.1942), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Fišer Karel (nar. 19.9.1960), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Fišerová Jiřina (nar. 23.2.1963), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Petřivalská Daniela (nar. 21.11.1974), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Masaříková Alena (nar. 29.9.1943), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Donovalová Alena (nar. 10.2.1952), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-    Donoval Jaroslav (nar. 1.8.1950), Stráž čp. 294, 348 02 Bor

-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž čp. 1, 348 02 Bor 

-    Třemošenská a.s. (IČ 26345625), Brožíkova 862, Třemošná, 330 11

  • - Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov

-     Hrůza Josef (nar.2.2.1975), Mírová 1278, Stříbro, 349 01 Stříbro

-     Kadlec Jan (nar. 18.2.1973), Stráž čp. 268, 348 02 Bor

-     Fišpera František (nar. 22.9.1924), Stráž čp. 258, 348 02 Bor

-     Fišperová Miloslava (nar. 20.7.1928), Stráž čp. 258, 348 02 Bor

 

Subjekty podle zvláštního právního předpisu:

-   Sdružení za krásu české krajiny (IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod, adresa pro doručování : P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň

 -     Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

 

 

     Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

                                                                            

                                                                                              Ing. Václav Říha

                                                                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                 MěÚ Bor

 

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 20 písm. a) ve výši 200,-  Kč, uhradí žadatel  do pokladny Městského úřadu v Boru, ve lhůtě do 6.5.2010.

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :  31.3.2010                                                                 Sejmuto dne : 19.4.2010