č.j. 787/09

Usnesení 39. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž
konaného dne 24.8.2009

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.7.2009.

2. Žádosti o přidělení bytu:

3. Slavnostní otevření ZŠ Stráž po rekonstrukci dne 1.9.2009
    od 13.00 hod.

4. Přihlášení Městyse Stráž do projektu: „ Česká pošta lidem".

5. Komise pro výběr firmy na doplnění zařízení pro Czech POINT 
    nevybrala dodavatele a navrhla zrušit výběrové řízení.

6. Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení
    Zastupitelstva městyse  Stráž a kontroly RS Sycherák.

 

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program jednání:

2. Smlouvu o úvěru č. 0312809200415 mezi Komerční bankou, a.s.
    a Městysem Stráž na výstavbu 8 bytových jednotek Stráž ve výši
    5.000.000,- Kč.

3. Odkoupení  pozemku p.č. 2424/5 o výměře 2880 m2, ostatní plocha
    v k.ú. Stráž u Tachova za cenu 20.000,- Kč od Státního statku
    Jeneč, státní podnik v likvidaci do vlastnictví Městyse Stráž. 

4. Doplnění návrhu nového územního plánu Městyse Stráž v rozsahu:

    -  změna stávající plochy zemědělské výroby na pozemcích p.č.
    1047/1 a p.č. 1047/2 v k.ú.  Souměř  na rozvojovou plochu smíšené
    území výroby.

5. Umístění fotovoltaické elektrárny na pozemcích  p.č. 1047/1 a p.č.
    1047/2 v k.ú. Souměř.

6. Firmu SILNICE Horšovský Týn a.s. pro akci: „Rekonstrukce a
    odvodnění MK v Bernarticích".

7. Smlouvu o dílo 2009/0013 s firmou D-PRODUKT s.r.o. Velká
    Hleďsebe na vícepráce provedené na ZŠ Stráž ve výši 619.063,- Kč.

 

 

 

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Starostovi městyse zrušit stávající poptávkové řízení na dovybavení
    zařízení Czech POINT a vyhlášení nového poptávkového řízení do
    1.9.2009.

 

 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu městyse podpisem smlouvy o dílo 2009/0013 s firmou
    D-PRODUKT s.r.o. Velká Hleďsebe.

2. Starostu městyse podpisem smlouvy o dílo  s firmou SILNICE
    Horšovský Týn a.s.

3. Starostu městyse jednat s právníkem o vlastnictví sochy sv. Ondřeje
    z Jadruže  a zájemce vyzvat k doložení vlastnictví k uvedené soše.

 

 

                 Karel Fišpera v.r.                        Věra Koktová v.r.

                    starosta                                   místostarosta

 

Vyvěšeno: 25.8.2009

Bude sňato: 10.9.2009