Č.j. 96/10/LT                                         

Obec: Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/2002   

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo Městyse Stráž se na svém zasedání dne 27.1.2010, usnesením č. 2/14 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2002 Řád veřejného pohřebiště

Čl. 2

Účinnost

          Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2010 .

 

                       Věra Koktová v.r.                                                        Karel Fišpera v.r.

                        místostarosta                                                                    starosta

   

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.2.2010

Sejmuto z úřední desky dne:   16.2.2010