Městský úřad Bor
Odbor výstavby a územního plánování                          
náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor
           

Č.jednací         : 727/2010/OVÚP/4                                                v Boru dne 26. března 2010

Vyřizuje           : Krasanovská

Telefon : 374 756 131

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci  řízení:

 

Marek Rejchrt, nar. 13.1.1987, Stráž čp. 6, 348 02 Bor                -žadatel   

Miloslav  Brada - projektování  v oboru kanalizace, vodovody (IČ  72207311),  U  Českého dvora 3,  326  00  Plzeň                                                         - zástupce žadatele

Městys  Stráž (IČ  00260169), Stráž  1, 348  02 Bor

                                                                

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

            Dne 19. března 2010 podal Marek Rejchrt, nar. 13.1.1987, bytem Stráž čp. 6, 348 02 Bor, zastoupen na základě plné moci p.Miloslavem Bradou - projektování  v oboru kanalizace, vodovody (IČ  72207311),  U  Českého dvora 3,  326  00  Plzeň, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Kanalizační  přípojka" , na st.p.č. 108, p.p.č. 3348/1 a p.p.č. 3348/3 v k.ú Stráž u Tachova.

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 

4. května 2010 v 9:00 hod.

 

se schůzkou pozvaných v budově úřadu Městys Stráž.

 

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.

 

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.      

 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezokladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

 

Obdrží a k účasti se zvou :

1.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

 • - Marek Rejchrt, nar. 13.1.1987, Stráž čp. 6, 348 02 Bor
 • - Miloslav Brada - projektování voboru kanalizace, vodovody (IČ 72207311), U Českého dvora 3, 326 00 Plzeň
 • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

 

 2.  Dotčené orgány :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

-     Městský úřad Tachov, ODSH, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

 • - Krajské ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01 Tachov

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou

 

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci dotčených pozemků a staveb

-     Městys  Stráž (IČ  00260169), Stráž  1, 348  02 Bor

-    Správa a údržba silnic Stříbro (IČ  00076520),Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

-    ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425),Teplická 874/8, 405 02 Děčín

-  Telefónica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), DLSS Plzeň, P.O. Box 56, 130 76, Praha 3

-    RWE Distribuční služby, s.r.o. (IČ 27232425), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

-   Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.(IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

 • - Josef Antoš, nar. 27.12.1951, Stráž čp. 7, 348 05 Stráž
 • - Antonie Antošová nar. 4.6.1952, Stráž čp. 7, 348 05 Stráž
 • - Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor
 • - Marek Rejchrt, nar. 13.1.1987, Stráž čp. 6, 348 02 Bor
 • - Česká pošta s.p. (IČ 47114983),Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 , odštěpný závod Západní Čechy, Solní 260, 301 99 Plzeň

 

Občanská sdružení

 • - Sdružení za krásu české krajiny, IČ 27017982, Domažlická 89, 333 01 Stod, P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň
 • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů, IČ 27004082, Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

 

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Otisk úředního razítka

                                                                                 

                                                                                  Ing. Václav Říha

                                                                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                   MěÚ Bor

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,-  Kč, uhradí žadatel do pokladny Městského úřadu v Boru, ve lhůtě do 20.4.2010                    

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   29.3.2010                                                  Sejmuto dne : 13.4.2010