Čj.: 892/09/Ti

Usnesení 40. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž

konaného dne 23.9. 2009

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:


1. Plnění rozpočtu Městyse Stráž k 31.8.2009.

2. Žádost o přidělení bytu.

3. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 3/2005 ke dni 2.9.2009.

4. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 3/2009 ke dni 18.9.2009.

5. Plánované termíny uzavírání MŠ Stráž ve školním roce 2009/10.

6. Informaci o jednání s ČD o budoucnosti žel. zastávky ve Stráži.

7. Příští zasedání zastupitelstva dne 21.10. 2009 v 17.00 hod.

8. Informaci o spravování provozu vodovodního řadu Bonětičky od
    1.10.1009 firmou VAK Karlovy Vary a.s.

9. Informaci firmy EKOS III s.r.o., Strážská 483, Bor o záměru
    vybudovat zimoviště pro ustájení dobytka v obci Strachovice.

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

2. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/2009 dle předložených
    závazných ukazatelů.

3. Finanční příspěvek ve výši 2.100,- Kč na činnost pečovatelské
    služby Polikliniky Bor v roce 2009.

4. Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč SDH Stráž na pořádání
    pouťové zábavy, která se bude konat dne 26.9. 2009 ve Stráži.
    Příspěvek bude použit na pronájem sálu.

5. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Stráž,
    příspěvkové organizace na opravu okapů na 1. a 2. pavilonu ZŠ
    Stráž, brána vstupních dveří na 1. stupni a automatického vrátného
    u hlavního vchodu ZŠ Stráž do celkové výše 50.000,- Kč.

6. Pronájem pozemku p.č. 1234/1 o výměře 10 m2, ostatní plocha v
    k.ú. Bonětice za roční nájemné 100,- Kč od  1.10.2009 společnosti 
    LUKON Investment, a.s., Jindřicha Plachty 28, Praha 5.

7. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 186/1 díl
    E o výměře 50 m2, lesní pozemek v  k.ú. Borek u Tachova za
    účelem výstavby rekreační chaty v RS Sycherák.

8. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 3018/1 o
    výměře 29924 m2, orná půda v k.ú. Bonětice.

9. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú.
    Bonětičky p.č. 673 o výměře 180 m2, trvalý travní porost, p.č. 674
    o výměře 180 m2, trvalý travní porost, p.č. 675 o výměře 6798 m2,
    orná půda, p.č. 676 o výměře 162 m2, orná půda, p.č. 690 o výměře
    144 m2, orná půda, p.č. 691/1 o výměře 8416 m2, orná půda, p.č.
    691/2 o výměře 4993 m2, orná půda, p.č. 691/3 o výměře 162 m2,
    orná půda a p.č. 691/4 o výměře 4198 m2, orná půda. 

10. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemku p.č. 770 
      o výměře 1259 m2, orná půda v k.ú. Olešná.

11. Bezúplatný převod pozemků - komunikací z majetku LESY ČR,
      s.p., Lesní  správa Přimda do vlastnictví Městyse Stráž:
       v k.ú. Stráž u Tachova  -  pozemky p.č. 3411 o výměře 5545 m2,
      p.č. 3420 o výměře 2022  m2,  p.č. 3421 o výměře 234 m2,  p.č.
      3423 o výměře 2626 m2,  p.č. 3424/2 o výměře 1369m2, p.č.
      3459/2 o výměře 2203 m2,  p.č. 3460 o výměře 3309 m2,  p.č.
      3462/1o výměře 1911 m2, p.č. 3463 o výměře 522 m2,  p.č. 3466 
      o výměře 4944 m2 a  p.č. 3470  o výměře 3435 m2,
       v k.ú. Jadruž -  pozemky p.č. 1059 o výměře 730 m2 a  p.č. 1060
      o výměře 2962 m2.

12. Záměr směny pozemků p.č. 191/2,  p.č. 191/5, p.č. 191/9, p.č.
      241, p.č. 287/2,  p.č. 426/2, p.č. 427/1,  p.č. 458/4, p.č. 520/3,  p.č.
      520/4, p.č. 575/3, p.č. 575/4,  p.č. 575/5, p.č. 575/8,  p.č. 575/9,
      p.č. 621/3, p.č. 621/4,  p.č. 647/3, p.č. 1028 a  p.č. 1036 o celkové
      výměře 47987 m2 v k.ú. Bernartice u Stráže, pozemků p.č. 420/2, 
      p.č. 420/3, p.č. 420/4, p.č.  420/5,  p.č. 645, p.č. 669/5, p.č. 701/2,
      p.č. 727/4, p.č. 797/1, p.č. 800/1, p.č. 806 a  p.č. 809/2  o celkové
      výměře 14307 m2 v k.ú. Dehetná a pozemků p.č. 494, p.č. 515/3,
      p.č. 515/4, p.č. 515/5, p.č. 551/1 a  p.č. 551/2 o celkové výměře
      9260 m2 v k.ú. Strachovice u Bernartic ve vlastnictví LESY ČR,
      s.p., Lesní správa Horšovský Týn za pozemky p.č. 658, p.č. 659/1
      a p.č. 659/2 o celkové výměře 19189 m2 v k.ú. Bernartice u Stráže
      a  za pozemky p.č. 472/3  a p.č. 550/11 o celkové výměře 5779m2
      v k.ú. Dehetná ve vlastnictví Městyse Stráž.

13. Smlouvu o uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
      k pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Stráž u Tachova. Předmětem této
      smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy na
      zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti, jímž dojde
      ke zřízení a provozování kanalizační přípojky pro nový rodinný
      dům na pozemku p.č. 379/3 v k.ú. Stráž u Tachova. 

14. Dodatek č. 1 k dohodě o přičlenění honebních pozemků uzavřený
      mezi Městysem Stráž a Honebním společenstvem Velké Dvorce.

15. Dodatek č. 1 k dohodě o přičlenění honebních pozemků uzavřený
      mezi Městysem Stráž a Honebním společenstvem „Stráž - pole".

16. Firmu IMPROMAT CZ, s.r.o. Kreuzmannova 18,  318 00 Plzeň
      pro doplnění zařízení na provozování systému Czech POINT za
      částku 62.272,- Kč. 

17. Vložení majetku městyse Stráž - vodovodní vrt a řad v obci
      Bonětičky ve smyslu stanov do VSOZČ.

18. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Stráž,
      příspěvkové organizace.

19. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Stráž,
      příspěvkové organizace.

20. Spisový a skartační řád Úřadu městyse Stráž.

21. Podpisový řád Úřadu městyse Stráž.

22. Výjimku z počtu děti v ZŠ Stráž na školní rok 2009 - 2010.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Prodej části pozemku p.č. 781/1, ostatní plocha v k.ú. Borek u
    Tachova.

2. Pronájem lesních pozemků p.č. 3018/4 a p.č. 3018/5 v k.ú. Bonětice
    a p.č. 672 a p.č. 686 v k.ú.  Bonětičky.

 

 4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:


1. Starostu městyse podpisem smlouvy o dílo s firmou IMPROMAT
    CZ, s.r.o. Kreuzmannova 18,  318 00 Plzeň.

 

 

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:


1. Usnesení č. 2/9 z 38. veřejného zasedání ZM Stráž ze dne
    29.7.2009 - Prodej pozemku p.č. 54/8 v k.ú. Souměř.

 

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:


1. Prodej pozemku p.č. 758/2 o výměře 930 m2, zahrada v k.ú. Olešná
    do doby zanesení věcného břemene -  kanalizace. 

 

           Karel Fišpera v.r.                               Věra Koktová v.r.
              starosta                                           místostarosta

 

Vyvěšeno: 24.9. 2009
Bude sňato: 12.10. 2009