Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  nám. Republiky čp. 1,  348 02  Bor

Č. jednací       : 1723/2009/OVÚP/3                                                          v Boru dne 30.9.2009

Vyřizuje          : Říha

Telefon           : 374 756 128                                                       

E-mail             : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účastníci řízení :

Ing. Andrej Kondratov (nar. 6.3.1962), Volutova 21523/14, Praha 5, 158 00 Praha       -  žadatel                                                         

Ing. Miroslav Vondruš (nar. 12.12.1960), Baarova 289, Domažlice, 344 01 Domažlice   -

zástupce žadatele

Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

 

 

 

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

 

  Dne 17.9.2009 podal Ing. Miroslav Vondruš (nar. 12.12.1960), bytem Baarova 289, Domažlice, 344 01 Domažlice, zastupující na základě plné moci Ing. Andreje Kondratova (nar. 6.3.1962), bytem Volutova 21523/14, Praha 5, 158 00 Praha, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost, o vydání územního rozhodnutí o umístění  stavby „ Malá vodní nádrž, rybník Vojtěch - obnova" na pozemcích p.č. 1673, 1687, 1688, 1694/3, 1679/2, 1688 a 1680 v k.ú. Bonětice.

 

Stavba je členěna na tyto části:

 

C.1.  Odbahnění retenčního prostoru:

         Pro zajištění řádné funkce vodní nádrže bude provedeno odbahnění retenčního prostoru vodní nádrže v předpokládaném objemu cca. 2100 m3. Vytěžený sediment bude použit na zásyp vytěženého zemníku na pozemku p.č. 1673 v témže k.ú... Vzhledem k možné vyšší propustnosti podložních vrstev bude provedeno položení předsazeného „těsnícího koberce" před hrází o šířce 6 m po celé délce návodního líce hráze tvořeného vhodným zemním materiálem ze stanoveného zemníku o tl. 0,6 m. V případě vyšší propustnosti dna vodní nádrže bude „těsnění dna provedené po téměř celé ploše vodní nádrže.

          Umístěná na pozemku p.č. 1687, 1688, 1679/2 a 1680 v k.ú. Bonětice

C.2.  Odstranění náletového porostu:

         Před zahájením zemních prací na úpravě akumulačního prostoru nádrže a úpravě tělesa hráze bude provedeno odstranění náletového porostu ze zátopové plochy a půdorysného průmětu hráze.             

C.3.  Úprava tělesa hráze: 

         Pro zajištění ochrany hráze bude provedeno skrytí humózní vrstvy zeminy z tělesa hráze a navazující části pozemků (340m3). K tělesu hráze bude přihutněna nová těsnící část hráze ze strany návodního líce s následným opevněním kamenným záhozem s filtrační vrstvou. Dále bude příčný profil hráze upraven navýšením koruny hráze v délce cca. 49 m na kótu 440,60 s rozšířením koruny hráze na š. 3 m. Koruna hráze bude vyrovnána

-     2     -

 

         podélně do nivelety s nulovým spádem. Vzdušný líc hráze bude rovněž upraven do předepsaného sklonu přihutněním vhodného zemního materiálu  ze zemníku. Odstup hráze od společné hranice pozemku p.č. 1679/2 a p.č. 1922/1 bude činit 0,7 m. Přesah hráze do pozemku p.č. 1694/3 od společné hranice tohoto pozemku s pozemkem p.č. 1680 bude činit 2,95 m.

         Umístěná na pozemku p.č. 1687, 1679/2, 1694/3 a 1680 v k.ú. Bonětice

C.4.   Výpustné zařízení: 

          Pro zajištění řádné manipulace s vodou bude osazeno nové výpustné zařízení tvořené odpadním potrubím BT DN300, popř. PVC 300 v délce 17 m s vyústěním do koryta vodního toku ukončeného čelním výústním objektem. K zajištění řádné manipulace se navrhuje osazení typové železobetonové požerákové výpustě typu 2850/300, kterou je možno opatřit dřevěným obložením. 

         Umístěná na pozemku p.č. 1687 a 1679/2 v k.ú. Bonětice

C.5.  Bezpečnostní přeliv:

         Pro zajištění odpovídající provozní bezpečnosti, životnosti a stability hráze  bude  v pravém zavázání hráze zřízen otevřený přeliv s lichoběžníkovým profilem přecházející na skluzovou plochu s bočními stěnami o kótě přelivné hrany 440,00 m n. m. a šířky 5 m s navázáním na boční hrázku o kótě 440,30 a těleso hráze ve sklonu bočních břehů 1 : 3. Jeho boční hrázka vytvoří vedlejší bezpečnostní přeliv odvádějící vyšší průtoky po rostlém terénu mimo vodní nádrž. Průtočná kapacita hlavního přelivu dle výpočtu bude činit 4 m3/s (cca. průtok Q20 - leté vody). Celkový návrhový průtok oběma přelivy činí cca. 6 m3/s, čímž bude zvýšena normová ochrany stavby vodního díla na Q100 - letý průtok.

         Umístěná na pozemku p.č. 1687 a 1679/2 v k.ú. Bonětice

C.6.  Tůně:

Pro zajištění zvýšení ekostabilizační funkce vodní nádrže bude zřízena v ploše nad levostrannou příbřežní zónou vodní nádrží zemní prohlubeň o půdorysných rozměrech 7 x 13 m a hl. cca. 1 m ( 80 m3)s napojením na koryto vodního toku pomocí otevřeného napouštěcího kanálku délky 6 m. V místě odbočení k neprůtočné tůni bude provedeno místní rozšíření koryta vodního toku v délce 5 m na šířku 3 m ukončeného dřevěným prahem s navazujícím hrubocezovým prvkem.

          Umístěná na pozemku p.č. 1688 v k.ú. Bonětice

C.7.   Úprava lesní účelové cesty:

          Pro umožnění přístupu k vodní nádrži za účelem provedení obnovy stavby vodního díla     bude pomístně upraven povrch stávající lesní cesty, kdy povrch bude urovnán a případně zpevněn kamennou drtí v místech s malou únosností.

         Umístěná na pozemku p.č. 1680 v k.ú. Bonětice

 

 

 

              Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

 

 Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 zákona odst.1, písm. f) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst.1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně k projednání předloženého návrhu

-     3     -

 

nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 

 

3. listopadu 2009 v 9:00 hod.

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

 

 

       Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

      Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena

na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, současně oznamuje účastníkům řízení, že třetí pracovní den, následující po konání ústního jednání, budou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí, a že účastníci řízení mají možnost ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se k těmto podkladům vyjádřit do vydání rozhodnutí ve věci.

 

 

Doručí se :

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

-     Ing. Miroslav Vondruš (nar. 12.12.1960), Baarova 289, Domažlice, 344 01 Domažlice -

      zástupce žadatele

-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor

                                

Účastníci řízení podle  § 85 odst. 2 stavebního zákona .

Vlastníci pozemků a staveb :

  • - LUKON Investment, a.s. (IČ 4711643), Jindřicha Plachty 26, 150 00 Praha 5

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

  • - Polery s.r.o. (IČ 26388448), Olešná 29, Stráž, 348 02 Bor
  • - Lesy České republiky s.p. (IČ 42196451), Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, LS Přimda, Husitská 27, 347 01 Tachov

-     Správa a údržba silnic Stříbro (IČ 00076520), Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

 

Dotčené orgány :

  • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov, 347 01 Tachov

-     Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

-     4     -

 

Subjekty podle zvláštního právního předpisu:

-   Sdružení za krásu české krajiny (IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod, adresa pro doručování : P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň

 -     Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

 

      Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

                                                                                 

 

                                                                                              Ing. Václav Říha

                                                                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                 MěÚ Bor

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,-  Kč, uhradí žadatel  do pokladny Městského úřadu v Boru, ve lhůtě do 3.11.2009.

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :  1.10.2009                                                                   Sejmuto dne : 17.10.2009