Městský úřad Bor               

Odbor výstavby a územního plánování                          

nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 554/2010/OVÚP/2                                                  v Boru dne 29. března 2010  vyřizuje          : Pavel Vokroj

Telefon : 374 756 129                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

Ing. Eliška Nováková nar. 20.5.1967, Žižkova 1719, 347 01 Tachov                    - stavebník

Ing. Pavel Novák nar. 17.5.1963, Žižkova 1719, 347 01 Tachov                           - stavebník

 

Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

            Dne 3. března 2010, podala Ing. Eliška Nováková nar. 20.5.1967, Žižkova 1719, 347 01 Tachov a Ing. Pavel Novák nar. 17.5.1963, Žižkova 1719, 347 01 Tachov, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování  žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace a ČOV - Valcha č.p. 12 a 18", umístěné na p.p.č. 716, 717/14, 806/5 a st.p.č. 43 to vše v k.ú. Borek u Tachova.

            Jedná se o vybudování dešťové a splaškové kanalizace ze stavebních objektů v obci Valcha č.p. 12 a 18 s napojením na ČOV a vyústěním do sousedního Čaňkovského potoka. Vyústění vyčištěné kanalizace je navrženo do Čaňkovského potoka na parcele č. 808/5, jehož majitelem je Městys Stráž. Vyústění je v ř. km cca 4,0 km.

            Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně k projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den.

 

30. dubna 2010 v 9:00 hod

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby .

Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

 

Doručí se :

 Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

-     Ing. Eliška Nováková nar. 20.5.1967, Žižkova 1719, 347 01 Tachov

-     Ing. Pavel Novák nar. 17.5.1963, Žižkova 1719, 347 01 Tachov 

-     Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Stráž

 

Dotčené orgány  :

  • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
  • - Městský úřad Tachov OŽP, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

    

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

  • - ČEZ Distribuce a.s. IČ 272232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
  • - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary IČ 49789228,Studentská 328/64 360 07 KarlovyVary
  • - Telefonica O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4
  • - Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Husitská 35, 347 01 Tachov

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-     Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Stráž

-     Klinka Karel nar. 23.11.1945, Stadtrodská 1487, 347 01 Tachov

-     Šleglová Eva nar. 6.1.1953, Na Výsluní 31, 345 26 Bělá nad Radbuzou

-     Šeneková Jana nar. 6.7.1956, Na Výsluní 559, 348 02 Bor

-     Valečková Milena nar. 17.10.1949, Brnířov 58, 345 06 Domažlice

-     Klinka František nar. 24.8.1944, Přimdská 536, 348 02 Bor

-     Kolmanová Marie nar. 5.6.1943, Malé Dvorce 5, 348 06 Přimda

-     Göndörová Blažena nar. 13.9.1941, Újezd Svatého Kříže 115, 345 25 Domažlice

 

Subjekty podle zvláštního právního předpisu

  • - Sdružení za krásu české krajiny (IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod, adresa pro doručování : P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň
  • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23 , 323 00 Plzeň

 

              Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení,pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne , kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno,v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

                                                                                                      Otisk úředního razítka

                                                                                                

                                                                                                            Ing.Václav Říha

                                                                                                vedoucí odboru výstavby a ÚP 

                                                                                                                MěÚ Bor

 

                                                                                          

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 30.3.2010                                                                  Sejmuto dne : 16.4.2010