č.j. 225/10/IB

Městský úřad Bor               

Odbor výstavby a územního plánování  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 459/2010/OVÚP/5                                                 V Boru dne 1. března  2010

Vyřizuje          : Krasanovská

Telefon           : 374 756 131                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účastníci řízení :

ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň           - žadatel

LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň                         - zást. žadatele

Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 23. února 2010 podala společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, se sídlem Guldenerova 19, 303 03 Plzeň, zastoupená na základě plné moci společností LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, se sídlem Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň,  u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „vedení NN - připojení 4 odběrních míst s předpokladem připojení dalších 5 odběrných míst" na p.p.č. 788/2 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, žádost o stavební povolení  pro tuto stavbu a žádost o spojení územního řízení s řízením stavebním.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a současně k projednání předloženého návrhu nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

6. dubna  2010 v 9:00 hod

se schůzkou pozvaných v budově úřadu Městys Stráž.

Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.    

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezokladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

           

Doručí se :

 Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
 • - LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

Dotčené orgány  :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle ustanovení § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Subjekty podle zvláštního právního předpisu

 • - Sdružení za krásu české krajiny(IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod,adresa pro doručování :P.O.BOX 8,326 58 Plzeň
 • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23 , 323 00 Plzeň

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
 • - LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor
 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne , kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno,v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

                                                                                                            Ing.Václav Říha

                                                                                                Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

                                                                                                                MěÚ Bor

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 3.3.2010                                                                   Sejmuto dne : 19.3.2010