Č.j. 56/10/LT

Usnesení

45. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž

konaného dne 27.1. 2010

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.12. 2009.

2. Žádost o přidělení bytu.

3. Složení komise pro výběr firmy na stavbu „Klubovna ve Stráži".

4. Informaci o prověření možností prodloužení otvírací doby pro
    veřejnost pošty ve Stráži.

5. Uzavření školní družiny v době pololetních prázdnin.

6. Příští zasedání zastupitelstva dne 24.2. 2010 v 17.00 hod.


 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

2. Společnost  AC CORPORATE  a.s. a pojišťovacího makléře
    Dr. Zdeňka Konfršta k zajišťování pojišťovacích služeb Městyse
    Stráž.

3. Výpověď Mandátní smlouvy mezi Městyse Stráž a firmou INSIA
    s.r.o. Praha.

4. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a TJ
    Sokol Stráž o.s. na masopustní taneční zábavu.

5. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž
    a Kulturním spolkem Bernarticka  na masopust.

6. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž
    a Kulturním spolkem Bernarticka na dětské maškarní.

7. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž
    a Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčníků Stráž na masopust.

8. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž a TJ
    Sokol Stráž o.s. na dětský maškarní rej.

9. Pronájem pozemků:

    k.ú. Stráž u Tachova  -  p.č. 3348/2 o výměře 96 m2, p.č. 3362
    o výměře 166 m2  a p.č. 397/11 o výměře 26 m2,

    k.ú. Souměř  -  p.č. 98 o výměře 38 m2, p.č. 56/3 o výměře 2 m2,  
    p.č. 1049/1 o výměře 9 m2, p.č. 45/2 o výměře 3 m2, st.p.č. 38
    o výměře 6 m2, p.č. 47/2 o výměře 3 m2, p.č. 49/2 o výměře 9 m2
    a p.č. 1057/4 o výměře 10 m2 za roční nájemné 100,- Kč s účinností
    od 1.1.2010 Občanskému sdružení  Souměř.
10. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku st.p.č. 4/1
      o výměře 1136 m2, zastavěná  plocha a nádvoří v k.ú. Bonětice.

11. Uzavření nájemní smlouvy mezi Městysem Stráž a Pozemkovým
      fondem ČR na pronájem části pozemku p.č. 2424/1 o výměře

      380 m2 v k.ú. Stráž u Tachova.

12. Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem ke hřbitovu v k.ú.
      Stráž u Tachova p.č. 3348/17 o výměře 345 m2, ostatní plocha -
      ostatní komunikace a p.č. 3348/18 o výměře 378 m2, ostatní
      plocha - ostatní komunikace z  vlastnictví Plzeňského kraje do
      vlastnictví Městyse Stráž.

13. Přidělení bytu v bytovém domě č.p. 311/7 ve Stráži od 1.2.2010.

14. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se zrušuje obecně
      závazná vyhláška č. 3/2002 Řád veřejného pohřebiště.

15. Směrnici č. 1/2010 Městyse Stráž Řád veřejného pohřebiště.
16. Dodatek č.1 SO č. 86/07 s firmou Vodárny a kanalizace K. Vary.
17. Dodatek ke SO č. 05/2009 s agenturou RRA Šumava.
18. Mandátní smlouvu č. 004AS-TDI-10 s firmou Ingem inženýrská
      a.s. Plzeň.
19. Podání žádosti o dotace v roce 2010: na opravu střechy ZŠ ve    
      Stráži, na úhradu nového územního plánu, na výměnu oken v MŠ
      ve Stráži, na komunikaci do bytové zóny ve Stráži,  na realizaci  
      parku ve Stráži.
20. Firmu RRA Šumava pro poskytnutí pomoci a vypracování žádostí
      o dotace v roce 2010.

21. Žádosti o snížení poplatku za likvidaci odpadů pro rodinu Igora
      Hofmanna, Stráž 167 a rodinu Karla Ptáka, Strachovice 20 - na
      polovinu.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:
1. Starostu podpisem dodatků a smluv projednaných a schválených na
    zasedání  dne 27.1.2010.

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:

1. Usnesení č. 2/15 z 38.veřejného zasedání ZM Stráž ze dne  
    29.7.2009 - Bezúplatné nabytí  pozemků v k.ú. Stráž u Tachova 
    p.č. 3348/17 o výměře 411 m2 a p.č. 3348/18 o výměře 360 m2.

         Karel Fišpera v.r.                               Věra Koktová v.r.

                 starosta                                            místostarosta

 

Vyvěšeno dne: 29.1.2010

Bude sňato dne: 15.2.2010