Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

vyhlašuje výběrové řízení na projekt

Klubovna  - Stráž u Tachova

 

Výzva k podání nabídky

Tato „písemná výzva" je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci Zakázky malého rozsahu na stavební práce § 38 odstavec 4, zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

 

 

 1. Druh a předmět veřejné zakázky:

 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

 

Předmětem plnění je výstavba klubovny. Stavba bude jednoduchý přízemní objekt se sedlovou střechou přecházející do otevřené případně překryté pergoly. Inženýrské sítě jsou vzhledem k užívání navrženy na základní - voda, kanalizační řád a rozvody NN. Vzhledem k sezónní stavbě není navrženo centrální ani lokální vytápění, pouze venkovský krb orientovaný do prostoru pod pergolou. S ohledem na užívání klubovny není uvažováno s přípravou TUV. Stavba bude obsahovat toalety pro muže, pro ženy a vzhledem k bezbariérovému přístupu také toalety pro osoby se sníženou pohyblivostí, víceúčelovou místnost, víceúčelovou otevřenou krytou plochu, která poslouží i v nepřízni počasí a místo pro popelnici.

Zhotovení prací musí být provedeno v duchu „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období let 2007 - 2013, III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby."

 

 

 1. Doba a místo plnění:

 

Zahájení:       1.3.2010

Dokončení:  30.6.2010

 

Katastrální území - Stráž u Tachova, 348 02 Bor, okres Tachov

 

Místo realizace se nachází v západní části Městyse Stráž, mimo zastavěnou zónu, v klidové části a místě budoucího parku na parcele p.p.č. 2434/1. Pozemek určený pro stavbu je rovinatý a navazuje na pozemek 3430 (ostatní komunikace). Jihozápadně od pozemku je požární nádrž (2433/2).

 

               

 1. Zadávací dokumentace:

 

Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy. Dodatečné informace je možné si také vyžádat písemně na adrese: Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor, nebo e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty k podání nabídek.

 

 

 1. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

 

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno všemi členy statutárního orgánu uchazeče. Nesplnění této podmínky bude posouzeno jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

 

        Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:

 • a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíců od data předložení nabídky,
 • b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (provádění staveb, jejich změn a odstraňování),
 • c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů (autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby).

 

        Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

 • d) Dodavatel/uchazeč o veřejnou zakázku nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí spředmětem podnikání
 • e) Na dodavatele/uchazeče o veřejnou zakázku není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
 • f) Dodavatel/uchazeč není v likvidaci

 

Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží zájemce o zakázku formou čestného prohlášení.

 

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

 • g) Doložení kopie certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001, 14001
 • h) Přehled realizovaných akcí, za kterého bude patrné provedení a realizace minimálně 3 staveb obdobného charakteru zpětně do 3 let

 

 1. Další podmínky:

Uchazeči se seznámí s místem a budoucím staveništěm před podáním nabídky

 1. Lhůta a místo podání nabídky:

 

Uzavírka nabídek: dne 10. února 2010 do 9.00 hod., zalepené obálky označte „KLUBOVNA - STRÁŽ U TACHOVA" a textem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA - NEOTVÍRAT". Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

Místo podání nabídek: kancelář úřadu městyse Stráž č.p. 1, 348 02 Bor

 

 1. Zadavatel:

 

Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor, IČ: 00260169

 

 1. Osoby oprávněné zastupovat zadavatele:

 

Karel Fišpera, starosta městyse, tel. 374 780 991, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

 

 1. Způsob vyhodnocení nabídek:

 

Po ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. 10.2.2010, se uskuteční zasedání výběrové komise. Na základě předem stanoveného kritéria se všechny nabídky bodově vyhodnotí.

Předem bylo stanoveno 1 základní kritérium:

 • Nejnižší nabídková cena (bez DPH)

Na závěr bude podle počtu bodů určena a schválena nejvhodnější nabídka. Dodavatel, který získal největší počet bodů bude neprodleně kontaktován a bude s ním sepsána smlouva. 

 

 1.  Zadavatel si vyhrazuje právo:

 

 • - ověřit údaje uvedené v nabídce
 • - odmítnout všechny nabídky
 • - nevracet podanou nabídku
 • - zrušit zadávací řízení bez udání důvodu v jakékoliv fázi
 • - jednat o náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem
 • - neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem
 • - neposkytovat informace o uchazečích, kteří podali nabídky

 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v témže zadávacím řízení, žadatel/příjemce dotace všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí a písemně je informuje o důvodu vyloučení ze zadávacího řízení.

 

Ve Stráži dne 11. ledna 2010.

 

                                                                                              starosta Městyse Stráž
                                                                                                    Karel Fišpera

 

Vyvěšeno dne : 12.1.2010

Bude sňato dne: 10.2.2010

 

 

Zadávací dokumentace (ZD)

dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

 

Tato „Zadávací dokumentace" je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci Zakázky malého rozsahu na stavební práce § 6 dle zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

 

Název veřejné zakázky:   Klubovna - Stráž u Tachova

 

Zadavatel: Městys Stráž

 

IČ zadavatele: 00260169

 

Adresa sídla zadavatele: Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor,

 

Kontaktní a poštovní adresa zadavatele: Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor,

 

Telefon: 374 780 991

 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Klasifikace zakázky: stavební práce

 

Vymezení předmětu veřejné zakázky:

 

Předmětem plnění je výstavba klubovny. Stavba bude jednoduchý přízemní objekt se sedlovou střechou přecházející do otevřené případně překryté pergoly. Inženýrské sítě jsou vzhledem k užívání navrženy na základní - voda, kanalizační řád a rozvody NN. Vzhledem k sezónní stavbě není navrženo centrální ani lokální vytápění, pouze venkovský krb orientovaný do prostoru pod pergolou. S ohledem na užívání klubovny není uvažováno s přípravou TUV. Stavba bude obsahovat toalety pro muže, pro ženy a vzhledem k bezbariérovému přístupu také toalety pro osoby se sníženou pohyblivostí, víceúčelovou místnost, víceúčelovou otevřenou krytou plochu, která poslouží i v nepřízni počasí a místo pro popelnici.

 

Zhotovení prací musí být provedeno v duchu „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období let 2007 - 2013, III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby."

 

Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD):

 

 • A. obchodní podmínky
 • B. technické a kvalifikační podmínky
 • C. požadavky na varianty nabídek
 • D. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
 • E. podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
 • F. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
 • G. jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

 

 

 • A. Obchodní podmínky

 

Smlouva o poskytování činností, v tomto případě stavební práce (SOPČ) musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení obchodních podmínek, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Po předání nabídky jsou změny v návrhu SOPČ ze strany uchazeče nepřípustné. Zadavatel je však oprávněn o znění smlouvy jednat a požadovat její doplnění nebo změnu, v návrhu smlouvy musí být nabídnutá cena definována jako nejvýše přípustná. Smlouva o poskytování činností musí obsahovat zejména:

 • a) údaje o uchazeči vč. statutárních zástupců a jejich tel.čísel, faxu a pod.
 • b) záruky
 • c) platební podmínky - uplatňování způsobilých výdajů, vynaložených na realizaci zakázky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny dle platebních dokladů (faktur) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Součástí smlouvy o dílo  bude ustanovení že: „Fakturace bude prováděna takovým způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek přijatelných výdajů dle dohody. Dodavatel vyhotoví a příjemci dotace odevzdá účetní/daňové doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů.".

Platby budou probíhat výhradně v CZK  a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Platby budou probíhat do výše 100 % ceny plnění zakázky.

 

 

 • d) ve smlouvě bude uvedeno, že prováděcí firma umožní vstup osobám pověřeným kprovedení kontroly (pracovníkům Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) do objektů a na staveniště kověřování plnění podmínek smlouvy o poskytnutí pomoci. Zároveň jim poskytne všechny nezbytné informace týkající se stavebních a dodavatelských činností.

 

 • Stavební úpravy budou realizovány vsouladu splatnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
 • Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené při provádění stavebních prací, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
 • Záruka za jakost a kvalitu provedených prací bude poskytnuta dodavatelem vdélce min. 36 měsíců od doby protokolárního předání zadavateli.

•·     Úhrada nákladů za dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, bude řešena v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 5% ceny původní veřejné zakázky.

 

 • B. Technické a kvalifikační podmínky

Zpracováním nabídky představuje uchazeč svou schopnost předložit dokonalý písemný materiál s vysokou informační hodnotou. Základní podmínkou technické přijatelnosti nabídky jsou výborné jazykové a stylistické schopnosti uchazeče stejně jako dokonalá formální stránka písemných dokumentů a srozumitelný popis činností.

 

Požadavky na uchazeče - zhotovitel bude mít určen realizační tým v min. složení stavbyvedoucí, který musí odrážet schopnost plnit veškeré požadované činnosti zakázky. Členové týmu nebo jejich část musí mít zkušenosti a praxi v oblasti provádění staveb tohoto druhu. Realizační tým musí obsahovat minimálně dva experty se zkušenostmi a praxí v oblasti tech. řízení staveb tohoto druhu. V rámci stavebních prací bude zajištěn stavební dozor zadavatelem. Za veškeré provedené práce bude zodpovídat zhotovitel vč. staturních zástupců.

 

Technické zázemí uchazeče - uchazeč musí předložit způsob poskytování jednotlivých činností (Metodika a postup realizace projektu), a musí mimo jiné doložit seznam realizovaných projektů minimálně 3 staveb obdobného charakteru zpětně do 3 let.

 

Dále uchazeč doloží:

 

Výpis z živnostenského rejstříku (kopie). Z výpisu musí být zřejmé, kdo vykonává činnost odpovědného zástupce uchazeče ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, pro živnosti dokladované uchazečem v souvislosti s plněním zakázky. V případě, že je uchazeč fyzickou osobou a není povinen odpovědného zástupce ustanovit, sdělí tuto skutečnost v nabídce formou prohlášení. Není-li uchazeč do živnostenského rejstříku zapsán, sdělí tuto skutečnost formou čestného prohlášení v nabídce. Předkládá-li nabídku více dodavatelů společně, doloží každá z osob, které podávají nabídku společně, výpis ze živnostenského rejstříku  způsobem výše uvedeným.

 

C. Varianty nabídek

 

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

 

 

D. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů  po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena bude uvedena v CZK v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákla­dů souvisejících (poplatky, cestovné, předpokládaná rizika apod.) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možné v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění nebo dojde-li k významné změně termínu realizace ze strany zadavatele.

Výši nabídkové ceny je možné překročit v případě, když zadavatel bude písemně požadovat změnu rozsahu či kvality prací oproti sjednanému plnění.

 

 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky na základě ocenění:

 

 • - slepého položkového rozpočtu projektu

 

 • - projektové dokumentace vzákladních částech dělená na textovou část (průvodní a technická zpráva), výkresovou část (grafický rozbor), technické specifikace a výše uvedený rozpočet projektanta

 

E. Podmínky a požadavky zpracování nabídky  

       

        Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a zájemce (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné za zájemce jednat.

 

 • každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku
 • nabídka bude předložena vdvou vyhotoveních - originál a kopie v písemné podobě a včeském jazyce

nabídka může být podána v samostatných oddělených slohách, písemně a v jedné uzavřené neporušené obálce    označené názvem veřejné zakázky a textem: „Klubovna - Stráž u Tachova"  a textem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA - NEOTVÍRAT". Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  

 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést vomyl
 • všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou
 • nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout
 • nabídka bude na titulní straně podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu zObchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče
 • obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem suvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol),
 • krycí list nabídky (identifikační údaje uchazeče, termín realizace, záruční a platební podmínky), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
 • doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci - doklady budou řazeny vtomto pořadí:

•a)       základní kvalifikační předpoklady podle § 53 formou čestného prohlášení

 • b) profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 a), b)
 • Cenová nabídka musí obsahovat zadavatelem předloženou celkovou rekapitulaci ceny v textové části bude uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče krealizaci služeb, nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou
 • Podepsaný návrh Smlouvy o poskytování činností
 • Prohlášení, zněhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (tj. do 14.12.2009), podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (vzor je uveden vpříloze č.2)
 • Ostatní údaje o uchazeči

Nabídka bude obsahovat pojištění odpovědnosti - uchazeč uvede údaj o výši pojištění odpovědnosti za škodu v CZK. Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu bude přílohou smlouvy o dílo.

 

F. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

 

Hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je pouze:

 

Nejnižší nabídková cena- je číselně vyjádřitelným kritériem, kde bude stanoveno pořadí nabídek uchazečů. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. V tomto kritériu bude hodnoceno: nejvýhodnější nabídková cena

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

 

G. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

 

V případě, že některý z dodavatelů o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci, je nutné na tento pohlížet jako na právní úkon uchazeče ve smyslu § 49 odst. 2 zákona. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.  Žádost  musí  být  písemná  a musí  být zadavateli  doručena nejpozději  12 dnů  před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. 29.1.2010.

Poskytování dodatečných informací

 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě poskytne organizace pověřená zadavatelskou činností uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

 

S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem.

 

V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za uchazeče, tak jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

 

Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu § 49 odst. 2 zákona a příslušným uchazečům je obratem vrátí.

Adresa pro vyžádání si dodatečných informací

 

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči nebo zájemci ve stanovené lhůtě takto: e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a zároveň poštou na kontaktní adresu zadavatele.

 

Forma vyžádání dodatečných informací

 

Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.

 

Místo a lhůty plnění

 

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny

Zahájení: 1.3.2010                 

Limitní termín dokončení: 30.6.2010

Místem plnění je: parcela p.p.č. 2434/1, Stráž u Tachova, 348 02 Bor, okres Tachov

Limitní termín dokončení prací

 

Pod pojmem limitní termín dokončení prací se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení prací. Dokončením se rozumí předání a převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků. Nabídky nemohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo po tomto dni.

 

Omezující podmínky pro lhůtu realizace veřejné zakázky

 

Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné zakázky s následujícími omezeními:

 

 • Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.

 

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se mají právo účastnit uchazeči (1 osoba), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Při otvírání nabídek budou zveřejňovány informace dle § 71, odst. 9 zákona o veřejných zakázkách.


Termín pro předložení nabídek:   do 10.2. 2010  v 9.00 v podatelně městyse Stráž

Termín pro otevírání obálek:   10.2. 2010  v 13.00 hod na Úřadě městyse Stráž

Prohlídka místa plnění

 

Prohlídka místa plnění je stanovena na 3.2.2010 od 9:00 hod. na Úřadě městyse Stráž. Poté dojde ke společnému odebrání k místu realizace a seznámení s ním.

Priorita jednotlivých dokumentů

 

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve výzvě zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné ve Výzvě zadávacího řízení.

 

Změna podmínek zadávací dokumentace

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.

 

 

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo :

 

 • a) ověřit údaje uvedené vnabídce
 • b) odmítnout všechny nabídky
 • c) nevracet podanou nabídku
 • d) zrušit zadávací řízení bez udání důvodu vjakékoliv fázi
 • e) jednat o náležitostech smlouvy až svybraným uchazečem
 • f) neuzavřít smlouvu svybraným uchazečem
 • g) neposkytovat informace o uchazečích, kteří podali nabídky

 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v témže zadávacím řízení, žadatel/příjemce dotace všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí a písemně je informuje o důvodu vyloučení ze zadávacího řízení.

 

Ve Stráži dne 11. ledna 2010.

 

 

                                                                                                                      starosta Městyse Stráž
                                                                                                                             Karel Fišpera

Přílohy:

 

 • 1) krycí list nabídky
 • 2) vzor čestného prohlášení kprokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče
 • 3) vzor čestného prohlášení kvázanosti nabídky
 • 4) projektová dokumentace stavby
 • 5) soupis stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr velektronické podobě

Příloha č. 1 - krycí list nabídky

Krycí list nabídky

 

 

Veřejná zakázka:    Klubovna - Stráž u Tachova

Zadavatel:              Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

 

Uchazeč:

Název:                                                                     

Ulice:                                     

Sídlo (místo podnikání) vč. PSČ:                           

Tel.:                                                   

Fax:                                                  

e-mail:                       

IČ:                              

DIČ:                                                   

spisová značka v obchodním rejstříku:    

 

Statutární zástupce:

 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče v záležitostech týkajících se zakázky:

 

 

Nabídková cena celkem bez DPH:

           

Samostatně DPH:                         

           

Cena celkem včetně DPH:                     

 

 

Příloha č. 2 - prokázání základních kvalifikačních předpokladů (dle §53 zákona č. 137/2006 Sb.)

 

 

Je-li uchazečem právnická osoba:

 

Prohlašuji, že žádný ze členů statutárního orgánu v nabídce uvedené právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

 

Prohlašuji, že žádný ze členů statutárního orgánu v nabídce uvedené právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

 

Prohlašuji, že v nabídce uvedená právnická osoba nenaplnila skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.

 

Prohlašuji, že na majetek v nabídce uvedené právnické osoby není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

 

Prohlašuji, že v nabídce uvedená právnická osoba není v likvidaci.

 

Prohlašuji, že v nabídce uvedená právnická osoba nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

 

Prohlašuji, že v nabídce uvedená právnická osoba nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

 

Prohlašuji, že v nabídce uvedená právnická osoba nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

 

Prohlašuji, že v nabídce uvedená právnická osoba nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestána či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.

 

v..........................................dne....................................                                                       
                                                                                                       ...................................................                                     

                                                                                              Podpis uchazeče (všech členů statutárního orgánu)

 

 

Příloha č. 2 - prohlášení k vázanosti nabídky (dle §68 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.)

 

Je-li uchazečem právnická osoba:

 

 

Prohlašuji, že jsme vázáni celým obsahem nabídky na projekt „Klubovna - Stráž u Tachova" a to po celou dobu běhu zadávací lhůty tj. do 10.2.2010.

 

 

v..........................................dne....................................                                  ................................................

                                                                                                         Podpis uchazeče (všech členů statutárního orgánu)