Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr

za okres Tachov

v katastru Souměř Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky :

Datum vyhlášení kola : 7.9.2009 7.10.2009

Adresa určená pro zaslání žádosti: Pozemkový fond České Republiky, územní pracoviště Tachov Luční 1791, 347 01

Druh čísla parcely Parcela (kmen/podlomení/díl) Druh pozemku Výměra v m 2 Cena Pronajato

Doplňující informace:

Katastr nemovitostí - pozemkové 101                 ostatní plochy                   126 1 042,00 Kč                             ne

cena včetně porostů

Počet jednotek 1 Celkem 126 1 042,00 Kč

datum vyvěšení:                                                                                 datum sejmutí oznámení

7.9.2009                                                                                                          7.10.2009

razítko, podpis pracovníka                                                                         razítko, podpis pracovníka

obecního úřadu: obecního úřadu:

* je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let Pozemkový Fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech

31.8.2009 Nabídka SQL 2003.948 / ÚP31 nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit 1 / 1


VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č. 229/1991 Sb., V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ), UVEŘEJNĚNÁ POZEMKOVÝM FONDEM ČR DNE 7. 9. 2009


 1. Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně dokládají své nároky na tom územním pracovišti Pozemkového fondu ČR, které pozemek nabízí. Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky na úřední desce obecního úřadu. Žádost o nabídnutý pozemek musí být doručena na určenou adresu (tj. na adresu toho územního pracoviště, které požadovaný pozemek nabízí) včas a musí mít písemnou formu. Jinak je neplatná. U nabídky pozemků vyhlášené na úřední desce obecního úřadu dne 7. 9. 2009 musí být žádosti doručeny Pozemkovému fondu do 7. 10. 2009 do 17.00 hodin. Mezní lhůta se týká i žádostí podaných faxem nebo v elektronické podobě. K žádosti učiněné faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě, že nebude doplněna nejpozději do 3 pracovních dnů doručením originálu žádosti na určenou adresu. Originál žádosti musí být shodného znění s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce. Zástupce žadatele dokládá současně originál plné moci nebo její úředně ověřenou kopii.

 2. Žádost o pozemek z veřejné nabídky musí obsahovat nezaměnitelné údaje o nároku, který má být pozemkem zcela nebo zčásti uspokojen, nemohou v ní být žádány pozemky o vyšší celkové ceně než kolik činí nároky uvedené v žádosti (nebo v několika žádostech o pozemky na různých územních pracovištích) na základě téže veřejné nabídky. V opačném případě je žádost neplatná (při uplatnění více žádostí jsou všechny tyto žádosti neplatné) a nelze k ní přihlížet.

 3. K převodu lze uplatnit nároky na převod jiného pozemku podle ustanovení § 11a odst.1 zákona o půdě. Mohou být použity nároky přímé nebo nároky zděděné. O pozemky se mohou přihlásit též osoby (fyzické i právnické), jejichž nároky nejsou přímé a byly získány jinak než zděděním (nejčastěji postoupením) - právní nástupci. Tyto nároky však mohou být uplatněny jen tehdy, jestliže převod pozemku proběhne ve lhůtě 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu.

 4. K žádosti osoby, kterou  územní pracoviště Pozemkového fondu ČR jako držitele uplatněného nároku neeviduje a která v ní neuvedla územní pracoviště Pozemkového fondu ČR, v jehož obvodu nárok vznikl (které uplatněný nárok eviduje) nebo svůj nárok spolu s žádostí nedoložila (např. rozhodnutím pozemkového úřadu, smlouvou o postoupení pohledávky, rozhodnutím o dědictví), se nepřihlíží. Nárok žadatele musí být nejpozději ke dni podání žádosti evidován územním pracovištěm Pozemkového fondu ČR, v jehož obvodu vznikl nebo doložen spolu s žádostí o převod.

 5. Pozemkový fond ČR žádá žadatele o převod pozemků, aby pro podání žádosti o nabízené pozemky použili vzor žádosti uveřejněný na internetu (http://www.pfcr.cz), nebo si žádost vyzvedli na nejbližším územním pracovišti Pozemkového fondu ČR.

 6. V případě více žadatelů o nabídnutý pozemek mají při výběru nabyvatele pozemku vždy přednost oprávněné osoby před právními nástupci. Požádají-li o nabídnutý pozemek oprávněná osoba a právní nástupce, bude pozemek převeden oprávněné osobě. Požádá-li o nabídnutý pozemek více oprávněných osob a zároveň i právní nástupce (nástupci), budou oprávněné osoby vyzvány, aby nabídly za pozemek vyšší nárok, než jaká je u něj uvedená cena. Podle výše nabídek stanoví Pozemkový fond ČR pořadí, podle něhož bude postupně navrhovat oprávněným osobám uzavření smlouvy. Požádá-li o nabídnutý pozemek více právních nástupců, budou vyzváni, aby nabídli za pozemek vyšší nárok, než jaká je u něj uvedená cena. Podle výše nabídek stanoví Pozemkový fond ČR pořadí, podle něhož bude postupně navrhovat právním nástupcům uzavření smlouvy.

 7. Seznamy jednotlivých nabízených pozemků včetně jejich výměry a ceny jsou k dispozici na územních pracovištích Pozemkového fondu ČR, na úředních deskách obecních úřadů (podle místní příslušnosti pozemků) a na internetu (http://www.pfcr.cz).

 8. Údaje o výměrách jsou informativní.

 9. Pozemkový fond ČR v případech uvedených v § 11a odst. 6 zákona o půdě pozemky z veřejné nabídky dodatečně vyřadí.

 10. Pokud v případě pozemků v chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech požádá o prodej v mezidobí od zveřejnění nabídky do okamžiku uzavření smlouvy osoba splňující podmínky pro převod podle čl. II zákona č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude prodej realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti třetích osob o převod. Stejný postup bude použit rovněž při uplatnění přednostního práva obce na převod pozemku podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 11. Pozemkový fond ČR neposkytuje mapy katastru nemovitostí.

 12. Termín příští nabídky pozemků pro oprávněné osoby podle zákona o půdě je stanoven na 23. 10. 2009