č.j. 282/10/LT

Usnesení

47. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 24.3. 2010

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.2. 2010.

2. Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení za
    sledované období.

3. Zprávu finančního výboru o projednání rozpočtu na rok 2010.

4. Dodatek nájemní smlouvy na rok 2010 na nájem objektů kotelen
    a technologického zařízení kotelen ve Stráži mezi Městysem Stráž
    a SBTH Města Bor.

5. Žádosti o přidělení bytu

6. Žádost o pronájem pozemku ve Stráži.

7. Aktualizaci Povodňového plánu  Městyse Stráž.

8. Uzavření školní družiny v době Velikonočních prázdnin 
    1.-2.4.2010.

9. Uzavření ZŠ Stráž dne 3.5.2010 z důvodu školení celého
    pedagogického sboru v Tachově.

10. Opravu administrativní chyby v usnesení 2/15 z 46. ZM Stráž ze
      dne 24.2.2010 - Smlouva o dílo č. 10/2010 s firmou RRA Šumava
      k vypracování žádosti o dotaci na Územní plán Městyse Stráž.

11. Příští zasedání zastupitelstva dne 21.4. 2010 v 17.00 hod.


2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Rozpočet Městyse Stráž na rok 2010.
    Celkové příjmy rozpočtu ve výši 17.305.943,- Kč, celkové výdaje
    rozpočtu ve výši 21.789.943 Kč, celkové financování ve výši
    4.484.000,- Kč.
3. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010 dle tabulky č.1 v tabulkové
    části materiálu „ Rozpočet na rok 2010 - návrh ".

4. Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Stráž, přísp. organizace, dle
    schváleného rozpočtu na rok 2010 zasílat měsíčně na účet MŠ Stráž
    ve výši 40.000,- Kč do vyčerpání schváleného neinvestičního
    příspěvku v rozpočtu na rok 2010.

5. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Stráž, přísp. organizace, dle
    schváleného rozpočtu na rok 2010 zasílat měsíčně na účet ZŠ Stráž
    ve výši 170.000,- Kč do vyčerpání schváleného neinvestičního
    příspěvku v rozpočtu na rok 2010.

6. Smlouvu o provádění udržovacích prací na hřbitově ve Stráži na rok
    2010 mezi Městysem Stráž a hokejovým oddílem TJ Sokol Stráž 
    o.s..

7. Smlouvu o provádění udržovacích prací na hřbitově v Bernarticích
    na rok 2010 mezi Městysem Stráž a KS Bernarticka.

8. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a TJ
    Sokol Stráž o.s. na činnost mládežnických týmů oddílu kopané.

9. Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
    Městysem Stráž a Strážskou obchodní společností s.r.o.

10. Plán činnosti finančního výboru na rok 2010.

11. Prodej pozemků v k.ú. Olešná p.č. 298 o výměře 1780 m2, orná
      půda, p.č. 329/2 o výměře 30 m2, orná půda a p.č. 329/3 o výměře
      220 m2, orná půda  za  celkovou cenu 7.000,- Kč s tím, že kupující
      uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad
      schválených na zasedání ZM dne 25.11.2009.

12. Pronájem pozemků v k.ú. Dehetná p.č. 204 o výměře 2032 m2, 
      orná půda, p.č. 216 o výměře 6878 m2,  orná půda, p.č. 221/12 
      o výměře  44754 m2, orná půda, p.č. 221/14 o výměře 4768 m2,
      orná půda, p.č. 221/16 o výměře 7193 m2, orná půda a p.č. 431/2
      o výměře 151 m2, orná půda za roční nájemné 6.578,- Kč
      s účinností od 1.1.2010 do 31.12.2014.

13. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
      k pozemku p.č. 3348/8 v k.ú. Stráž u Tachova uzavřenou mezi
      Městysem  Stráž  a  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4,
      Teplická 874/8. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek
      pro budoucí uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na
      dotčené nemovitosti, jímž dojde k zřízení a provozování
      podzemního vedení NN stavby „ STRÁŽ p.č. 199/1, 8 BJ - Kabel
      NN ".

14. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 8 N/98   ke dni 31.3.2010.

15. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku st.p.č. 104
      o výměře 18 m2  v k.ú. Dehetná.

16. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Borek
      u Tachova p.č. 956 o výměře 9516 m2, ostatní plocha, p.č. 957
      o výměře  20937 m2, ostatní plocha a  p.č. 959 o výměře 9644 m2,
      trvalý travní porost.

17. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků:

      k.ú. Olešná - p.č. 329/4, 329/5, 400/2, 400/4, 400/5, 450/6,
                            450/12, 480/2, 767/1 a 767/3 o celkové výměře
                            3,5689 ha,

      k.ú. Bonětice - p.č. 281, 300, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12,
                               357/14, 357/18, 357/19, 357/20, 359, 407, 553/3,
                               752/7, 1098/1, 1098/2, 1125/1, 1136/1, 1136/15,
                               1155 a 1234/6 o celkové výměře 19,8828 ha, 

      k.ú. Bonětičky - p.č. 25/1, 25/4, 25/5, 107, 132/3, 132/4, 132/5,
                                 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 134, 260/1, 260/2,
                                 260/4, 260/5, 293/4, 366, 390/1, 390/5, 390/6,
                                 417/1, 417/2, 417/3, 418, 439, 440,  443, 447/4,
                                 447/5, 447/7, 447/8, 447/9, 450, 468/2, 483,
                                 539/3, 539/4, 588, 612/2, 639 a 721/2 o celkové
                                 výměře 15,7849 ha.
18. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů  za rok
      2009 na údržbu veřejné zeleně v obci.

19. Smlouvu č. 09410051 o koupi veřejného osvětlení ve Stráži.
20. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění provozu veřejného osvětlení
      č. 273002V005.

21. Stavbu garáže pro 6 OA ve smyslu stanoviska ing. arch.Alexandry
      Kaskové autorky stávajícího územního plánu Městyse Stráž. 

22. Přeložku veřejného osvětlení ve Stráži v ulici od domu č.p. 250
      k domu č.p. 261 a zadání projektu na realizaci přeložky veřejného
      osvětlení.

23. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a TJ
      Sokol Stráž o.s. na Velikonoční zábavu.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu Městyse Stráž podpisem dodatků a smluv projednaných
    a schválených na zasedání dne 24.3.2010.

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:
1. Žádost č.j.: 00265/10/IB o pronájem pozemků v k.ú. Dehetná.

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:

1. Usnesení 2/21 z 32. ZM Stráž ze dne 11.3.2009 o výběru firmy
    Elektrofirma Ryba a Viterna, Pernolec 39, 348 01 Staré Sedliště na
    Provozování veřejného osvětlení.


6/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:
1. Kontrolnímu výboru připravit plán činnosti na rok 2010.
2. Kulturní komisi připravit plán činnosti na rok 2010.

               Karel Fišpera  v.r.                        Věra Koktová v.r.
                       starosta                                    místostarosta

Vyvěšeno: 25.3. 2010

Bude sňato: 12.4.2010